Zamezení úniku informací

K úniku informací při práci s dokumenty nebo nakládání s daty může dojít různými způsoby, např. když po kopírování nebo tisku zapomenete na stroji originál nebo výtisk nebo když dojde k chybě vysílání při odesílání souboru nebo dokumentu.
Na tomto stroji můžete vytvořit soubor PDF s digitálním podpisem, který ověří osobu, který data vytvořila, a také zda nedošlo ke změně těchto dat.
V zájmu minimalizace rizika úniku informací je tento stroj vybaven různými bezpečnostními funkcemi, jako je např. režim Omezit nová místa určení, který zamezuje neoprávněnému odesílání, a režim Potvrzení místa určení, který předchází chybě vysílání.
Zadáním omezení v okně adresáře nebo na obrazovce Monitor stavu / Zrušit na displeji dotekového panelu stroje pak můžete zamezit neoprávněnému používání stroje a zabránit neoprávněnému uživateli, aby procházel systémem stroje.
Digitální podpis
Tento režim na digitální dokument aplikuje digitální podpis, který indikuje zdroj a potažmo jeho legitimitu. Pomocí šifrování s využitím veřejného klíče máte možnost ověřit autora dat, a zda nedošlo k jejich změně.
Schéma použití digitálního podpisu uvádíme níže. Metodou porovnání šifrovaných dat od odesílatele s veřejným klíčem může příjemce ověřit legitimitu odesílatele dat. (Viz část "Digitální podpisy.")
Na tomto stroji můžete vytvořit následující typy digitálních podpisů pro PDF.
Podpis zařízení
Podpis uživatele
Kromě využití digitálního podpisu můžete šifrované PDF vytvořit také pomocí uložení hesla pro PDF a tak zabránit neoprávněnému procházení třetí stranou. (Viz část "Šifrování souborů PDF.")
Nastavení serveru správy oprávnění
Tento stroj se dokáže spojit se serverem Adobe LiveCycle Rights Management, a generovat tak soubory PDF, které mají spravovaná oprávnění k prohlížení a jiná oprávnění. Další informace o nastavení připojení na server Adobe LiveCycle Rights Management viz v části "Nastavení serveru správy oprávnění."
Další informace o generování souborů PDF pomocí serveru správy oprávnění viz ve funkci Skenovat a Odeslat v části "Použití zásad" a ve funkci Skenovat a Uložit v části "Použití zásad".
Zamezení úniku informací výstupu
Správce může nastavit následující režimy, které se použijí pro výstup zhotovený obecnými uživateli.
Režim Rozšířené číslování sad kopií
Tento režim umožňuje při kopírování/tisku tisknout kromě čísla sady kopií také uživatelské jméno, datum a čas a vlastní znaky. Vytištěním čísla sady kopií a dalších informací můžete zabránit neoprávněnému kopírování třetí stranou. (Viz část "Volby pro číslování sad kopií.")
Režim Povolit pouze šifrované tiskové úlohy
Šifrovaný zabezpečený tisk je režim, který zvyšuje zabezpečení dat pomocí šifrování tiskových dat na počítači a dekódování šifrování na stroji. Tento režim znemožňuje prohlížení obsahu vytištěných dokumentů jinými uživateli a zamezuje úniku důvěrných informací. Instrukce týkající se použití režimů Zabezpečený tisk a Šifrovaný zabezpečený tisk viz "Secure Print." Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití režimu Šifrovaný zabezpečený tisk viz "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
Stroj můžete nastavit také tak, aby z počítačů přijímal pouze šifrované zabezpečené tiskové úlohy.
Při tomto nastavení je zhotovení výstupu možné pouze po zadání hesla. (Viz část "Povolení pouze šifrovaného zabezpečeného tisku.")
DŮLEŽITÉ
Pokud používáte Server imagePRESS, nemůžete používat Software pro šifrovaný tisk.
Zamezení úniku informací při odesílání
Máte možnost zabránit také úniku informací, k němuž může dojít během odesílání, a to např. zabráněním zadání nesprávného místa určení kontrolou a potvrzením zadání místa určení nebo omezením nových míst určení/domény. (Viz "Omezení funkce odesílání" a "Nastavení adresáře.")
Omezení displeje ovládacího panelu
Procházení a použití obrazovky Monitor stavu / Zrušit a adresáře lze omezit nastavením jednotlivých funkcí. (Viz část "Nastavení displeje ovládacího panelu.")
52SJ-249