Operacje na plikach

Istnieje możliwość dodawania/usuwania plików z nośnika pamięci.

Usuwanie pliku

1.
Naciśnij → [Dos. do zapisa. plików] → [Nośnik Pamięci].
2.
Wybierz żądany nośnik pamięci → wybierz lokalizację pliku, który ma zostać usunięty.
3.
Wybierz żądany plik → naciśnij [Edytuj Plik].
4.
Naciśnij na [Usuń].
5.
Naciśnij na [Tak].

Zmiana nazwy pliku (zmień nazwę pliku)

1.
Naciśnij → [Dos. do zapisa. plików] → [Nośnik Pamięci].
2.
Wybierz żądany nośnik pamięci → wybierz lokalizację pliku, którego nazwę chcesz zmienić.
3.
Wybierz żądany plik → naciśnij [Edytuj Plik].
4.
Naciśnij na [Zmień nazwę pliku].
UWAGA
Jeżeli wybranych zostanie wiele plików i wciśnięty zostanie klawisz [Zmień nazwę pliku], to wybrany (podświetlony) plik stanie się plikiem o zmienionym tytule.
5.
Wprowadzić nazwę pliku → nacisnąć na [OK].

Dodawanie pliku (skanuj i zapisz)

Można skanować oryginał i zapisać go w postaci pliku.
WAŻNE
Aby zapisać zeskanowane obrazy na nośniku pamięci, włącz opcję <Użyj Funkcji Skanowania> w [Użyj Funkcji Skanuj/Drukuj].(Patrz "Ustawienia nośnika pamięci.")
1.
Umieść oryginały.
UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat umieszczania oryginałów, patrz "Umieszczanie oryginałów."
2.
Naciśnij → [Dos. do zapisa. plików] → [Nośnik Pamięci].
3.
Wybierz żądany nośnik pamięci → wybierz lokalizację, w której plik ma zostać zapisany → naciśnij [Edytuj Plik].
4.
Naciśnij na [Dodaj Pliki (Skanuj i Zapisz)].
5.
Określ żądane ustawienia skanowania.
6.
Naciśnij .
Jeżeli wyświetlony zostanie poniższy ekran, po zeskanowaniu ostatniego pakietu oryginałów, naciśnij na [Rozp. zapisywanie].
Jeżeli oryginały zostaną umieszczone na szklanej płycie roboczej, należy nacisnąć na , aby zeskanować te oryginały.
52XY-178