När mottagarna inte överensstämmer med villkoren för vidarebefordring

Du kan ange den vidarebefordringsmottagare som ska användas för mottagna dokument som inte uppfyller angivna vidarebefordringsvillkor, eller när inga vidarebefordringsinställningar har registrerats.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Ta emot/vidarebefordra] → [Gemensamma inställningar].
3.
Tryck på [Inställningar för vidarebefordring].
4.
Tryck på [Vidarebef. utan villkor].
5.
Tryck på [Vidarebefor.- mottagare] → ange följande inställningar.
Information om varje alternativ visas nedan:
[Adressbok]:
Välj det här alternativet om du vill vidarebefordra det mottagna dokumentet till en annan maskin (med fjärrstyrningsfunktionen).
[Inlåda för konfiden. fax]:
Välj det här alternativet om du vill lagra det mottagna dokumentet i en inlåda för konfidentiella fax.
Obs!
Om den valda mottagaren är en gruppadress som innehåller en brevlåda, vidarebefordras inte filen till den brevlådan, och lagras inte heller där.
Du kan inte ange en WebDAV-server som vidarebefordringsmottagare. Om den valda mottagaren är en grupp mottagare som innehåller en WebDAV-server vidarebefordras inte filen till WebDAV-servern.
Om du väljer [Adressbok]:
Om du väljer [Inlåda för konfiden. fax]:
Om du väljer [Adressbok]:
Välj vidarebefordringsmottagare → tryck på [OK].
Om du vill välja en mottagare som har lagrast med ett åtkomstnummer, tryck på [Åtkomstnummer] → ange åtkomstnumret. (Se "Registrera en e-postadress" och "Lagra faxnummer.")
Du kan begränsa vilka typer av mottagare som ska visas i resultatlistan genom att trycka på listrutan och välja önskad typ av mottagare.
Använd listrutan Adresslista om du vill visa varje adressbok (1 till 10 eller snabbvalsknapparna). I adresslistor visas de adresser som finns i adressboken.
Du kan ange e-post, I-Fax, filserver och gruppmottagare som vidarebefordringsmottagare.
Obs!
Du kan avmarkera en mottagare genom att markera den igen.
Om du vill läsa detaljerad information om en viss mottagare, markera mottagaren → tryck på [Detaljer].
Registrera mottagare i adressboken i förväg. (Se "Registrera mottagare.")
[Åtkomstnummer] visas bara på skärmen om <Hantera åtkomstnummer för adressböcker> för Adressbok har satts till På i [Ange mottagare] (Inställningar/Registrering). (Se "Hantera adressboken med åtkomstnummer.")
Du kan inte markera flera mottagare samtidigt.
Om Sats för fjärrfax är aktiverad, kan du ange faxnummer och gruppadresser som innehåller faxmottagare som vidarebefordringsmottagare.
Om du väljer ett faxnummer som mottagare, ignoreras subadressen och lösenordet som har registrerats i adressboken.
Om du väljer [Inlåda för konfiden. fax]:
Välj önskad inlåda för konfidentiella fax → tryck på [OK].
Tryck på [Sänd URL] om du vill skicka en länk via e-post till en inlåda för konfidentiella fax.
Meddelandet <Meddelande om mottagning i faxinlåda> infogas i texten i e-postmeddelandet med länken till inlådan för konfidentiella fax.
VIKTIGT!
Du kan inte lagra mottagna dokument i minnet i följande fall. Värdena kan variera med den lediga kapaciteten på hårddisken.
När fler än 1 500 dokument eller bilder är lagrade i alla brevlådor.
När sammanlagt cirka 6 000 sidor av dokument eller bilder är lagrade i alla brevlådor.
När det inte finns tillräckligt med minne.
Obs!
För att kunna skicka en länk via e-post till inlådan för konfidentiella fax där dokumentet har lagrats, måste du registrera en e-postadress i den konfidentiella inlådan i förväg. För anvisningar om hur du lagrar en e-postadress i maskinen, se "Gemensamma kommunikationsinställningar för e-post/I-Fax."
Du kan inte välja flera inlådor för konfidentiella fax samtidigt.
6.
Tryck på [Filnamn].
Om du väljer en inlåda för konfidentiella fax som mottagare för vidarebefordringen kan du fortsätta med steg 13.
7.
Skriv ett filnamn → tryck på [OK].
8.
Tryck på <Lagra/skriv ut mottagen fil> listrutan → ange inställningarna.
Välj [På] om du vill lagra den mottagna filen i inlådan för minnesmottagning eller skriva ut den mottagna filen från inlådan för minnesmottagning.
Obs!
Om du anger både <Lagra/skriv ut mottagen fil> och läget Minneslås till 'På', lagras den mottagna filen i inlådan för minnesmottagning. Om du anger Minneslås till 'Av', skrivs den mottagna filen ut automatiskt. (Se "Ange inställningar för inlåda för I-Fax.")
9.
Tryck på filformat → välj filformatet för den fil som ska vidarebefordras → tryck på [OK].
Den här delen av proceduren är inte nödvändig om något av följande gäller:
Du har angett ett faxnummer som vidarebefordringsmottagare
Du har angett en inlåda för konfidentiella fax som vidarebefordringsmottagare
Du har angett en I-Fax-adress som vidarebefordringsmottagare
Filformat:
[TIFF/PDF (Auto)]:
Filen skickas i TIFF-format (Svartvitt) eller PDF-format (Gråskala/Färg). Du kan inte sätta [Dela upp i sidor] till "På".
[TIFF/XPS (Auto)]:
Filen skickas i TIFF-format (Svartvitt) eller XPS-format (Gråskala/Färg). Du kan inte sätta [Dela upp i sidor] till "På".
[TIFF/JPEG (Auto)]:
Filen skickas i TIFF-format (Svartvitt) eller FPEG-format (Gråskala/Färg). [Dela upp i sidor] har satts till På.
[PDF]:
Filen skickas i PDF-format om den mottagna bilden är svartvit. Du kan även välja [Konturer & utjämning], [Kompakt], [OCR (sökbar text)] och/eller [Lägg till dig. signaturer]. Om du vill lägga till en digital signatur, kan du välja [Enhetssignatur].
[XPS]:
Skickar filen i XPS-format om den mottagna bilden är i svartvitt. Du kan också välja [Kompakt], [OCR (sökbar text)] och/eller [Lägg till dig. signaturer]. Om du vill lägga till en digital signatur, kan du välja [Enhetssignatur].
Om du vill dela upp flera bilder och skicka dem som separata filer med en sida i varje fil, trycker du på [Dela upp i sidor] så att tangenten tänds. Om du vill skicka flera bilder som en enda fil utan att dela upp dem, ska du inte trycka på [Dela upp i sidor] och tangenten ska vara släckt.
10.
Tryck på [Vdarebef. klar-meddel].
11.
Välj vart meddelandet om vidarebefordringen ska skickas → tryck på [OK].
Om du vill välja en mottagare som har lagrast med ett åtkomstnummer, tryck på [Åtkomstnummer] → ange åtkomstnumret. (Se "Registrera en e-postadress" och "Lagra faxnummer.")
Använd listrutan Adresslista om du vill visa varje adressbok (1 till 10 eller snabbvalsknapparna). I adresslistor visas de adresser som finns i adressboken.
Obs!
Du kan avmarkera en mottagare genom att markera den igen.
Om du vill läsa detaljerad information om en viss mottagare, markera mottagaren → tryck på [Detaljer].
Registrera mottagare i adressboken i förväg. (Se "Registrera mottagare.")
[Åtkomstnummer] visas bara på skärmen om [Hantera åtkomstnummer för adressböcker] har satts till På i [Ange mottagare] (Inställningar/Registrering). (Se "Hantera adressboken med åtkomstnummer.")
Du kan inte markera flera mottagare samtidigt.
12.
Välj om du vill kontrollera [Meddela end. vid fel].
Välj [Meddela end. vid fel] om du vill att meddelandet om vidarebefordringen bara ska skickas när det inträffar fel.
Välj inte [Meddela end. vid fel] om du vill att meddelandet ska skickas varje gång ett mottaget dokument vidarebefordras.
13.
Tryck på [Stäng] → [OK].

Obs!
Du kan lagra en vidarebefordringsmottagare för varje mottagningstyp för mottagna dokument.
52YS-0ES