פעולות בסיסיות ב-Windows

הפעולה עשויה להשתנות בהתאם למחשב שבו אתה משתמש.

הצגת תיקיית המדפסת

Windows Vista
[התחל]‏  בחר [לוח הבקרה]‏  [מדפסת].
Windows 7/Server 2008 R2
[התחל]‏  בחר [התקנים ומדפסות].
Windows 8/Server 2012
לחץ לחיצה ימנית על הפינה התחתונה השמאלית של המסך  בחר [לוח הבקרה]‏  [הצג התקנים ומדפסות].
Windows 8.1/Server 2012 R2
לחץ לחיצה ימנית על [התחל]‏  בחר[לוח הבקרה]‏  [הצג התקנים ומדפסות].
Windows 10
[]‏ בחר [מערכת Windows]‏  [לוח הבקרה]‏ [חומרה וקול]‏ [התקנים ומדפסות].
Windows Server 2008
[התחל]‏  בחר [לוח הבקרה]‏  לחץ לחיצה ימנית על [מדפסות].
Windows Server 2016
לחץ לחיצה ימנית על []‏  בחר באפשרות [לוח הבקרה]‏  [חומרה]‏  [התקנים ומדפסות].

הפעלת [גילוי רשת]

הפעל את [גילוי רשת] כדי להציג את המחשבים ברשת שלך.
Windows Vista
[התחל]‏  בחר [לוח הבקרה]‏  [הצג את מצב הרשת והמשימות]‏  בחר [הפעל גילוי רשת] תחת [גילוי רשת].
Windows 7/Server 2008 R2
[התחל]‏  בחר [לוח הבקרה]‏  [הצג את מצב הרשת והמשימות]‏  [שנה הגדרות שיתוף מתקדמות]‏  בחר [הפעל גילוי רשת] תחת [גילוי רשת].
Windows 8/Server 2012
לחץ לחיצה ימנית על הפינה התחתונה השמאלית של המסך  בחר [לוח הבקרה]‏  [הצג את מצב הרשת והמשימות]‏  [שנה הגדרות שיתוף מתקדמות]‏  בחר [הפעל גילוי רשת] תחת [גילוי רשת].
Windows 8.1/Server 2012 R2
לחץ לחיצה ימנית על [התחל]‏  בחר [לוח הבקרה]‏  [הצג את מצב הרשת והמשימות]‏  [שנה הגדרות שיתוף מתקדמות]‏  בחר [הפעל גילוי רשת] תחת [גילוי רשת].
Windows 10
[]‏ בחר באפשרות [מערכת Windows]‏  [לוח הבקרה]‏ [הצג את מצב הרשת והמשימות]‏ [שנה הגדרות שיתוף מתקדמות]‏ בחר באפשרות [הפעל גילוי רשת] תחת [גילוי רשת].
Windows Server 2008
[התחל]‏  בחר [לוח הבקרה]‏  לחץ לחיצה ימנית על [מרכז הרשת והשיתוף]‏  בחר [הפעל גילוי רשת] תחת [גילוי רשת].
Windows Server 2016
לחץ לחיצה ימנית על []‏  בחר באפשרות [לוח הבקרה]‏  [הצג את מצב הרשת והמשימות]‏  [שנה הגדרות שיתוף מתקדמות]‏  בחר באפשרות [הפעל גילוי רשת] תחת [גילוי רשת].

הצגת מדפסות משותפות בשרת ההדפסה

1
פתח את סייר Windows.
Windows Vista/7/Server 2008
[התחל]‏  בחר [כל התכניות] או [תכניות]‏  [עזרים]‏  [סייר Windows].
Windows 8/Server 2012
לחץ לחיצה ימנית על הפינה התחתונה השמאלית של המסך  בחר [סייר הקבצים].
Windows 8.1/Server 2012 R2
לחץ לחיצה ימנית על [התחל]‏  בחר [סייר הקבצים].
Windows 10/Server 2016
לחץ לחיצה ימנית על []‏ בחר [סייר הקבצים].
2
בחר את שרת המדפסת ב-[רשת] או ב-[מיקומי הרשת שלי].
כדי להציג את המחשבים שנמצאים ברשת, ייתכן שיהיה עליך להפעיל את גילוי הרשת או לחפש מחשבים ברשת.
המדפסות המשותפות יוצגו.

הדפסת עמוד ניסיון ב-Windows

ניתן לבדוק אם מנהל המדפסת מתפקד כראוי על-ידי הדפסה של עמוד ניסיון ב-Windows.
1
טען גודל נייר A4 במגירת הנייר הטענת נייר במגירת הנייר
2
פתח את תיקיית המדפסות. הצגת תיקיית המדפסת
3
לחץ לחיצה ימנית על סמל מנהל המדפסת של מכשיר זה ולחץ על [מאפייני מדפסת] או על [מאפיינים].
4
לחץ על[הדפס עמוד ניסיון] בלשונית [כללי].
עמוד הבדיקה יודפס.

בדיקת ארכיטקטורת הסיביות

אם אינך בטוח אם במחשב שלך פועל Windows של 32 סיביות או של 64 סיביות, בצע את ההליך שלהלן.
1
תצוגת [לוח הבקרה].
Windows Vista/7/Server 2008
[התחל]‏  בחר [לוח הבקרה].
Windows 8/Server 2012
לחץ לחיצה ימנית על הפינה התחתונה השמאלית של המסך  בחר [לוח הבקרה].
Windows 8.1/Server 2012 R2
לחץ לחיצה ימנית על [התחל]‏  בחר [לוח הבקרה].
Windows 10/Server 2016
המשך לשלב 2.
2
תצוגת [מערכת].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
לחץ על [מערכת ותחזוקה] או על [מערכת ואבטחה]‏  [מערכת].
Windows 10/Server 2016
לחץ על []‏ [הגדרות]‏ [מערכת]‏ בחר [אודות].
Windows Server 2008
לחץ לחיצה כפולה [מערכת].
3
בדוק את ארכיטקטורת הסיביות.
עבור גרסאות 32 סיביות
[מערכת הפעלה של 32 סיביות] מוצגת.
עבור גרסאות 64 סיביות
[מערכת הפעלה של 64 סיביות] מוצגת.

בדיקת יציאת המדפסת

1
פתח את תיקיית המדפסות. הצגת תיקיית המדפסת
2
לחץ לחיצה ימנית על סמל מנהל המדפסת של מכשיר זה ולחץ על [מאפייני מדפסת] או על [מאפיינים].
3
בלשונית [יציאות], בדוק שנבחרה היציאה הנכונה.
אם אתה משתמש בחיבור לרשת, ושינית את כתובת ה-IP של המכשיר
עליך להוסיף יציאה חדשה. קביעת תצורה של יציאות מדפסת

בדיקת התקשורת הדו-כיוונית

1
פתח את תיקיית המדפסות. הצגת תיקיית המדפסת
2
לחץ לחיצה ימנית על סמל מנהל המדפסת של מכשיר זה ולחץ על [מאפייני מדפסת] או על [מאפיינים].
3
בלשונית [יציאות], ודא שתיבת הסימון של [אפשר תמיכה דו-כיוונית] מסומנת.

בדיקת ה-SSID שאליו המחשב מחובר

אם המחשב שלך מחובר לרשת LAN אלחוטי, לחץ על , , או  במגש המערכת כדי להציג את ה-SSID של נתב ה-LAN האלחוטי המחובר.

בעת הדפסה מאפליקציית Windows Store

Windows 8/Server 2012
הצג את הצ'ארמים בצד ימין של המסך  הקש או לחץ על [התקנים]‏  מנהל ההתקן שבו אתה משתמש  [הדפס].
Windows 8.1/Server 2012 R2
הצג את הצ'ארמים בצד ימין של המסך  הקש או לחץ על [התקנים]‏  [הדפס]‏  מנהל ההתקן שבו אתה משתמש  [הדפס].
Windows 10
הקש או לחץ על [הדפס] ביישום  מנהל ההתקן שבו אתה משתמש  [הדפס].
אם אתה מדפיס בשיטה זאת, רק מספר מוגבל של פונקציות מדפסת יהיו זמינות.
אם ההודעה [המדפסת דורשת את תשומת לבך. עבור לשולחן העבודה כדי לטפל בה.] מוצגת, עבור אל שולחן העבודה ופעל בהתאם להנחיות בתיבת הדו-שיח. ההודעה מופיעה כאשר המכשיר מוגדר להציג את שם המשתמש בעת הדפסה ובמופעים דומים.
6X94-07H