הטענת נייר במגירת הנייר

טען במגירת הנייר את הנייר שבו אתה משתמש בדרך כלל. כשתרצה להדפיס על נייר שלא נטען במגירת הנייר, טען את הנייר במגש הרב-תכליתי. טעינת נייר במגש הרב-תכליתי
בעת השימוש בנייר בגודל A5, ראה טעינת נייר בגודל מותאם אישית וטען אותו לרוחב. בעת טעינת נייר לאורך, בצע את השלבים המופיעים בסעיף טעינת נייר בגודל רגיל.
כיוון לרוחב
כיוון לאורך
בצע את ההליך שלהלן בעת טעינת נייר ב-מודול הזנת מחסנית האופציונלי.

טעינת נייר בגודל רגיל

כדי לטעון נייר שהגודל שלו מופיע בסימוני גודל הנייר על מגירת הנייר, השתמש בהליך הבא. במקרה של נייר שהגודל שלו לא מופיע בסימוני גודל הנייר, ראה טעינת נייר בגודל מותאם אישית.
1
משוך החוצה את מגירת הנייר עד שתיעצר, והוצא אותה תוך הרמת הצד הקדמי.
2
כוונן את מיקומם של מכווני הנייר לגודל הנייר שבו תרצה להשתמש.
תוך כדי לחיצה על ידית שחרור הנעילה, הזז את מכוון הנייר כדי ליישר אותו ביחס לסימון גודל הנייר המתאים.
בעת טעינת נייר בגודל Legal
לחץ על ידית שחרור הנעילה, והארך את מגירת הנייר.
3
טען את הנייר כך שקצה ערימת הנייר יהיה מיושר וצמוד למכוון הנייר בצדה הקדמי של מגירת הנייר.
טען את הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.
נער את ערימת הנייר היטב, והקש בה על משטח ישר כדי ליישר את השוליים של ערימת הנייר.
בעת טעינת נייר, אין לעבור את קו מגבלת הטעינה
ודא שערימת הנייר לא עוברת את קו מגבלת הטעינה (). טעינה של כמות נייר גדולה מדי עלולה לגרום לנייר להיתקע.
בעת טעינת נייר עם לוגו, ראה טעינת נייר מודפס מראש.
4
הכנס את מגירת הנייר למכשיר.
בעת הכנסת מגירת הנייר כאשר האפשרות <Notify to Check Paper Settings> מוגדרת <On>, יופיע מסך אישור. <Notify to Check Paper Settings>
בעת טעינת נייר בגודל Legal
בעת הכנסה של מגירת הנייר לאחר הוצאתה, צדה הקדמי אינו מיושר ביחס למכשיר.
»
המשך אל ציון גודל וסוג הנייר במגירת הנייר
בעת החלפת גודל או סוג הנייר
הגדרות ברירת המחדל של היצרן מבחינת גודל וסוג נייר הן <A4> ו-<Plain 2>, בהתאמה. אם תטען נייר בגודל אחר או מסוג אחר במכשיר, הקפד לשנות את ההגדרות. אם לא תשנה את ההגדרות, המכשיר לא יוכל להדפיס כראוי.
הדפסה על צדו האחורי של נייר מודפס (הדפסה דו-צדדית ידנית)
ניתן להדפיס על צדו האחורי של נייר מודפס. ישר את הנייר אם יש סלסולים, והכנס אותו למגירת הנייר או למגש הרב-תכליתי (טעינת נייר במגש הרב-תכליתי), כאשר הצד להדפסה פונה מעלה (הצד שהודפס קודם לכן פונה מטה).
במהלך השימוש במגש הרב-תכליתי, טען גיליון אחד של נייר בכל הדפסה.
ניתן להשתמש אך ורק בנייר שהודפס במכשיר זה.
לא ניתן להדפיס על הצד שעליו כבר הודפס.
אם התדפיסים נראים דהויים, הגדר את מקור נייר היעד כ-<On> תחת ‎‎<Manual Back Side Print (2-Sided Only)‎>‎‎. ‎<Manual Back Side Print (2-Sided Only)‎>‎
אם אתה משתמש בנייר בגודל A5, ייתכן שההדפסה על הצד ההפוך לא תבוצע כראוי.

טעינת נייר בגודל מותאם אישית

כדי לטעון נייר בגודל מותאם אישית או נייר אחר שהגודל שלו לא מופיע בסימוני גודל הנייר על מגירת הנייר, השתמש בהליך הבא.
1
משוך החוצה את מגירת הנייר עד שתיעצר, והוצא אותה תוך הרמת הצד הקדמי.
2
הרחק את מכווני הנייר זה מזה.
לחץ על ידית שחרור הנעילה כדי להחליק את מכווני הנייר כלפי חוץ.
בעת טעינת נייר הארוך יותר מ-A4
לחץ על ידית שחרור הנעילה, והארך את מגירת הנייר.
3
טען את הנייר כך שקצה ערימת הנייר יהיה מיושר וצמוד לצדה האחורי של מגירת הנייר.
טען את הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.
נער את ערימת הנייר היטב, והקש בה על משטח ישר כדי ליישר את השוליים של ערימת הנייר.
בעת טעינת נייר, אין לעבור את קו מגבלת הטעינה
ודא שערימת הנייר לא עוברת את קו מגבלת הטעינה (). טעינה של כמות נייר גדולה מדי עלולה לגרום לנייר להיתקע.
לטעינת נייר מעטפות או נייר עם לוגו, ראה טעינת נייר מודפס מראש.
4
ישר את מכווני הנייר כנגד שולי הנייר.
לחץ על ידית שחרור הנעילה, והחלק את מכווני הנייר פנימה, עד שיהיו מיושרים וצמודים לשולי הנייר.
ישר והצמד את מכווני הנייר כנגד שולי הנייר
מכווני נייר רופפים מדי או הדוקים מדי עלולים לגרום בעיות בהזנה או לנייר להיתקע.
5
הכנס את מגירת הנייר למכשיר.
בעת הכנסת מגירת הנייר כאשר האפשרות <Notify to Check Paper Settings> מוגדרת <On>, יופיע מסך אישור. <Notify to Check Paper Settings>
בעת טעינת נייר הארוך יותר מ-A4
בעת הכנסה של מגירת הנייר לאחר הוצאתה, צדה הקדמי אינו מיושר ביחס למכשיר.
»
המשך אל ציון גודל וסוג הנייר במגירת הנייר
בעת החלפת גודל או סוג הנייר
הגדרות ברירת המחדל של היצרן מבחינת גודל וסוג נייר הן <A4> ו-<Plain 2>, בהתאמה. אם תטען נייר בגודל אחר או מסוג אחר במכשיר, הקפד לשנות את ההגדרות. אם לא תשנה את ההגדרות, המכשיר לא יוכל להדפיס כראוי.
הדפסה על צדו האחורי של נייר מודפס (הדפסה דו-צדדית ידנית)
ניתן להדפיס על צדו האחורי של נייר מודפס. ישר את הנייר אם יש סלסולים, והכנס אותו למגירת הנייר או למגש הרב-תכליתי (טעינת נייר במגש הרב-תכליתי), כאשר הצד להדפסה פונה מעלה (הצד שהודפס קודם לכן פונה מטה).
במהלך השימוש במגש הרב-תכליתי, טען גיליון אחד של נייר בכל הדפסה.
ניתן להשתמש אך ורק בנייר שהודפס במכשיר זה.
לא ניתן להדפיס על הצד שעליו כבר הודפס.
אם התדפיסים נראים דהויים, הגדר את מקור נייר היעד כ-<On> תחת ‎‎<Manual Back Side Print (2-Sided Only)‎>‎‎. ‎<Manual Back Side Print (2-Sided Only)‎>‎
אם אתה משתמש בנייר בגודל A5, ייתכן שההדפסה על הצד ההפוך לא תבוצע כראוי.
6X94-027