הזנת טקסט

בעת הזנת טקסט או מספר, השתמש במקלדת המופיעה על-גבי המסך. מקשי הספרות מוצגים במסך לצורך הזנה של מספרים בלבד.
החלפת סוג התו
הקש על <a> או <1/#> כדי להחליף את סוג התו המוזן.
כדי להזין תווים רישיים, הקש על .
מחיקת טקסט
תו אחד יימחק בכל הקשה על . לחיצה ממושכת על מאפשרת למחוק תווים ברצף.
הזזת הסמן (הזנת תו רווח)
הקש על  או  כדי להזיז את הסמן. כדי להזין תו רווח, הזז את הסמן לסוף הטקסט, והקש על .
כאשר מקשי הספרות מוצגים
כאשר אתה אמור להזין ערך מספרי בלבד, מקשי הספרות יופיעו במסך. הקש על מקשי הספרות כדי להזין את הערך המספרי.
טווח ערכים
ערכים המופיעים ב-( ) המוצגים בתיבת ההזנה מציינים את טווח הערכים שניתן להזין.
בעת הצגה של לחצנים מלבד מקשי הספרות
כאשר הלחצנים <+>/<-> או / מוצגים, תוכל להקיש על הלחצנים כדי להגדיל או להקטין את הערך המספרי או להזיז את הסמן.

הזנת תווים באמצעות מקלדת USB

ניתן לחבר מקלדת ליציאת ה-USB עבור התקני USB ב-צד קדמי או ב-צד אחורי ולהזין את הטקסט מהמקלדת. גם כאשר המקלדת מחוברת, תוכל להזין טקסט מלוח ההפעלה.
לא ניתן להשתמש במקשים מסוימים במקלדת ה-USB, כגון המקשים [Backspace],‏ [Home] ו-[End]. הקשה על מקשים שבהם לא ניתן להשתמש לא תזין או תשנה דבר.
כדי למחוק טקסט, הקש על המקש [Delete].
הקשה על המקש [RETURN/ENTER] תשלים את הזנת הטקסט בדיוק כמו בחירה ב-<Apply>.
תוכל לציין את סוג פריסת המקלדת (פריסת US או UK). <English Keyboard Layout>
תוכל לנתק את מקלדת ה-USB מהמכשיר בכל עת. אין צורך בשום פעולה מיוחדת כדי לנתק אותה.
בהתאם לשפת התצוגה, ייתכן שלא תוכל להזין כראוי תווים מסוימים.
בהתאם לסוג המקלדת, ייתכן שמקלדת ה-USB לא תתפקד כראוי.
6X94-024