התאמה אישית של המסך Home

כדי להקל על השימוש בלחצנים, תוכל לסדר מחדש את הלחצנים כפי שתרצה. תוכל גם להוסיף שטח ריק (פנוי) במקום לחצן, כדי שיהיה נוח יותר לצפות במסך Home (בית).
1
בחר <Home Screen Settings> במסך Home (בית). המסך Home
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. כניסה למכשיר
2
בחר <Set Display Order>.
3
בחר את הלחצן להעברה.
הלחצן הנבחר יודגש. כדי לבטל את הבחירה בלחצן הנבחר, הקש עליו שוב.
4
בחר <Move Left> או <Move Right>.
הלחצן יזוז מספר פעמים כמספר ההקשות שלך.
נגיעה ממושכת ב-<Move Left> או ב-<Move Right> תזיז את הלחצן הנבחר באופן רצוף.
הוספת רווח
בחירה ב-<Insert Blank> תוסיף רווח לשמאלו של הלחצן הנבחר.
בחירה בלחצן שבסוף תוסיף שטח ריק, גם אם בחרת <Move Right>.
מחיקת רווח
בחר ברווח שברצונך למחוק ובחר <Del. Blank>.
5
בחר <Apply>.
6X94-02S