רישום גודל נייר מותאם אישית

ניתן לרשום עד שלושה גדלים מותאמים אישית של נייר, שבשימוש נפוץ.
1
בחר <Paper Settings> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Register Custom Paper>.
3
בחר את מספר הרישום.
מחיקת הגדרה
בחר את המספר הרשום ולאחר מכן בחר <Delete>‏  <Yes>.
4
ציין את אורך צד <X> ואורך צד <Y>.
בחר <X> או <Y> והזן את אורכו של כל צד באמצעות מקשי הספרות.
שינוי שם התצוגה של מספר רישום
בחר <Name>, הזן את שם התצוגה ולאחר מכן בחר באפשרות <Apply>.
5
בחר <Apply>.
הגדרה כגודל המותאם אישית הרשום במערכת
ניתן להשתמש בגודלי הנייר שנרשמו בהליך לעיל אם האפשרות <Custom> נבחרת במסך הבחירה של גודל הנייר עבור מגירת הנייר או המגש הרב-תכליתי.
6X94-02J