טעינת נייר במגש הרב-תכליתי

כשתרצה להדפיס על נייר שלא נטען במגירת הנייר, טען את הנייר במגש הרב-תכליתי. טען במגירת הנייר את הנייר שבו אתה משתמש בדרך כלל. הטענת נייר במגירת הנייר
הקפד להכניס את מגירת הנייר
המכשיר ידפיס רק כאשר מגירת הנייר מוכנסת, גם אם נטען נייר במגש הרב-תכליתי. תופיע הודעת שגיאה אם תנסה להדפיס מבלי להכניס את מגירת הנייר.
בטעינת נייר בגודל A5
בעת הגדרת גודל הנייר, בדוק את כיוון הנייר הנוכחי. ציון גודל וסוג הנייר במגש הרב-תכליתי
כיוון לרוחב
כיוון לאורך
1
פתח את המכסה.
אחוז בשני צדי המכסה כדי לפתוח אותו.
2
משוך החוצה את מגש הנייר.
3
הרחק את מכווני הנייר זה מזה.
לחץ על ידית שחרור הנעילה כדי להחליק את מכווני הנייר כלפי חוץ.
4
הכנס את הנייר למגש הרב-תכליתי עד לעצירת הנייר.
טען את הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.
נער את ערימת הנייר היטב, והקש בה על משטח ישר כדי ליישר את השוליים של ערימת הנייר.
בעת טעינת נייר, אין לעבור את קו מגבלת הטעינה
ודא שערימת הנייר לא עוברת את קו מגבלת הטעינה (). טעינה של כמות נייר גדולה מדי עלולה לגרום לנייר להיתקע.
לטעינה של מעטפות או נייר עם לוגו, ראה טעינת מעטפות או טעינת נייר מודפס מראש.
5
ישר את מכווני הנייר כנגד שולי הנייר.
החלק את מכווני הנייר פנימה, עד שיהיו מיושרים וצמודים לשולי הנייר.
ישר והצמד את מכווני הנייר כנגד שולי הנייר
מכווני נייר רופפים מדי או הדוקים מדי עלולים לגרום בעיות בהזנה או לנייר להיתקע.
»
המשך אל ציון גודל וסוג הנייר במגש הרב-תכליתי
הדפסה על צדו האחורי של נייר מודפס (הדפסה דו-צדדית ידנית)
ניתן להדפיס על צדו האחורי של נייר מודפס. ישר את הנייר אם יש סלסולים, והכנס אותו למגירת הנייר (הטענת נייר במגירת הנייר) או למגש הרב-תכליתי, כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה (הצד שהודפס קודם לכן פונה מטה).
במהלך השימוש במגש הרב-תכליתי, טען גיליון אחד של נייר בכל הדפסה.
ניתן להשתמש אך ורק בנייר שהודפס במכשיר זה.
לא ניתן להדפיס על הצד שעליו כבר הודפס.
אם התדפיסים נראים דהויים, הגדר את מקור נייר היעד כ-<On> תחת ‎‎<Manual Back Side Print (2-Sided Only)‎>‎‎. ‎<Manual Back Side Print (2-Sided Only)‎>‎
אם אתה משתמש בנייר בגודל A5, ייתכן שההדפסה על הצד ההפוך לא תבוצע כראוי.
6X94-028