כיבוי המכשיר על ידי הפעלה מרחוק

באפשרותך לכבות את המכשיר ממחשב הנמצא באותה רשת מבלי לגשת למקום שבו מותקן המכשיר.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק והיכנס למצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
בחר [Device Management]‏  [Remote Shutdown].
4
בדוק את [Device Status] כדי לוודא שאין פונקציות הנמצאות בתהליך, ולחץ על [Execute].
5
לחץ על [OK].
הפעלת המכשיר מחדש על ידי הפעלה מרחוק
באפשרותך להפעיל את המכשיר מחדש על ידי לחיצה על [Restart Device] במסך [Settings/Registration] של ממשק המשתמש המרוחק. הפעלת המכשיר מחדש
6X94-01S