הפעלת המכשיר

סעיף זה מסביר כיצד להפעיל את המכשיר.
1
ודא שתקע החשמל מחובר היטב לשקע חשמל.
2
לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי.
יופיע מסך Start (התחל). לוח ההפעלה
תוכל לבחור את המסך הראשון שמופיע לאחר הפעלת המכשיר. <Default Screen After Startup/Restoration>
6X94-01L