תיקון אי-התאמה בצבעי הדפסה

חוסר תאימות בצבעי הדפסה פירושה הסטה של מיקומי הצבעים, שעלולה להתרחש בעת הדפסה של תמונה אחת עם כמה מחסניות טונר. אי-התאמה בצבעי הדפסה עלולה לגרום לטשטוש של התדפיסים. במקרה של אי-התאמה בצבעי הדפסה, בצע את נוהל הכיול הבא.
כיול תכוף עשוי להשפיע על אורך חייהם של מחסניות הטונר.
כשכמות הטונר שנשארה במחסניות היא נמוכה, הכיול יכול לגרום לשיבוש באיזון הצבעים. אם התופעה מתרחשת בפועל לאחר הכיול, מומלץ להחליף מחסניות שכמות הטונר שנשארה בהן היא קטנה. בדיקת כמות הנותרת של חומרים מתכלים
המכונה עושה כוונון אוטומטי (כיול אוטומטי) בהתאם לשינוי במצב השימוש או בתנאי הסביבה.
ניתן להגדיר את המכשיר כך שיבצע אוטומטית כוונון זה לאחר הפעלתו. <Auto Correction Settings>
1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality>.
3
בחר <Correct Print Color Mismatch>.
4
בחר <Start>.
הכוונון מתחיל.
6X94-06A