<Adjust Image Quality>

כל ההגדרות הקשורות לכוונון איכות התמונה מופיעות עם תיאורים. הגדרות ברירת מחדל מסומנות בצלבון ().
כוכביות (*)
הגדרות המסומנות בכוכבית (*) עשויות שלא להופיע, בהתאם לדגם שבו אתה משתמש, באפשרויות או בפריטי הגדרות אחרים.

<Auto Adjust Gradation>

כוונן את המעבר ההדרגתי, הצפיפות והצבע בתדפיסים. כוונון מעבר הדרגתי
<Quick Adjust>

<Auto Correction Settings>

הגדר את ההגדרות לצורך ביצוע אוטומטי של התאמת שינוי הדרגתי מהיר או תיקון אי-התאמת צבע.
<Auto Adjust Image Regularly>
בחר מתי לבצע כוונון אוטומטי מהיר של מעבר הדרגתי. אם האפשרות <Off> נבחרה, התאמה מהירה לא תתבצע באופן אוטומטי. ניתן גם לבצע כוונון זה באופן ידני (כוונון מהיר).
<Off>
<When Turning Main Power ON>
<After Printing First Job>
<Correct Print Color Mismatch>
בחר את התזמון לביצוע אוטומטי של הפונקציה של תיקון אי התאמה בצבעי הדפסה לאחר הפעלת המכשיר. ניתן גם לבצע כוונון זה באופן ידני (תיקון אי-התאמה בצבעי הדפסה).
<After Printing First Job>
<When Turning Main Power ON>

<Correct Print Color Mismatch>

בחר באפשרות זו אם מעבר הצבעים טשטש את התמונה. תיקון אי-התאמה בצבעי הדפסה

<Adjust Print Position>

כוונן את מיקום ההדפסה של כל מקור נייר. ניתן לכוונן את מיקום ההדפסה בטווח של ‎-5.0 מ"מ עד ‎+5.0 מ"מ במרווחים של ‏0.1 מ"מ. כוונון מיקום ההדפסה
<Multi-Purpose Tray>
‎<Adjust Vertically (Front Side)‎>‎
‎-5.0 עד 0.0 עד ‎+ 5.0 (mm)
‎<Adjust Horizontally (Front Side)‎>‎
‎-5.0 עד 0.0 עד ‎+ 5.0 (mm)
‎<Adjust Vertically (Back Side)‎>‎
‎-5.0 עד 0.0 עד ‎+ 5.0 (mm)
‎<Adjust Horizontally (Back Side)‎>‎
‎-5.0 עד 0.0 עד ‎+ 5.0 (mm)
<Drawer 1>
‎<Adjust Vertically (Front Side)‎>‎
‎-5.0 עד 0.0 עד ‎+ 5.0 (mm)
‎<Adjust Horizontally (Front Side)‎>‎
‎-5.0 עד 0.0 עד ‎+ 5.0 (mm)
‎<Adjust Vertically (Back Side)‎>‎
‎-5.0 עד 0.0 עד ‎+ 5.0 (mm)
‎<Adjust Horizontally (Back Side)‎>‎
‎-5.0 עד 0.0 עד ‎+ 5.0 (mm)
‎<Drawer 2>‎ *
‎<Adjust Vertically (Front Side)‎>‎
‎-5.0 עד 0.0 עד ‎+ 5.0 (mm)
‎<Adjust Horizontally (Front Side)‎>‎
‎-5.0 עד 0.0 עד ‎+ 5.0 (mm)
‎<Adjust Vertically (Back Side)‎>‎
‎-5.0 עד 0.0 עד ‎+ 5.0 (mm)
‎<Adjust Horizontally (Back Side)‎>‎
‎-5.0 עד 0.0 עד ‎+ 5.0 (mm)

<Special Processing>

אם תוצרי ההדפסה על נייר מסוגים מיוחדים אינם משביעי רצון, ההגדרות שלהלן עשויות לשפר את איכות התדפיסים.
<Special Paper Processing>
בהדפסה על צדו האחורי של נייר מודפס, נייר גס או מעטפות, ייתכן שתוצאות ההדפסה ישתפרו אם תכוונן את ההגדרות הבאות.
‎<Manual Back Side Print (2-Sided Only)‎>‎
אם התדפיסים על צדו האחורי של נייר מודפס בהירים מדי, בחר <On>. ניתן לקבוע הגדרה זו באופן פרטני עבור כל מקור נייר.
<Multi-Purpose Tray>
<Off>
<On>
<Drawer 1>
<Off>
<On>
‎<Drawer 2>‎ *
<Off>
<On>
אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, הדבר עלול להשפיע על איכות התמונה או שנייר עלול להיתקע לאחר שיחלוף פרק זמן מסוים לאחר הדפסה על הצד הקדמי או בהתאם ללחות הסביבה.
<Rough Surface Paper Mode>
בהדפסה על נייר גס, בייחוד אם התמונות הצבעוניות יוצאות בהירות מדי בהדפסה, בחר <On>. ניתן לקבוע את ההגדרות באופן פרטני עבור כל מקור נייר.
<Multi-Purpose Tray>
<Off>
<On>
<Drawer 1>
<Off>
<On>
‎<Drawer 2>‎ *
<Off>
<On>
אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, תיתכן האטה של מהירות ההדפסה או השפעה על איכות התמונה.
<Env. Flap Closing Prevention>
אם דשי המעטפות נצמדות לגופי המעטפות במהלך ההדפסה, בחר <On>.
<Off>
<On>
אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, ייתכן שהטונר לא יוצמד כראוי, דבר שיגרום לתדפיסים דהויים.
<Paper Wrinkle Correction>
התדפיסים עשויים להתקמט, בהתאם לנייר שבשימוש. במקרה כזה, ייתכן שהגדרת פריט זה תפתור את הבעיה. אפקט השיפור חזק יותר ב-<Mode 2> מאשר ב-<Mode 1>.
<Off>
<Mode 1>
<Mode 2>
הגדרה זו יעילה עבור נייר רגיל ונייר דק.
הגדרה של אפקט שיפור גדול יותר עלולה להוביל לתדפיסים דהויים או להאטת ההדפסה.
<Paper Curl Correction>
במקרה של סלסול הנייר המודפס, הגדר פריט זה. אפקט השיפור חזק יותר ב-<Mode 2> מאשר ב-<Mode 1>. תחילה, נסה ב-<Mode 1>.
<Off>
<Mode 1>
<Mode 2>
הגדרה של אפקט שיפור גדול יותר עלולה להוביל לתדפיסים דהויים או להאטת ההדפסה.
<Reduce Thin Paper Curling>
אם הדפסה על נייר דק מוציאה תדפיסים מסולסלים, הגדרת פריט זה לאפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה.
<Off>
<On>
ההגדרה <Reduce Thin Paper Curling> מתפקדת רק כאשר הגדרת סוג הנייר היא <Thin 1>. קביעת גודל וסוג הנייר
אם תגדיר לאפשרות <On>, ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית <Thin 1> תושבת. יתרה מכך, ייתכן שהתדפיסים יהיו דהויים עקב התקנה לא תקינה של הטונר.
<Reduce Ppr. Sticking at Output>
בעת ביצוע של הדפסה דו-צדדית בצבע, הניירות עלולים להידבק זה לזה בשלב הפלט. הגדרת אפשרות זו כ-<On> תאט את מהירות ההדפסה של תדפיסים אשר עשויים להידבק זה לזה בקלות, כדי לצמצם הידבקות.
<Off>
<On>
<High Humidity Mode>
אם תשתמש במכשיר בסביבה עם לחות גבוהה, ייתכן שתתקבל צפיפות הדפסה בלתי-אחידה. במקרה כזה, ייתכן שהגדרת פריט זה כ-<On> תפתור את הבעיה.
<Off>
<On>
אם תגדיר אפשרות זו כ-<On> ותשתמש במכשיר בסביבה עם לחות נמוכה, ייתכן טשטוש של תמונות וטקסט מודפסים.
<Low Humidity Mode>
בעת השימוש במכשיר בסביבה עם לחות נמוכה, ייתכן טשטוש של תמונות וטקסט מודפסים. במקרה כזה, ייתכן שהגדרת פריט זה כ-<On> תפתור את הבעיה.
<Off>
<On>
אם תגדיר אפשרות זו כ-<On>, ייתכן שתתקבל צפיפות הדפסה נמוכה יותר או בלתי-אחידה בעת השימוש במכשיר בסביבה עם לחות גבוהה.
<Reduce Ghosting 1>
אם בתדפיס מופיעה תמונת רפאים באותו הדף, הגדרת פריט זה כ-<On> עשויה לתקן את הבעיה.
<Off>
<On>
אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, ייתכן שהטונר לא יוצמד כראוי, דבר שיגרום לתדפיסים דהויים.
<Reduce Ghosting 2>
אם בהדפסה רצופה מופיעות תמונות רפאים, הגדרת פריט זה כ-<On> עשויה לפתור את הבעיה.
<Off>
<On>
אם תגדיר את האפשרות כ-<On> תיתכן צפיפות הדפסה בלתי-אחידה.
<Regularly Clean Fix. Assembly>
אם מכלול הקיבוע מלוכלך, ייתכנו כתמים על שולי הנייר. במקרה כזה, ייתכן ששינוי ההגדרה של פריט זה תפתור את הבעיה. ככל שתקבע רמה גבוהה יותר, כך תעלה תדירות הניקוי השוטף.
<Auto>
<Level 1>
<Level 2>
<Level 3>
אם תצוין רמה גבוהה יותר, תיתכן האטה של ההדפסה.
<Auto Clean Fixing Assembly>
אם מכלול הקיבוע מלוכלך, ייתכנו כתמי מריחה על שולי הנייר או בצדו האחורי. ניתן להגדיר ביצוע ניקוי אוטומטי של יחידת הקיבוע לצורך מניעת כתמי מריחה. כאשר האפשרות <On> מוגדרת, ייפלט גיליון נייר בכל פעם שיבוצע ניקוי. הגדר כך שהזנת נייר תבוצע ממקור הנייר שבו נטען נייר לצורך ניקוי.
<Off>
<On>
<Multi-Purpose Tray>
<Off>
<On>
<Drawer 1>
<Off>
<On>
‎<Drawer 2>‎*
<Off>
<On>
באפשרותך להשתמש בנייר הבא לצורך ניקוי.
גודלי נייר: A4/Letter
סוגי נייר: רגיל 1 עד 3/ממוחזר 1 או 2
<Rdc. Condens. (1-Sd->2-Sd Prt)>
בעת ביצוע של הדפסה דו-צדדית לאחר הדפסה חד-צדדית, ייתכן שהתמונות המודפסות יהיו דהויות עקב התעבות הלחות. במקרה כזה, ייתכן שהגדרת האפשרות כ-<On> תפתור את הבעיה.
<Off>
<On>
הגדרת אפשרות זו כ-<On> עשויה להאט את מהירות ההדפסה.
‎<Rdc Condens. (Consec 2-Sd Prt)‎>‎
אם התמונות המודפסות חלשות עקב התעבות של לחות בעת ביצוע הדפסה דו-צדדית, הגדרה שאינה <Off> עשויה לפתור את הבעיה.
<Off>
<Mode 1>
<Mode 2>
אפקט השיפור חזק יותר ב-<Mode 2> מאשר ב-<Mode 1>.
בחירה בהגדרה שאינה <Off> עשויה לגרום להדפסה דהויה או איטית יותר.
<Correct Uneven Gloss>
במקרה של אי-אחידות באפקט הברק בקצה המוביל של הנייר, הגדרת האפשרות כ-<On> עשויה לפתור את הבעיה.
<Off>
<On>
אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, ייתכן שהטונר לא יוצמד כראוי, דבר שיגרום לתדפיסים דהויים.
<Corr. Void on Paper Back Side>
בעת ביצוע הדפסה דו-צדדית על נייר דק, עלול להופיע חלל בצדו האחורי של הנייר בקצה המוביל. במקרה כזה, ייתכן שהגדרת פריט זה כ-<On> תפתור את הבעיה.
<Off>
<On>
הגדרת האפשרות כ-<On> עלולה להשפיע על איכות ההדפסה.
<Reduce Waterdrop Pattern>
אם צפיפות ההדפסה אינה אחידה, כך שמופיע בהדפסה דפוס הדומה לטיפות מים, הגדרת פריט זה כ-<On> עשויה לפתור את הבעיה.
<Off>
<On>
הגדרת האפשרות כ-<On> עלולה להשפיע על איכות ההדפסה.
<Corr. Img. Corrup. by Ppr. Dust>
שימוש בנייר המכיל כמות גדולה של אבק נייר עלול להפיק תדפיסים דהויים או עם פסים. במקרה כזה, ייתכן שהגדרת פריט זה כ-<On> תפתור את הבעיה.
<Off>
<On>
הגדרת אפשרות זו כ-<On> עשויה להאט את מהירות ההדפסה.
<Prevent Fogging>
אם אזורים לבנים נצבעים מעט, הגדרת פריט זה כ-<On> עשויה לפתור את הבעיה.
<Off>
<On>
Iהגדרת האפשרות כ-<On> עשויה להקטין את צפיפות ההדפסה.
<Reduce Drum Streak>
במקרה של הופעת פסים על תדפיסים, הגדרת האפשרות כ-<On> עשויה לפתור את הבעיה.
<Off>
<On>
<Reduce Toner Flaking>
הטונר עלול להתקלף מהדף המודפס, בהתאם לסוג הנייר או לתנאי הסביבה. במקרה כזה, ייתכן שהגדרת פריט זה תפתור את הבעיה.
<Off>
<Mode 1>
<Mode 2>
אפקט השיפור חזק יותר ב-<Mode 2> מאשר ב-<Mode 1>. תחילה נסה את הכוונון באמצעות <Mode 1>.
הגדרה של אפקט שיפור גדול יותר עלולה להוביל לתדפיסים מסולסלים או להאטת ההדפסה.
<Reduce Toner Fixing Stain 1>
במקרה של הופעת כתם טונר על הנייר המודפס, ייתכן שהבעיה לא תיפתר גם אם תנקה את מכלול הקיבוע. במקרה כזה, ייתכן שהגדרת פריט זה כ-<On> תפתור את הבעיה.
<Off>
<On>
הגדרת אפשרות זו כ-<On> עשויה להאט את מהירות ההדפסה.
<Reduce Toner Fixing Stain 2>
כאשר המכשיר נמצא בשימוש בסביבה עם לחות גבוהה, ייתכן פלט של תדפיסים דהויים או מסולסלים. במקרה כזה, ייתכן ששינוי ההגדרה של פריט זה תפתור את הבעיה.
<Auto>
<Mode 1>
<Mode 2>
הגדרת האפשרות כ-<Mode 1> עלולה לגרום לדהיית תדפיסים.
הגדרת האפשרות כ-<Mode 2> עלולה לגרום לסלסול תדפיסים.
<Auto Detect B&W/Color Orig.‎>
כאשר נתוני הדפסה בשחור-לבן משולבים בנתוני צבע, קבע אם לתת עדיפות למהירות ההדפסה או לצמצום ניצול הטונר של מחסניות הטונר ציאן, מגנטה וצהוב בעת הדפסת נתונים.
<Mode 1>
<Mode 2>
<Rdc. Faint Print After Rplc. Cart.‎>
ייתכן שהתדפיסים יהיו דהויים מיד לאחר החלפה של מחסניות טונר בחדשות. במקרה כזה, ייתכן שהגדרת פריט זה כ-<On> תפתור את הבעיה.
<Off>
<On>
הגדרת האפשרות כ-<On> תחיל את ההגדרה בהחלפה הבאה של מחסניות טונר.
מיד לאחר החלפה של מחסנית, יידרש פרק זמן מסוים לפיזור אחיד של הטונר בתוך המחסנית.
6X94-05C