כוונון מעבר הדרגתי

מעבר הדרגתי פירושו רצף של גוונים מכהה לבהיר. ככל שהמעברים ההדרגתיים המודפסים יכילו יותר צבעים, כך התדפיסים ייראו טבעיים יותר. אם שכפול הצבעים נעשה גרוע, והצפיפות והבהירות של התדפיסים שונה באופן ניכר ממסמכי המקור, בצע את הכוונון המתאים (כיול).
כיול תכוף עשוי להשפיע על אורך חייהם של מחסניות הטונר.
כשכמות הטונר שנשארה במחסניות היא נמוכה, הכיול יכול לגרום לשיבוש באיזון הצבעים. אם התופעה מתרחשת בפועל לאחר הכיול, מומלץ להחליף מחסניות שכמות הטונר שנשארה בהן היא קטנה. בדיקת כמות הנותרת של חומרים מתכלים
המכונה עושה כוונון אוטומטי (כיול אוטומטי) בהתאם לשינוי במצב השימוש או בתנאי הסביבה.

כוונון מהיר

ניתן לכוונן בקלות את המעבר ההדרגתי. ייתכן שכוונון זה יבוצע באופן אוטומטי לאחר החלפת מחסנית טונר.
כוונון מהיר אינו זמין במהלך ההדפסה.
באפשרותך גם להגדיר כך שהתאמה מהירה תבוצע באופן אוטומטי לאחר הפעלת המכשיר או כאשר משימת ההדפסה הראשונה מבוצעת. <Auto Correction Settings>
ניתן להגדיר את המכשיר כך שיבצע אוטומטית כוונון זה בשעה מסוימת מדי יום. <Time Set. for Auto Adjust Grad.‎>
1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality>‏ <Auto Adjust Gradation>.
3
בחר <Quick Adjust>.
4
בחר <Start>.
הכוונון מתחיל.
6X94-069