אתחול הגדרות

תוכל לשחזר את ההגדרות הבאות:

אתחול תפריט

תוכל לשחזר את הגדרות המכשיר (רשימת תפריט הגדרות). ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המכשיר לאחר האתחול, בהתאם להגדרות שנבחרו.
<Menu>‏  <Management Settings>‏  <Data Management>‏  <Initialize Menu>‏  בחר את הפריט שברצונך לאתחל  <Yes>‏  (הפעל מחדש את המכשיר, אם יש צורך)
ניתן לשחזר רק את ההגדרות של <Network> בתוך <Preferences>.
<Menu>‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Initialize Network Settings>‏  <Yes>‏  <OK>‏  הפעל מחדש את המכשיר

אתחול מפתח ואישור

ניתן לשחזר את ההגדרות של המפתח והאישור של אישור רשות האישורים. לתשומת לבך, כל המפתחות והאישורים וכן אישורי רשות האישורים שרשמת במכשיר (פרט למפתחות ואישורי רשות האישורים המותקנים מראש) יימחקו לאחר האתחול.
לאחר האתחול, פונקציות הדורשות מפתח ואישור, כגון תקשורת TLS מוצפנת ותקשורת IKE של IPSec, לא יהיו זמינות. כדי להשתמש בפונקציות אלה, קבע את ההגדרות של המפתח והאישור והפעל שוב את הפונקציות.
<Menu>‏  <Management Settings>‏  <Data Management>‏  <Initialize Key and Certificate>‏  <Yes>‏ 

אתחול כל הנתונים/הגדרות

פעולה זו מאפשרת לשחזר את כל הנתונים והגדרות המכשיר, כולל יומנים, לערכי ברירת המחדל של היצרן. פעולה זאת מונעת דליפה של נתונים רגישים בעת החלפה או השלכה של המכשיר. לאחר סיום תהליך האתחול, המכשיר מופעל מחדש באופן אוטומטי.
לפני האתחול, ודא שאין מסמכים מעובדים או ממתינים לעיבוד. מסמכים אלה יימחקו בעת ביצוע האתחול.
כדי להשתמש במכשיר לאחר האתחול, עליך לקבוע את תצורת כל ההגדרות מההתחלה.
<Menu>‏  <Management Settings>‏  <Initialize All Data/Settings>‏  <Yes>‏  <Yes>
6X94-051