רישום המפתח והאישור עבור תקשורת רשת

ניתן להשיג את המפתח ואת האישור, וגם את אישור רשות האישורים מרשות אישורים (CA) לשימוש במכשיר. התקן ורשום את קובץ המפתח והאישור שהושגו ואת קובץ אישור רשות האישורים במכשיר זה באמצעות ממשק המשתמש המרוחק. בדוק מראש את המפתח ואת האישור, ואת תנאי אישור רשות האישורים שנדרשים למכשיר (פונקציות ניהול).
למידע נוסף לגבי הפעולות הבסיסיות שיש לבצע במהלך הגדרת המכשיר מממשק משתמש מרוחק, ראה הגדרת אפשרויות תפריט Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק).
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק והיכנס למצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
בחר [Device Management]‏  [Key and Certificate Settings] או [CA Certificate Settings].
לחץ על [Key and Certificate Settings] כדי להתקין מפתח, או על [CA Certificate Settings] כדי להתקין אישור רשות אישורים.
4
לחץ על [Register Key and Certificate] או על [Register CA Certificate].
מחיקת מפתח ואישור רשומים או אישור רשות אישורים רשום
לחץ על [Delete] מימין למפתח ולאישור או אישור רשות האישורים שברצונך למחוק  לחץ על [OK]. לא ניתן למחוק אישורי רשות אישורים שהותקנו מראש.
לא ניתן למחוק מפתח ואישור אם הם משמשים כעת למטרה כלשהי, כגון כאשר "[TLS]" או "[IEEE 802.1X]" מוצגים תחת [Key Usage]. במקרה זה, השבת את הפונקציה או החלף את המפתח והאישור לפני מחיקתם.
השבתה או הפעלה של אישורי רשות אישורים מותקנים מראש
לחץ על [Disable] בצד ימין של האישור רשות האישורים שהותקן מראש שברצונך להשבית. כדי להפעיל שוב את האישור, לחץ על [Enable] מימין לאישור.
5
לחץ על [Install].
מחיקת קובץ המפתח והאישור או קובץ אישור רשות אישורים
לחץ על [Delete] מימין לקובץ שברצונך למחוק   לחץ על [OK].
6
לחץ על [Browse], ציין את הקובץ להתקנה ולחץ על [Start Installation].
קובץ המפתח והאישור או קובץ אישור רשות האישורים מותקן על המכשיר ממחשב.
7
רשום את המפתח ואת האישור או את אישור רשות אישורים.
 רישום מפתח ואישור
1
לחץ על [Register] בצד ימין של קובץ המפתח והאישור שאותם ברצונך לרשום.
2
הזן את שם המפתח ואת הסיסמה.
[Key Name]
השתמש בתווים אלפאנומריים כדי להזין את שם המפתח לרישום.
[Password]
השתמש בתווים אלפאנומריים כדי להזין את הסיסמה של הגדרת המפתח הפרטי של הקובץ לרישום.
3
לחץ על [OK].
 רישום אישור רשות אישורים
לחץ על [Register] מימין לקובץ אישור רשות האישורים שברצונך לרשום.
6X94-04A