<Maintenance>

פונקציות הניקוי מופיעות עם תיאורים. הגדרות ברירת מחדל מסומנות בצלבון ().

‎<Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)‎>‎

יש לנקות את מכלול הקיבוע כאשר הקצה או הצד האחורי של התדפיס מוכתם. ניקוי מכלול ההצמדה

<Clean Fixing Assembly>

אם פסים שחורים מופיעים בתדפיסים, נקה את מכלול הקיבוע לאחר החלפה של מחסנית טונר. ניקוי מכלול ההצמדה

<Clean ITB>

נקה את רצועת ההעברה שבתוך המכשיר, כדי למנוע ירידה באיכות ההדפסה. ניקוי רצועת ההעברה (ITB)‏

<Control Condensation>

במקרה של שינויי טמפרטורה מהירים בסביבה שבה מותקן המכשיר, מתרחשת התעבות, שעלולה לגרום דהייה או דליפה של תמונות וטקסט. בחר ב-<On> כדי להסיר התעבות טל במכשיר. בעת בחירה ב-<On>, קבע אם להגביל משימות.
<Off>
<On>
<Allow Job Printing During Process>
<Do Not Allow Job Printing During Process>
במהלך הסרת ההתעבות, ייתכן שלא תתאפשר הדפסה תקינה, ועלולים להתקבל ניירות ריקים.
אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, תצטרך להשאיר את המכשיר מופעל כדי לשמור על אפקט הסרת ההתעבות.
ההגדרה של <Auto Shutdown Time> אינה זמינה כאשר <Control Condensation> מוגדרת כ-<On>.
6X94-05E