<Data Management>

ההגדרות לשימוש בהגדרות המכשיר ולאתחול הנתונים מופיעות עם תיאורים. הגדרות ברירת מחדל מסומנות בצלבון ().
כוכביות (*)
לא ניתן לייבא או לייצא הגדרות המסומנות בכוכבית (*).

‎<Import/Export>‎ *

ניתן לייבא ולייצא מגוון הגדרות של המכשיר באמצעות התקן זיכרון USB. למידע נוסף לגבי התקני זיכרון ה-USB הזמינים, ואופן החיבור/ההסרה של ההתקן, ראה שימוש בהתקן זיכרון USB‏.
‎<Import>
<Export>‎
בעת ביצוע ייבוא
המכשיר יופעל מחדש אוטומטית לאחר סיום תהליך הייבוא.

<Enable Prod. Ext'd Survey Prog.‎>

הפעל או השבת את התוכנית לסקר השימוש במכשיר.
<Off>
<On>

‎<Initialize Key and Certificate>‎ *

בחר לשחזר את [Key and Certificate Settings] ואת [CA Certificate Settings] להגדרות ברירת המחדל של היצרן. אתחול מפתח ואישור

‎<Initialize Menu>‎ *

בחר כדי לשחזר את ההגדרות המופיעות להלן להגדרות ברירת המחדל של היצרן. ניתן לשחזר את כל ההגדרות המופיעות להלן בבת-אחת. לחלופין, ניתן לשחזר הגדרות באופן פרטני. אתחול תפריט
‎<Preferences>
<Adjustment/Maintenance>
<Function Settings>
<Management Settings>
<Initialize All>‎
6X94-05Y