<Impressora>

Es mostra una llista de totes les opcions relacionades amb la impressora juntament amb descripcions. Les opcions predeterminades estan marcades amb una daga ().
Asteriscs (*)
Pot ser que les opcions marcades amb "*1" no es mostrin segons el model que utilitzeu, les opcions o altres elements de les opcions.
Les opcions marcades amb "*2" no es poden importar ni exportar.
Prioritat de les opcions
Si una opció d'impressió s'especifica tant al controlador d'impressora com al tauler de control de l'equip, l'especificació al controlador d'impressora sobreescriu la que s'ha fet al tauler de control. L'especificació feta al tauler de control és efectiva en alguns casos determinats, com ara en fer una impressió PS/PCL o en imprimir des d'UNIX o un altre sistema operatiu que no admeti controladors d'impressora.

<Opcions d'impressora>

Configureu les opcions corresponents a la funció d'impressió i les operacions de la impressora.
<Acció cas diferència lliure mida paper>
Quan la mida de paper de cada origen del paper s'estableix en <Mida lliure> a <Opcions de paper>, podeu especificar l'operació que cal dur a terme quan la mida del paper carregat és significativament diferent de l'opció al controlador d'impressora.
<Safata multiús>
<Forçar impressió>
<Mostrar error>
<Calaix 1>
<Forçar impressió>
<Mostrar error>
<Calaix 2> *1
<Forçar impressió>
<Mostrar error>
Si les opcions al controlador d'impressora no coincideixen amb la mida i el tipus del paper carregat mentre <Activat> està seleccionat, pot produir-se un encallament de paper o un error d'impressió.
<Còpies>
Establiu el nombre de còpies que cal imprimir.
1 a 999
<Impressió a 2 cares>
Seleccioneu si cal fer impressions a dues cares.
<Desactivat>
<Activat>
<Paper predeterminat>
Establiu la mida i el tipus de paper predeterminats. La impressió es farà amb un paper de la mida i del tipus establerts aquí quan vulgueu imprimir des d'un sistema operatiu que no admeti els controladors de la impressora o des d'un dispositiu mòbil o d'una altra mena que no admeti les opcions de mida i tipus de paper. Paper admès
<Substituir mida de paper>
Seleccioneu si s'ha de canviar entre la impressió en paper de mida A4 i Carta si s'ha carregat paper d'una d'aquestes mides però no de l'altra. En seleccionar <Activat>, si especifiqueu un paper de mida A4 per imprimir des de l'ordinador, però el paper de mida A4 no està carregat a l'equip, el document s'imprimeix en paper de mida Carta.
<Desactivat>
<Activat>
Podeu especificar opcions d'impressió, com ara el nombre de còpies o si la impressió es fa a 1 o 2 cares, des d'una aplicació o el controlador d'impressora. No obstant això, l'opció <Substituir mida de paper> només es pot especificar a l'equip.
<Qualitat d'impressió>
Podeu canviar les opcions relacionades amb la qualitat d'impressió.
<Densitat> *1
Ajusteu la densitat del tòner.
Groc/magenta/cian/negre
17 nivells
<Ajust fi>
<Groc>/<Magenta>/<Cian>/<Negre>
<Alta>/<Mitjana>/<Baixa>
17 nivells
Quan <Estalvi de tòner> està establert en <Activat>, no podeu configurar aquest element.
<Estalvi de tòner>
Podeu estalviar consum de tòner. Seleccioneu <Activat> quan vulgueu comprovar el disseny o altres característiques d'aspecte abans de fer la impressió final d'un treball llarg.
<Desactivat>
<Activat>
<Gradació>
Especifiqueu el mètode de processament utilitzat per reproduir la gradació. <Alt 2> proporciona una gradació més fina que <Alt 1>.
<Alt 1>
<Alt 2>
Aquesta opció només està disponible quan <Resolució> s'ha establert en <600 ppp>.
<Ajust fi de densitat>
Quan les línies fines o el text petit es descoloreixin, augmenteu la densitat perquè la impressió estigui menys descolorida.
Cinc nivells
Un canvi en la densitat afecta objectes que no siguin text o línies i el balanç de color.
Aquesta opció només està disponible quan <Resolució> s'ha establert en <1200 ppp>.
<Resolució>
Especifiqueu la resolució que vulgueu utilitzar per al processament de les dades d'impressió.
<1200 ppp>
<600 ppp>
<Mode de suavitzat especial>
Especifiqueu el mode per imprimir dades amb un acabat suavitzat. Si la qualitat de la impressió no és acceptable en <Mode 1> (opció predeterminada), proveu un altre mode.
<Mode 1>
<Mode 2>
<Mode 3>
<Mode 4>
<Mode 5>
<Mode 6>
Quan <Difusió d'error> s'estableix en <Activat> a <Tons mitjans>, la impressió en altres modes que no siguin el <Mode 5> produeix els mateixos resultats.
Quan <Resolució> s'estableix en <1200 ppp>, totes les opcions que no siguin el <Mode 6> produeixen el mateix resultat.
<Correcció del volum de tòner>
Quan el volum de tòner per a text o línies superi el valor límit de l'equip, feu una correcció de manera que el volum de tòner no superi el valor límit.
<Estàndard>
<Prioritat de gradació>
<Prioritzar text>
<Control de línies>
Especifiqueu el mètode de processament utilitzat per reproduir línies.
<Prioritat de resolució>
<Prioritat de gradació>
<Ajust d'amplada>
Configureu una opció per imprimir text o línies fines en negreta.
<Desactivat>
<Activat>
<Text>
<Línia>
<Text i línia>
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la velocitat d'impressió pot ser menor o la qualitat d'imatge es pot veure afectada.
Fins i tot quan establiu aquesta opció en <Activat>, pot ser que la impressió en negreta no sigui possible segons l'aplicació d'impressió.
<Suavitzat avançat>
Configureu l'opció de suavitzat per imprimir el contorn de gràfics (per exemple, il·lustracions creades amb aplicacions) o text amb un acabat suau.
<Suavitzat avançat>
Seleccioneu si cal realitzar un processament de suavitzat. <Nivell 2> imprimeix un contorn amb un acabat més suau que <Nivell 1>. Primer proveu amb <Nivell 1>. 
<Desactivat>
<Nivell 1>
<Nivell 2>
<Aplicar als gràfics> *1
Especifiqueu si cal aplicar un processament de suavitzat als gràfics quan <Suavitzat avançat> s'ha establert en <Nivell 1> o <Nivell 2>.
<Desactivat>
<Activat>
<Aplicar al text> *1
Especifiqueu si cal aplicar un processament de suavitzat al text quan <Suavitzat avançat> s'ha establert en <Nivell 1> o <Nivell 2>.
<Desactivat>
<Activat>
Les opcions d'<Aplicar als gràfics> i <Aplicar al text> només són efectives quan [Suavitzat avançat] s'ha establert en [Configuració predeterminada de la impressora] al controlador d'impressora.
<Suavitzat de gradació>
Configureu l'opció de suavitzat per imprimir la gradació (densitat del color) de gràfics (per exemple, il·lustracions creades amb aplicacions) o imatges de mapa de bits amb un acabat suau.
<Suavitzat de gradació>
Seleccioneu si cal realitzar un processament de suavitzat. <Nivell 2> imprimeix un contorn amb un acabat més suau que <Nivell 1>. Primer proveu amb <Nivell 1>.
<Desactivat>
<Nivell 1>
<Nivell 2>
<Aplicar als gràfics> *1
Especifiqueu si cal aplicar un processament de suavitzat als gràfics quan <Suavitzat de gradació> s'ha establert en <Nivell 1> o <Nivell 2>.
<Desactivat>
<Activat>
<Aplicar a les imatges> *1
Especifiqueu si cal aplicar un processament de suavitzat a les imatges quan <Suavitzat de gradació> s'ha establert en <Nivell 1> o <Nivell 2>.
<Desactivat>
<Activat>
[Suavitzat de gradació] al controlador d'impressora només s'aplica a les dades de gràfics. L'opció configurada aquí s'aplica al processament de suavitzat per a les dades d'imatges.
<Ressaltar text per a impressió B/N>
Quan imprimiu en blanc i negre un document de color, aquest element permetrà ajustar la densitat del text perquè sigui més fàcil de llegir. Això és útil i eficaç quan s'ha d'imprimir en blanc i negre un document en color que conté text de colors clars.
<Desactivat>
<Activat>
Aquest element no s'aplica al text inclòs en gràfics o imatges.
Aquest element no té cap efecte en les dades d'impressió de PDF o PS.
Si establiu aquest element en <Desactivat> quan imprimiu documents que continguin text de colors clars, el text imprès serà més fi que si seleccioneu <Activat>, de manera que serà més o menys fàcil de llegir.
Fins i tot quan aquest element s'estableix en <Desactivat>, el text imprès pot semblar destacat. En aquest cas, establiu també l'opció <Suavitzat avançat> en <Desactivat>. <Suavitzat avançat>
<Disseny>
Especifiqueu les opcions de presentació de la pàgina, com ara la posició d'enquadernació i els valors dels marges.
<Posició d'enquadernació>
Si enquaderneu les impressions amb una eina d'enquadernació com ara una grapadora, utilitzeu aquest element per especificar si cal enquadernar pel costat llarg o curt. Especifiqueu l'opció d'aquest element en combinació amb <Marge d'enquadernació>, que especifica el marge d'enquadernació que s'ha d'aplicar a la posició d'enquadernació.
<Costat llarg>
<Costat curt>
<Marge d'enquadernació>
Canvieu la posició d'impressió per ajustar el marge d'enquadernació que s'ha d'aplicar al costat d'enquadernació especificat per <Posició d'enquadernació>. El valor "00,0" no té cap efecte en el marge d'enquadernació.
De -50,0 a 00,0 a 50,0 (mm)
<Desplaçar costat curt/Desplaçar costat llarg>
Independentment de l'origen del paper, podeu canviar la posició d'impressió en unitats de "0,5 mm" per a tots els treballs d'impressió.
De -50,0 a 00,0 a 50,0 (mm)
<Omissió automàtica d'errors>
La impressió s'atura si es produeix un error determinat durant el procés. No obstant això, si establiu aquest element en <Activat>, aquest error determinat s'omet i la impressió pot continuar. Normalment, heu d'establir aquest element en <Desactivat>.
<Desactivat>
<Activat>
<Temps d'espera>
Establiu el període de temps després del qual el treball d'impressió actual es cancel·la automàticament en cas que s'interrompi la recepció de les dades d'impressió.
De 5 a 15 a 300 (s)
<Emulació>
Especifiqueu el mode en què l'equip ha de funcionar quan no es coneix el format de les dades del document.
<Automàtic>
<PS>
<PCL>
<PDF>
<XPS>
<Generació d'imatges>
<Mode de color>
Seleccioneu si cal imprimir dades en color o en blanc i negre.
<Automàtic (Color/B/N)>
<Blanc i negre>
<Impressió d'imatge comprimida>
Especifiqueu l'operació que s'ha de dur a terme quan la qualitat d'imatge s'ha degradat a causa d'un nivell insuficient de memòria durant la impressió.
<Sortida>
<Mostrar error>
<Mode Safata de sortida>
Especifiqueu si cal alimentar paper des de la safata multiús quan el paper apropiat no estigui carregat al calaix de paper mentre la selecció automàtica de paper estigui activada.
<Desactivat>
<Activat>
<Prioritat vel./cara impr.2 cares>
Especifiqueu si cal processar l'última pàgina en imprimir a una cara quan es processi un document que contingui un nombre senar de pàgines en imprimir a doble cara.
<Prioritzar velocitat>
<Prioritzar cara d'impressió>
Quan un document que conté un nombre parell de pàgines es finalitza amb impressió a una cara.
Quan se selecciona <Prioritzar velocitat>, l'última pàgina que està en blanc o que no es pot imprimir es processa mitjançant la impressió a una cara encara que el document contingui un nombre parell de pàgines.
Quan utilitzeu paper que s'ha preimprès amb un logotip
Si s'ha seleccionat <Prioritzar velocitat> i l'última pàgina es processa mitjançant la impressió a una cara, l'orientació o el costat d'impressió de la pàgina pot ser diferent del d'altres pàgines. En aquest cas, seleccioneu <Prioritzar cara d'impressió>.
<Prioritzar Saf multiús>
Especifiqueu si cal alimentar paper des de la safata multiús quan la selecció automàtica de paper està activada. Si se selecciona <Activat>, el paper s'alimenta des de la safata multiús quan hi ha paper de la mateixa mida i del mateix tipus carregat tant a la safata multiús com al calaix de paper.
<Desactivat>
<Activat>
Aquesta opció només està disponible quan <Mode Safata de sortida> s'ha establert en <Desactivat>.
<Comprovar mida paper a safata>
Especifiqueu si cal cancel·lar la impressió quan la mida del paper carregat és diferent del valor establert al controlador d'impressora.
<Desactivat>
<Activat>
<Impressió de recuperació>
Si la impressió s'interromp a causa d'un error, com ara un encallament de paper, la impressió normalment es reinicia des de la pàgina en què s'ha produït l'error un cop resolt l'error. Quan se selecciona <Desactivat>, la pàgina en què s'ha produït un error s'omet i la impressió es reinicia des de la pàgina següent.
<Desactivat>
<Activat>
Quan se selecciona <Desactivat>
Pot ser que la pàgina no s'imprimeixi segons el moment en què s'hagi produït un error.
Si es produeix un error durant la impressió a doble cara, pot ser que les dues pàgines corresponents no s'imprimeixin.
<UFR II>
Podeu canviar les opcions que es fan efectives en imprimir des del controlador d'impressora UFR II.
<Tons mitjans>
Podeu seleccionar el mètode d'impressió utilitzat per reproduir tons mitjans (l'interval intermedi entre les zones més clares i més fosques d'una imatge) per aconseguir una qualitat d'imatge òptima.
<Difusió d'error>
Aquesta opció és molt útil per imprimir dades que continguin text i línies fines, dades corbes CAD, etc.
<Desactivat>
<Activat>
Aquesta opció només està disponible quan <Resolució> s'ha establert en <600 ppp>.
L'estabilitat de la textura i el tòner fix es pot reduir quan s'utilitza <Difusió d'error>.
<Resolució/Gradació> *1
Seleccioneu un mètode utilitzat per reproduir tons mitjans si <Difusió d'error> s'ha establert en <Desactivat>. Aquesta opció es pot especificar per a cada tipus d'imatge en qualsevol document.
<Text>
<Resolució>
<Gradació>
<Gràfics>
<Resolució>
<Gradació>
<Imatge>
<Resolució>
<Gradació>
<Mètode de coincidència>
Especifiqueu el mètode de processament utilitzat per corregir el color.
<General>
<Perceptiu>
<Colorimètric>
<Foto vívida>
<Compensació de gris>
Configura una opció de manera que les dades de negre o gris la informació de color de les quals és "R = G = B" s'imprimeixen només amb el tòner K (negre). Si se selecciona <Desactivat>, les dades s'imprimeixen amb el tòner de quatre colors: CMYK. Aquesta opció es pot especificar per a cada tipus d'imatge en qualsevol document.
<Text>
<Desactivat>
<Activat>
<Gràfics>
<Desactivat>
<Activat>
<Imatge>
<Desactivat>
<Activat>
<Estalvi de paper>
Especifiqueu si cal desactivar una pàgina en blanc a les dades d'impressió perquè no s'imprimeixi.
<Desactivat>
<Activat>
<PCL>
Especifiqueu les opcions d'impressió PCL com ara la presentació de la pàgina i la qualitat d'impressió.
<Estalvi de paper>
Especifiqueu si cal desactivar una pàgina en blanc a les dades d'impressió perquè no s'imprimeixi.
<Desactivat>
<Activat>
<Orientació>
Seleccioneu <Vertical> (orientació vertical) o <Apaïsat> (orientació horitzontal) per a l'orientació de la pàgina.
<Vertical>
<Apaïsat>
<Número de font>
Seleccioneu el número d'ID de font corresponent per especificar la font que s'ha d'utilitzar. Podeu imprimir la llista de fonts PCL, que conté exemples de fonts, des del tauler de control. Llista de fonts PCL
De 0 a 104
<Mida en punts> *1
Establiu la mida de la font en punts, que es pot configurar en increments de 0,25. Només podeu especificar aquesta opció quan se selecciona una font redimensionable amb espais proporcionals a <Número de font>.
De 4,00 a 12,00 a 999,75 (punt)
<Pas> *1
Establiu la densitat de la font o cpp (caràcters per polzada), que es pot configurar en increments de 0,01. Només podeu especificar aquesta opció quan se selecciona una font redimensionable amb densitat fixa o una font de mapa de bits a <Número de font>.
De 0,44 a 10,00 a 99,99 (cpp)
<Línies per pàgina>
Establiu el nombre de línies impreses en una pàgina de 5 a 128. Aquesta opció es canvia automàticament d'acord amb les opcions especificades a <Mida paper predeterminat> i <Orientació>.
De 5 a 64  a 128 (línies)
<Codi de caràcters>
Seleccioneu el mode de caràcter més adequat per a l'ordinador des del qual envieu dades d'impressió. L'opció especificada es passa per alt quan el codi de caràcter es controla mitjançant la font especificada a <Número de font>.
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Paper personalitzat>
Seleccioneu si voleu establir una mida de paper personalitzada. Seleccioneu <Activat> per establir les dimensions del paper en <Dimensió X> i <Dimensió Y>.
<Desactivat>
<Activat>
<Unitat de mesura> *1
Seleccioneu la unitat de mesura que cal utilitzar per establir una mida de paper personalitzada.
<Mil·límetre>
<Polzada>
<Dimensió X> *1
Configureu la dimensió horitzontal (vora curta) del paper personalitzat.
De 77 a 216 (mm)
<Dimensió Y> *1
Configureu la dimensió vertical (vora llarga) del paper personalitzat.
De 127 a 355 (mm)
<Afegir CR a LF>
Seleccioneu si voleu afegir un retorn de carro (CR) quan l'equip rebi un codi de salt de línia (LF). Si se selecciona <Sí>, la posició d'impressió es mou cap al principi de la línia següent quan l'equip rep un codi LF. Si se selecciona <No>, la posició d'impressió es mou cap a la línia següent, just a sota del codi LF rebut.
<Sí>
<No>
<Ampliar amplada impr. A4>
Seleccioneu si cal ampliar l'amplada de l'àrea imprimible del paper de mida A4 en orientació vertical a la de la mida Carta.
<Desactivat>
<Activat>
<Tons mitjans>
Podeu seleccionar el mètode d'impressió utilitzat per reproduir tons mitjans (l'interval intermedi entre les zones més clares i més fosques d'una imatge) per aconseguir una qualitat d'imatge òptima.
<Difusió d'error>
Aquesta opció és molt útil per imprimir dades que continguin text i línies fines, dades corbes CAD, etc.
<Desactivat>
<Activat>
Aquesta opció només està disponible quan <Resolució> s'ha establert en <600 ppp>.
L'estabilitat de la textura i el tòner fix es pot reduir quan s'utilitza <Difusió d'error>.
<Resolució/Gradació> *1
Seleccioneu un mètode utilitzat per reproduir tons mitjans si <Difusió d'error> s'ha establert en <Desactivat>. Aquesta opció es pot especificar per a cada tipus d'imatge en qualsevol document.
<Text>
<Resolució>
<Gradació>
<Gràfics>
<Resolució>
<Gradació>
<Imatge>
<Resolució>
<Gradació>
<Mètode de coincidència>
Especifiqueu el mètode de processament utilitzat per corregir el color.
<General>
<Perceptiu>
<Colorimètric>
<Foto vívida>
<Compensació de gris>
Configura una opció de manera que les dades de negre o gris la informació de color de les quals és "R = G = B" s'imprimeixen només amb el tòner K (negre). Si se selecciona <Desactivat>, les dades s'imprimeixen amb el tòner de quatre colors: CMYK. Aquesta opció es pot especificar per a cada tipus d'imatge en qualsevol document.
<Text>
<Desactivat>
<Activat>
<Gràfics>
<Desactivat>
<Activat>
<Imatge>
<Desactivat>
<Activat>
<BarDIMM> *1
Aquesta opció us permet imprimir codis de barres admesos pel Kit d'impressió de codis de barres. Si se selecciona <Activar>, l'equip genera codis de barres en rebre ordres de codis de barres de l'ordinador amfitrió. Si se selecciona <Desactivar>, els codis de barres no es generen, encara que l'ordinador amfitrió enviï ordres de codis de barres.
<Desactivar>
<Activar>
Per activar el menú BarDIMM, cal activar el Kit d'impressió de codis de barres. Quan no imprimiu codis de barres, assegureu-vos de desactivar el menú BarDIMM. Si no ho feu, pot ser que la velocitat de processament dels treballs d'impressió normals es redueixi.
L'opció predeterminada és <Desactivar>. Si activeu el Kit d'impressió de codis de barres, canvia a <Activar>.
<FreeScape> *1
Especifiqueu l'AEC (Codi d'escapada alternatiu) que vulgueu utilitzar per a les ordres de codis de barres quan l'ordinador amfitrió no admeti el codi d'escapada estàndard.
<Desactivat>
<~>
<">
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
Aquesta opció només està disponible quan s'ha activat <BarDIMM>.
<PS>
Especifiqueu les opcions d'impressió PS com ara la presentació de la pàgina i la qualitat d'impressió.
<Temps per a treballs>
Aquesta opció us permet especificar la quantitat de temps que ha de transcórrer perquè s'esgoti el temps d'espera d'un treball. Si un treball no ha finalitzat dintre del límit de temps establert, el treball es cancel·la automàticament.
0 a 3600 (s)
<Imprimir errors PS>
Aquesta opció determina si s'imprimeix una pàgina d'error quan es produeix un error.
<Desactivat>
<Activat>
<Text negre pur>
Configura una opció de manera que el text negre la informació de color del qual sigui "R = G = B = 0 %", "C = M = Y = 100 %" o "C = M = Y = 0 %/K = 100 %" s'imprimeixi només amb el tòner K (negre). Quan se selecciona <Desactivat>, el text s'imprimeix d'acord amb l'opció <Perfil d'impressió>.
<Desactivat>
<Activat>
<Sobreimpressió en negre> *1
Especifiqueu el mètode d'impressió utilitzat quan el text negre se superposa a un fons o una figura amb color. Aquesta opció no es mostra quan <Text negre pur> s'ha establert en <Desactivat>.
<Desactivat>
<Activat>
<Perfil de la font RGB> *2
Seleccioneu el perfil per a les dades RGB d'acord amb el monitor que utilitzeu.
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Cap>
<Perfil de simulació de CMYK> *2
Seleccioneu un objectiu de simulació per imprimir les dades CMYK. L'equip converteix les dades CMYK en un model de color CMYK dependent del dispositiu basat en la simulació.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Cap>
En seleccionar <Cap>, la gradació dels colors foscos pot ser desigual segons les dades.
<Usar perfil d'escala de grisos> *2
Especifiqueu si cal convertir les dades de gris en dades CMYK mitjançant el perfil d'escala de grisos de l'equip.
<Desactivat>
<Activat>
Encara que se seleccioni <Activat>, les dades s'imprimeixen només amb el tòner K (negre) segons l'opció de <Perfil d'impressió> o <Text negre pur>.
<Perfil d'impressió> *2
Seleccioneu el perfil apropiat per a les dades d'impressió. Aquesta opció es pot especificar per a cada tipus d'imatge en qualsevol document.
<Text>
<Normal>
<Foto>
<TR normal>
<TR foto>
<Gràfics>
<Normal>
<Foto>
<TR normal>
<TR foto>
<Imatge>
<Normal>
<Foto>
<TR normal>
<TR foto>
La configuració d'aquest element no està disponible en seleccionar una de les opcions següents.
<Perfil de la font RGB> s'estableix en <Cap>
<Perfil de simulació de CMYK> s'estableix en <Cap>
<Usar perfil d'escala de grisos> s'estableix en <Desactivat>
<Mètode de coincidència>
Seleccioneu l'element que s'ha de prioritzar en portar a terme la coincidència de color a <Perfil de la font RGB>.
<Perceptiu>
<Saturació>
<Colorimètric>
La configuració d'aquest element no està disponible quan <Perfil de la font RGB> està establert en <Cap>.
<Tons mitjans>
Podeu seleccionar el mètode d'impressió utilitzat per reproduir tons mitjans (l'interval intermedi entre les zones més clares i més fosques d'una imatge) per aconseguir una qualitat d'imatge òptima.
<Difusió d'error>
Aquesta opció és molt útil per imprimir dades que continguin text i línies fines, dades corbes CAD, etc.
<Desactivat>
<Activat>
Aquesta opció només està disponible quan <Resolució> s'ha establert en <600 ppp>.
L'estabilitat de la textura i el tòner fix es pot reduir quan s'utilitza <Difusió d'error>.
<Resolució/Gradació> *1
Seleccioneu un mètode utilitzat per reproduir tons mitjans si <Difusió d'error> s'ha establert en <Desactivat>. Aquesta opció es pot especificar per a cada tipus d'imatge en qualsevol document.
<Text>
<Resolució>
<Gradació>
<Gràfics>
<Resolució>
<Gradació>
<Imatge>
<Resolució>
<Gradació>
<Lluminositat> *1
Ajusteu la lluminositat de la imatge sencera en increments del 5 %. Com més baix sigui el valor de l'opció, més lluminós serà el text o la imatge. Com més elevat sigui el valor de l'opció, més fosc serà el text o la imatge.
De 85 a 100 a 115 (%)
<Sobreimpressió composta>
Especifiqueu si cal sobreimprimir les dades CMYK, amb la sobreimpressió especificada, com a impressió composta.
<Desactivat>
<Activat>
No es permet la sobreimpressió amb colors especials.
<Conversió d'escala de grisos> *1
Especifiqueu la manera d'imprimir dades de color en blanc i negre.
<sRGB>
<NTSC>
<RGB uniforme>
<Opcions de contrasenya PS>
Podeu especificar la contrasenya que restringeix l'ús de l'ordre de control preparat per la impressora PS.
<SystemParamsPassword>
<StartJobPassword> 
<SystemParamsPassword> és una contrasenya que permet fer canvis al paràmetre del sistema i <StartJobPassword> és una contrasenya que permet les operacions startjob i exitserver. Per obtenir més informació, consulteu les especificacions del llenguatge PostScript.
Si s'estableix <StartJobPassword> però no <SystemParamsPassword>, la comprovació de la contrasenya no es durà a terme durant l'execució d'una operació startjob o exitserver.
<Opcions de generació d'imatges>
Podeu canviar les opcions d'impressió que s'apliquen en imprimir fitxers d'imatge (JPEG o TIFF).
<Tons mitjans>
Podeu canviar el mètode d'impressió utilitzat per reproduir tons mitjans (l'interval intermedi entre les zones més clares i més fosques d'una imatge) per aconseguir una qualitat d'imatge òptima.
<Gradació>
<Difusió d'error>
L'estabilitat de la textura i el tòner fix es pot reduir quan s'utilitza <Difusió d'error>.
<PDF>
Podeu canviar les opcions per als fitxers PDF.
<Ampliar/reduir a mida de paper>
Especifiqueu si cal ampliar o reduir l'original d'acord amb l'espai d'impressió del paper. Tingueu en compte que l'ampliació o la reducció no afecten la relació d'aspecte de l'original.
<Desactivat>
<Activat>
<Ampliar àrea d'impressió>
Especifiqueu si cal estendre l'espai d'impressió a la mida del paper.
<Desactivat>
<Activat>
Si especifiqueu <Activat>, pot ser que les parts adjacents a les vores de la pàgina no s'imprimeixin o que les impressions presentin parcialment marques irregulars segons l'original.
<N en 1>
Especifiqueu si cal reduir diverses pàgines i imprimir-les en una pàgina amb una disposició en què la primera pàgina es col·loqui a la part superior esquerra. Per exemple, per imprimir 4 pàgines en un sol full, seleccioneu <4 en 1>.
<Desactivat>
<2 en 1>
<4 en 1>
<6 en 1>
<8 en 1>
<9 en 1>
<16 en 1>
<Imprimir comentaris>
Especifiqueu si cal imprimir els comentaris. Si especifiqueu <Automàtic>, els comentaris dels fitxers PDF s'imprimeixen.
<Desactivat>
<Automàtic>
<Text negre pur>
Configura una opció de manera que el text negre la informació de color del qual sigui "R = G = B = 0 %", "C = M = Y = 100 %" o "C = M = Y = 0 %/K = 100 %" s'imprimeixi només amb el tòner K (negre). Quan se selecciona <Desactivat>, el text s'imprimeix d'acord amb l'opció <Perfil d'impressió>.
<Desactivat>
<Activat>
<Sobreimpressió en negre> *1
Especifiqueu el mètode d'impressió utilitzat quan el text negre se superposa a un fons o una figura amb color. Aquesta opció no es mostra quan <Text negre pur> s'ha establert en <Desactivat>.
<Desactivat>
<Activat>
<Perfil de la font RGB> *2
Seleccioneu el perfil per a les dades RGB d'acord amb el monitor que utilitzeu.
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Cap>
<Perfil de simulació de CMYK> *2
Seleccioneu un objectiu de simulació per imprimir les dades CMYK. L'equip converteix les dades CMYK en un model de color CMYK dependent del dispositiu basat en la simulació.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Cap>
En seleccionar <Cap>, la gradació dels colors foscos pot ser desigual segons les dades.
<Usar perfil d'escala de grisos> *2
Especifiqueu si cal convertir les dades de gris en dades CMYK mitjançant el perfil d'escala de grisos de l'equip.
<Desactivat>
<Activat>
Encara que se seleccioni <Activat>, les dades s'imprimeixen només amb el tòner K (negre) segons l'opció de <Perfil d'impressió> o <Text negre pur>.
<Perfil d'impressió> *2
Seleccioneu el perfil apropiat per a les dades d'impressió. Aquesta opció es pot especificar per a cada tipus d'imatge en qualsevol document.
<Text>
<Normal>
<Foto>
<TR normal>
<TR foto>
<Gràfics>
<Normal>
<Foto>
<TR normal>
<TR foto>
<Imatge>
<Normal>
<Foto>
<TR normal>
<TR foto>
La configuració d'aquest element no està disponible en seleccionar una de les opcions següents.
<Perfil de la font RGB> s'estableix en <Cap>
<Perfil de simulació de CMYK> s'estableix en <Cap>
<Usar perfil d'escala de grisos> s'estableix en <Desactivat>
<Mètode de coincidència>
Seleccioneu l'element que s'ha de prioritzar en portar a terme la coincidència de color a <Perfil de la font RGB>.
<Perceptiu>
<Saturació>
<Colorimètric>
La configuració d'aquest element no està disponible quan <Perfil de la font RGB> està establert en <Cap>.
<Tons mitjans>
Podeu seleccionar el mètode d'impressió utilitzat per reproduir tons mitjans (l'interval intermedi entre les zones més clares i més fosques d'una imatge) per aconseguir una qualitat d'imatge òptima.
<Difusió d'error>
Aquesta opció és molt útil per imprimir dades que continguin text i línies fines, dades corbes CAD, etc.
<Desactivat>
<Activat>
Aquesta opció només està disponible quan <Resolució> s'ha establert en <600 ppp>.
L'estabilitat de la textura i el tòner fix es pot reduir quan s'utilitza <Difusió d'error>.
<Resolució/Gradació> *1
Seleccioneu un mètode utilitzat per reproduir tons mitjans si <Difusió d'error> s'ha establert en <Desactivat>. Aquesta opció es pot especificar per a cada tipus d'imatge en qualsevol document.
<Text>
<Resolució>
<Gradació>
<Gràfics>
<Resolució>
<Gradació>
<Imatge>
<Resolució>
<Gradació>
<Lluminositat> *1
Ajusteu la lluminositat de la imatge sencera en increments del 5 %. Com més baix sigui el valor de l'opció, més lluminós serà el text o la imatge. Com més elevat sigui el valor de l'opció, més fosc serà el text o la imatge.
De 85 a 100 a 115 (%)
<Sobreimpressió composta>
Especifiqueu si cal sobreimprimir les dades CMYK, amb la sobreimpressió especificada, com a impressió composta.
<Desactivat>
<Activat>
No es permet la sobreimpressió amb colors especials.
<Conversió d'escala de grisos> *1
Especifiqueu la manera d'imprimir dades de color en blanc i negre.
<sRGB>
<NTSC>
<RGB uniforme>
<XPS>
Podeu canviar les opcions per als fitxers XPS.
<Mètode de coincidència>
Especifiqueu el mètode de processament utilitzat per corregir el color.
<General>
<Perceptiu>
<Colorimètric>
<Foto vívida>
<Tons mitjans>
Podeu seleccionar el mètode d'impressió utilitzat per reproduir tons mitjans (l'interval intermedi entre les zones més clares i més fosques d'una imatge) per aconseguir una qualitat d'imatge òptima.
<Difusió d'error>
Aquesta opció és molt útil per imprimir dades que continguin text i línies fines, dades corbes CAD, etc.
<Desactivat>
<Activat>
Aquesta opció només està disponible quan <Resolució> s'ha establert en <600 ppp>.
L'estabilitat de la textura i el tòner fix es pot reduir quan s'utilitza <Difusió d'error>.
<Resolució/Gradació>*1
Seleccioneu un mètode utilitzat per reproduir tons mitjans si <Difusió d'error> s'ha establert en <Desactivat>. Aquesta opció es pot especificar per a cada tipus d'imatge en qualsevol document.
<Text>
<Resolució>
<Gradació>
<Gràfics>
<Resolució>
<Gradació>
<Imatge>
<Resolució>
<Gradació>
<Compensació de gris>
Configura una opció de manera que les dades de negre o gris la informació de color de les quals és "R = G = B" s'imprimeixen només amb el tòner K (negre). Si se selecciona <Desactivat>, les dades s'imprimeixen amb el tòner de quatre colors: CMYK. Aquesta opció es pot especificar per a cada tipus d'imatge en qualsevol document.
<Text>
<Desactivat>
<Activat>
<Gràfics>
<Desactivat>
<Activat>
<Imatge>
<Desactivat>
<Activat>
<Conversió d'escala de grisos> *1
Especifiqueu la manera d'imprimir dades de color en blanc i negre.
<Text>
<sRGB>
<NTSC>
<RGB uniforme>
<Gràfics>
<sRGB>
<NTSC>
<RGB uniforme>
<Imatge>
<sRGB>
<NTSC>
<RGB uniforme>
<Estalvi de paper>
Especifiqueu si cal desactivar una pàgina en blanc a les dades d'impressió perquè no s'imprimeixi.
<Desactivat>
<Activat>

<Selecció de PDL (Plug and Play)>

Seleccioneu un idioma de descripció de pàgines de manera que l'equip es detecti com a una impressora compatible amb aquest idioma quan es connecti a un ordinador utilitzant Plug and Play.
<Xarxa>*2
Seleccioneu un idioma de descripció de pàgines de manera que l'equip es detecti com a una impressora compatible amb aquest idioma quan es detecti per la xarxa.
<UFR II>
<PCL6>
<PS>
<USB>
Seleccioneu un idioma de descripció de pàgines de manera que l'equip es detecti com a una impressora compatible amb aquest idioma quan es connecti a un ordinador mitjançant USB.
<UFR II>
<PCL6>
<PS>
6X8Y-05J