بارگذاری پاکت نامه

قبل از بارگذاری پاکت نامه هر نوع تاخوردگی را صاف کنید. همینطور به جهت پاک نامه و اینکه کدام طرف رو به بالا باشد هم توجه کنید.
این بخش نحوه بارگذاری پاکت نامه در جهتی که می خواهید و همینطور روش هایی که قبل از بارگذاری پاکت نامه باید کامل شوند را توضیح می دهد. برای توضیحات روش کلی بارگذاری پاکت نامه در کشوی کاغذ یا سینی چند منظوره، به قرار دادن کاغذ درون کشوی کاغذ یا قرار دادن کاغذ در سینی چند منظوره مراجعه کنید.

قبل از بارگذاری پاکت نامه

از روش زیر برای آماده سازی پاکت نامه قبل از بارگذاری استفاده کنید.
1
در پاکت نامه را ببندید.
2
آنها را صاف کنید تا هوای باقیمانده خارج شود و لبه ها محکم فشار داده شوند.
3
گوشه های سفت پاکت ها را باز کرده و تاخوردگی پاکت ها را صاف کنید.
4
لبه های پاکت ها را روی یک سطح صاف تراز کنید.

در کشوی کاغذ

پاکت نامه های Monarch، ‏COM10، ‏DL یا ISO-C5 را در جهت عمودی بارگذاری کنید (لبه های بلند در طرفین قرار بگیرند) و طرف بدون چسب (طرف جلو) رو به بالا باشد. نمی توانید روی پشت پاکت نامه ها چاپ کنید.
پاکت نامه را طوری بارگذاری کنید تا همانطور که نشان داده شده است لبه با در پاکت به طرف چپ قرار بگیرد.

در سینی چند منظوره

پاکت نامه های Monarch، ‏COM10، ‏DL یا ISO-C5 را در جهت عمودی بارگذاری کنید (لبه های کوتاه به طرف دستگاه قرار بگیرند) و طرف بدون چسب (طرف جلو) رو به بالا باشد. نمی توانید روی پشت پاکت نامه ها چاپ کنید.
پاکت نامه را طوری بارگذاری کنید تا همانطور که نشان داده شده است لبه با در پاکت به طرف چپ قرار بگیرد.
6X93-029