ثبت یک اندازه کاغذ سفارشی

می توانید تا سه اندازه کاغذ سفارشی که اغلب استفاده می شود را ثبت کنید.
1
<Paper Settings> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Register Custom Paper> را انتخاب کنید.
3
شماره ثبت را انتخاب کنید.
حذف یک تنظیم
شماره ثبت‌شده را انتخاب کنید، و سپس <Delete>‏  <Yes> را انتخاب کنید.
4
طول طرف <X> و طرف <Y> را تعیین کنید.
<X> یا <Y> را انتخاب کنید و طول هر طرف را با استفاده از کلیدهای عددی وارد کنید.
تغییر نام نمایشی برای شماره ثبت‌شده
<Name> را انتخاب کنید، نام نمایشی را وارد کنید و سپس <Apply> را انتخاب کنید
5
<Apply> را انتخاب کنید.
تنظیم بر روی اندازه سفارشی ثبت شده
اندازه های کاغذی که در روش بالا ثبت شدند زمان انتخاب <Custom> در صفحه انتخاب اندازه کاغذ برای کشوی کاغذ یا سینی چند منظوره قابل فراخوانی هستند.
6X93-02J