خاموش شدن در زمان تعیین شده

می توانید تنظیمی انجام دهید تا دستگاه در یک زمان خاص در هر روز از هفته به طور خودکار خاموش شود. به این ترتیب می توانید از مصرف برق غیرضروری که به دلیل مشکل در خاموش شدن دستگاه پیش می آید جلوگیری کنید. به طور پیش فرض، این عملکرد غیرفعال است.
برای اطلاعات درباره عملیات اصلی جهت تنظیم دستگاه از Remote UI (واسط کاربر از راه دور)، به تنظیم گزینه های منو از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) مراجعه کنید.
1
Remote UI (واسط کاربر از راه دور) را راه اندازی کرده و وارد حالت مدیر سیستم شوید. راه اندازی Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
2
از صفحه پورتال روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
[Timer Settings]‏  [Edit] را انتخاب کنید.
4
کادر انتخاب را برای [Set Auto Shutdown Weekly Timer] علامت بزنید و زمان را برای خاموش شدن دستگاه تنظیم کنید.
[Set Auto Shutdown Weekly Timer]
علامت زدن کادر انتخاب به شما اجازه می دهد زمان را برای خاموش کردن دستگاه در هر روز هفته تنظیم کنید.
[Sunday] تا [Saturday]
زمان مورد نظر برای خاموش شدن دستگاه را وارد کنید. خالی نگه داشتن قسمت زمان برای هر روز هفته، به این معنی است که عملکرد خاموش کردن خودکار برای آن روز غیرفعال است.
5
روی [OK] کلیک کنید.
اگر دستگاه در زمان تعیین شده به طور خودکار خاموش نشد*
زمانی که نشانگر داده روشن می شود یا چشمک می زند
زمانی که صفحه منو یا صفحه بررسی شمارشگر نشان داده می شود
زمانی که داده تنظیمات وارد یا صادر می شود
زمانی که میان افزار به روزرسانی می شود
*اگر دستگاه در زمان تعیین شده به طور خودکار خاموش نشد، تا ده مرتبه در فواصل زمانی یک دقیقه ای دوباره خاموش شدن دستگاه امتحان می شود. اگر دستگاه حتی بعد از ده مرتبه تلاش باز هم خاموش نشد، خاموش شدن خودکار برای آن روز غیرممکن می شود.
6X93-01U