<Printer>

همه تنظیمات مربوط به چاپگر با توضیحات لیست شده اند. تنظیمات پیش فرض با یک علامت خنجر () علامت گذاری شده اند.
ستاره ها (*)
تنظیمات علامت گذاری شده با "‎‏‏*1"، ممکن است بسته به مدلی که استفاده می کنید، گزینه ها یا سایر موارد تنظیم نشان داده نشوند.
تنظیمات علامت گذاری شده با "‎‏‏*2" قابل وارد کردن یا صادر کردن نیستند.
اولویت تنظیمات
اگر تنظیم چاپ از درایور چاپگر و پانل عملیات دستگاه تعیین شود، مشخصات درایور چاپگر مشخصات پانل عملیات را لغو می کند. مشخصات پانل عملیات در موارد خاصی مؤثر است از جمله زمان انجام چاپ PS/PCL و چاپ از UNIX یا سیستم عامل دیگری که از درایورهای چاپگر پشتیبانی نمی کنند.

<Printer Settings>

تنظیمات مربوط به عملیات چاپگر و چاپ را پیکربندی کنید.
<Action When Free Paper Size Mismatch>
زمانی که اندازه کاغذ هر منبع کاغذ روی <Free Size> در <Paper Settings> تنظیم شود، می توانید عملیاتی را مشخص کنید تا زمانی که اندازه کاغذ بارگذاری شده با تنظیم درایور چاپگر تفاوت زیادی دارد، انجام شود.
<Multi-Purpose Tray>
<Force Output>
<Display Error>
<Drawer 1>
<Force Output>
<Display Error>
‎<Drawer 2>‎‎‏ ‏*1
<Force Output>
<Display Error>
اگر تنظیمات درایور چاپگر با اندازه و نوع کاغذ بارگذاری شده با <On> انتخابی مطابقت نداشته باشد، ممکن است خطای چاپ یا گیر کردن کاغذ روی دهد.
<Copies>
تعداد کپی ها برای چاپ را تنظیم کنید.
1 تا 999
<‎2-Sided Printing>
انتخاب کنید نتایج چاپی دو طرفه داشته باشید.
<Off>
<On>
<Default Paper>
اندازه و نوع کاغذ پیش‌فرض را تنظیم کنید. زمانی که می‌خواهید از سیستم عاملی چاپ کنید که از درایورهای چاپگر پشتیبانی نمی‌کند یا از دستگاه همراه یا سایر دستگاه‌هایی چاپ کنید که از تنظیمات اندازه و نوع کاغذ پشتیبانی نمی‌کنند، چاپ با تنظیم اندازه و نوع کاغذ انجام خواهد شد. کاغذ موجود
<Paper Size Override>
انتخاب کنید بین کاغذ اندازه روی کاغذ اندازه Letter یا A4 چاپ شود اگر یکی از این اندازه های کاغذ بارگذاری و دیگری بارگذاری نشود. زمانی که <On> را انتخاب می کنید، اگر کاغذ اندازه A4 را برای چاپ از رایانه تعیین کنید اما کاغذ اندازه A4 در دستگاه بارگذاری نشود، سند را در کاغذ اندازه Letter چاپ می کند.
<Off>
<On>
می توانید تنظیمات چاپ، مثلاً تعداد کپی ها یا چاپ یک طرفه/دو طرفه، را از برنامه یا درایور چاپگر تعیین کنید. اما تنظیم <Paper Size Override> فقط از روی دستگاه قابل تعیین است.
<Print Quality>
می توانید تنظیمات مربوط به کیفیت چاپ را تغییر دهید.
‎<Density>‎ ‎‏‏*1
تراکم تونر را تنظیم کنید.
زرد/قرمز/آبی/مشکی
17 سطح
<Fine Adjust>
<Yellow>/<Magenta>/<Cyan>/<Black>
<High>/<Medium>/<Low>
17 سطح
زمانی که <Toner Save> بر روی <On> تنظیم باشد، نمی توانید این مورد را تنظیم کنید.
<Toner Save>
می توانید مصرف تونر را ذخیره کنید. گزینه <On> را زمانی انتخاب کنید که می خواهید صفحه آرایی یا سایر ویژگی های ظاهری را بررسی کنید قبل از اینکه به چاپ نهایی یک کار بزرگ بروید.
<Off>
<On>
<Gradation>
روش پردازش استفاده شده برای بازتولید درجه بندی را مشخص کنید. <High 2> درجه بندی مناسب تری نسبت به <High 1> ارائه می دهد.
<High 1>
<High 2>
این تنظیم تنها زمانی موجود است که <Resolution> روی <600 dpi> تنظیم باشد.
<Density Fine Adjustment>
زمانی که خط های ظریف یا متن کوچک کم رنگ می شود، تراکم را افزایش دهید تا چاپ کم رنگ کمتری داشته باشید.
پنج سطح
تغییر در تراکم بر روی مواردی به جز متن یا خطوط و توازن رنگ اثر می گذارد.
این تنظیم تنها زمانی موجود است که <Resolution> روی <1200 dpi> تنظیم باشد.
<Resolution>
وضوح مورد استفاده برای پردازش داده چاپ را مشخص کنید.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Special Smoothing Mode>
حالت را برای داده چاپ با پرداخت یکدست مشخص کنید. اگر کیفیت نتیجه چاپ در <Mode 1> (پیش فرض) مطلوب نیست، حالت دیگری را امتحان کنید.
<Mode 1>
<Mode 2>
<Mode 3>
<Mode 4>
<Mode 5>
<Mode 6>
زمانی که <Error Diffusion> بر روی <On> در <Halftones> تنظیم است، چاپ در حالتی به جز <Mode 5> همه نتایج مشابهی ایجاد می کنند.
زمانی که <Resolution> بر روی <1200 dpi> تنظیم باشد، همه تنظیمات به جز <Mode 6> نتیجه مشابهی ایجاد می کنند.
<Toner Volume Correction>
زمانی که حجم تونر برای متن یا خط ها از حداکثر مجاز دستگاه بیشتر است، آن را تصحیح کنید تا حجم تونر از حداکثر مجاز بیشتر نشود.
<Standard>
<Gradation Priority>
<Text Priority>
<Line Control>
روش پردازش استفاده شده برای بازتولید خط ها را مشخص کنید.
<Resolution Priority>
<Gradation Priority>
<Width Adjustment>
تنظیمی برای چاپ متن یا خط های ظریف به صورت برجسته پیکربندی کنید.
<Off>
<On>
<Text>
<Line>
<Text and Line>
اگر بر روی <On> تنظیم کنید، ممکن است سرعت چاپ کمتر باشد یا کیفیت تصویر تحت تأثیر قرار بگیرد.
حتی اگر روی <On> تنظیم کنید، ممکن است چاپ برجسته بسته به برنامه چاپ ممکن نباشد.
<Advanced Smoothing>
تنظیمی پیکربندی کنید تا چاپ یکدستی از طرح کلی گرافیک ها (به عنوان مثال شکل های ایجاد شده با برنامه ها) یا متن با یک پرداخت یکدست داشته باشید.
<Advanced Smoothing>
انتخاب کنید پردازش یکدستی انجام شود. <Level 2> طرحی با پرداخت یکدست تر نسبت به <Level 1> چاپ می کند. ابتدا با <Level 1> امتحان کنید. 
<Off>
<Level 1>
<Level 2>
‎<Apply to Graphics>‎ ‏*1
مشخص کنید پردازش یکدستی روی گرافیک ها انجام شود زمانی که <Advanced Smoothing> روی <Level 1> یا <Level 2> تنظیم است.
<Off>
<On>
‎<Apply to Text>‎ ‏*1
مشخص کنید پردازش یکدستی روی متن انجام شود زمانی که <Advanced Smoothing> روی <Level 1> یا <Level 2> تنظیم است.
<Off>
<On>
تنظیمات <Apply to Graphics> و <Apply to Text> تنها زمانی مؤثر هستند که [Advanced Smoothing] روی [Printer Default] در درایور چاپگر تنظیم باشد.
<Gradation Smoothing>
تنظیمی پیکربندی کنید تا چاپ یکدستی از درجه بندی (تراکم رنگ) گرافیک ها (به عنوان مثال شکل های ایجاد شده با برنامه ها) یا تصاویر بیت مپ با یک پرداخت یکدست داشته باشید.
<Gradation Smoothing>
انتخاب کنید پردازش یکدستی انجام شود. <Level 2> طرحی با پرداخت یکدست تر نسبت به <Level 1> چاپ می کند. ابتدا با <Level 1> امتحان کنید.
<Off>
<Level 1>
<Level 2>
‎<Apply to Graphics>‎ ‏*1
مشخص کنید پردازش یکدستی روی گرافیک ها انجام شود زمانی که <Gradation Smoothing> روی <Level 1> یا <Level 2> تنظیم است.
<Off>
<On>
‎<Apply to Images>‎ ‏*1
مشخص کنید پردازش یکدستی روی تصاویر انجام شود زمانی که <Gradation Smoothing> روی <Level 1> یا <Level 2> تنظیم است.
<Off>
<On>
[Gradation Smoothing] در درایور چاپگر تنها بر روی داده های گرافیکی اعمال می شود. تنظیم پیکربندی شده در اینجا برای پردازش یکدست داده های تصویر اعمال می شود.
<Enhance Text for B&W Printing>
در زمان چاپ یک سند رنگی در حالت سیاه و سفید، استفاده از این مورد، تراکم متن را برای راحتی خواندن آن تنظیم می‌کند. برای چاپ در حالت سیاه و سفید یک سند رنگی که حاوی متن رنگی روشن است، مفید و مؤثر است.
<Off>
<On>
این مورد به متن ترسیم شده به صورت گرافیکی یا تصویر اعمال نمی‌شود.
این مورد تأثیری روی داده‌های چاپ PDF یا PS ندارد.
در زمان چاپ اسنادی که حاوی متن رنگی روشن هستند، اگر این مورد را روی <Off> تنظیم کنید، متن نسبت به زمانی که <On> انتخاب شود، متن نازک‌تر چاپ می‌شود، بنابراین ممکن است کمتر یا بیشتر قابل خواندن باشد.
حتی زمانی که این مورد روی <Off> تنظیم شده است، نتیجه چاپ ممکن است به گونه‌ای باشد که متن برجسته به نظر برسد. در این صورت، <Advanced Smoothing> را روی <Off> تنظیم کنید. <Advanced Smoothing>
<Layout>
تنظیمات صفحه آرایی صفحه مانند وضعیت دسته بودن (محل شیرازه) و مقدار حاشیه را مشخص کنید.
<Binding Location>
اگر نتایج چاپ را با کمک ابزار دسته بندی مانند منگنه دسته بندی می کنید (برای شیرازه)، از این مورد برای تعیین دسته بندی از طرف لبه کوتاه یا بلند استفاده کنید. تنظیم این مورد را در ترکیب با <Gutter> مشخص کنید، که حاشیه دسته بندی را برای اعمال روی موقعیت دسته بندی مشخص می کند.
<Long Edge>
<Short Edge>
<Gutter>
موقعیت چاپ را برای تنظیم حاشیه دسته بندی تغییر دهید تا بر روی لبه دسته بندی تعیین شده با <Binding Location> اعمال شود. مقدار "00.0" اثری بر روی حاشیه دسته بندی ندارد.
-50.0 تا 00.0 تا +50.0 (mm)
<Offset Short Edge/Offset Long Edge>
صرفنظر از منبع کاغذ، می توانید موقعیت چاپ را به واحد"‏0.5 میلی متر" برای همه کارهای چاپی تغییر دهید.
-50.0 تا 00.0 تا +50.0 (mm)
<Auto Skip Error>
اگر خطای خاصی در روند کار پیش آید چاپ متوقف می شود. با اینحال، اگر این مورد را روی <On> تنظیم کنید، از خطای خاص رد شده و چاپ ادامه می یابد. به صورت عادی، این مورد را روی <Off> تنظیم کنید.
<Off>
<On>
<Timeout>
دوره زمانی مشخص کنید که بعد از آن و در صورت قطع شدن دریافت داده چاپ، کار چاپ فعلی به طور خودکار لغو شود.
5 تا 15 تا 300 (sec.‎)
<Personality>
حالتی را مشخص کنید که در آن زمانی که فرمت داده سند ناشناخته است دستگاه می بایست راه اندازی شود.
<Auto>
<PS>
<PCL>
<PDF>
<XPS>
<Imaging>
<Color Mode>
انتخاب کنید داده چاپ به صورت سیاه و سفید یا رنگی چاپ شود.
<Auto (Color/B&W)>
<Black & White>
<Compressed Image Output>
عملیاتی را مشخص کنید که زمان پایین بودن کیفیت تصویر به دلیل نبود حافظه کافی ضمن چاپ می بایست انجام شود.
<Output>
<Display Error>
<Escape Tray Mode>
مشخص کنید زمانی که کاغذ مناسبی در کشوی کاغذ بارگذاری نشده است در حالیکه انتخاب خودکار کاغذ فعال است، کاغذ از سینی چند منظوره تغذیه شود.
<Off>
<On>
<Speed/Prt. Side Priority for 2-Sd>
مشخص کنید زمان پردازش سندی با تعداد صفحات فرد با استفاده از چاپ دو طرفه، صفحه آخر با استفاده از چاپ یک طرفه پردازش شود.
<Speed Priority>
<Print Side Priority>
زمانی که سندی با تعداد صفحات زوج و با چاپ یک طرفه وارد می شود
زمانی که <Speed Priority> انتخاب شود، صفحه آخر که خالی است یا قابل چاپ نیست با استفاده از چاپ یک طرفه پردازش می شود حتی اگر سند دارای تعداد صفحات زوج باشد.
زمان استفاده از کاغذی که از قبل با یک آرم چاپ شده است
اگر <Speed Priority> انتخاب شود و صفحه آخر با استفاده از چاپ یک طرفه پردازش شود، ممکن است جهت صفحه یا طرف چاپ با سایر صفحات فرق داشته باشد. در این صورت، <Print Side Priority> را انتخاب کنید.
<Prioritize MP Tray>
مشخص کنید زمانی که انتخاب خودکار کاغذ فعال است، کاغذ از سینی چند منظوره تغذیه شود. اگر <On> انتخاب شود، زمانی که کاغذی با اندازه و نوع مشابه در سینی چند منظوره و کشوی کاغذ بارگذاری شده، کاغذ از سینی چند منظوره تغذیه شود.
<Off>
<On>
این تنظیم تنها زمانی موجود است که <Escape Tray Mode> روی <Off> تنظیم باشد.
<Check Paper Size in Tray>
مشخص کنید زمانی که اندازه کاغذ برای کاغذ بارگذاری شده با اندازه موجود در درایور چاپگر فرق دارد، چاپ لغو شود.
<Off>
<On>
<Recovery Printing>
اگر به دلیل خطایی مانند گیر کردن کاغذ، چاپ قطع شود، بعد از برطرف شدن خطا، معمولاً چاپ از صفحه ای که خطا روی داده است از سر گرفته می شود. زمانی که <Off> انتخاب شود، صفحه ای که در آن خطای روی داده است رد می شود و چاپ از صفحه بعد از سر گرفته می شود.
<Off>
<On>
زمانی که <Off> انتخاب شود
بسته به زمان بندی که طی آن خطایی روی می دهد ممکن است صفحه چاپ نشود.
اگر در زمان چاپ دو طرفه خطایی روی داد، ممکن است هر دو صفحه مربوطه چاپ نشوند.
<UFR II>
می توانید تنظیماتی را که زمان چاپ از درایور چاپگر UFR II مؤثر هستند تغییر دهید.
<Halftones>
می توانید روش چاپ استفاده شده برای بازتولید سایه رنگ ها (محدوده متوسط بین نواحی روشن تر و تیره تر یک تصویر) را برای کیفیت بهینه تصویر انتخاب کنید.
<Error Diffusion>
این حالت برای چاپ داده‌هایی مناسب است که حاوی متن و خطوط نازک و خطوط منحنی داده‌های CAD و غیره است.
<Off>
<On>
این تنظیم تنها زمانی موجود است که <Resolution> روی <600 dpi> تنظیم باشد.
وقتی از <Error Diffusion> استفاده شود، پایداری بافت و تونر تثبیت‌شده ممکن است کاهش پیدا کند.
‎<Resolution/Gradation>‎ ‏*1
روش استفاده شده برای بازتولید سایه رنگ ها را انتخاب کنید، اگر <Error Diffusion> روی <Off> تنظیم باشد. این گزینه می تواند برای هر نوع تصویر در هر نوع سندی تعیین شود.
<Text>
<Resolution>
<Gradation>
<Graphics>
<Resolution>
<Gradation>
<Image>
<Resolution>
<Gradation>
<Matching Method>
روش پردازش استفاده شده برای تصحیح رنگ را مشخص کنید.
<General>
<Perceptual>
<Colorimetric>
<Vivid Photo>
<Gray Compensation>
تنظیمی پیکربندی می کند تا داده مشکی یا خاکستری اطلاعات رنگی که "R = G = B" است تنها با استفاده از تونر K (مشکی) چاپ شود. اگر <Off> انتخاب شود، داده با استفاده از تونر چهار رنگ چاپ می شود: CMYK. این گزینه می تواند برای هر نوع تصویر در هر نوع سندی تعیین شود.
<Text>
<Off>
<On>
<Graphics>
<Off>
<On>
<Image>
<Off>
<On>
<Paper Save>
مشخص کنید خارج شدن صفحه خالی از داده چاپ غیرفعال شود.
<Off>
<On>
<PCL>
تنظیمات چاپ PCL مانند صفحه آرایی و کیفیت چاپ را مشخص کنید.
<Paper Save>
مشخص کنید خارج شدن صفحه خالی از داده چاپ غیرفعال شود.
<Off>
<On>
<Orientation>
<Portrait> (جهت عمودی) یا <Landscape> (جهت افقی) را برای جهت صفحه انتخاب کنید.
<Portrait>
<Landscape>
<Font Number>
با انتخاب شماره شناسه قلم مربوطه، قلم را برای استفاده مشخص کنید. می توانید لیست قلم PCL را با نمونه های قلم از پانل عملیات چاپ کنید. لیست قلم PCL
0 تا 104
‎<Point Size>‎ ‎‏‏*1
اندازه قلم، قابل تنظیم در فواصل 0.25 را در نقاط تنظیم کنید. این تنظیم تنها زمان انتخاب قلم فاصله دار متناسب و مقیاس پذیر در <Font Number> قابل تعیین است.
4.00 تا 12.00 تا 999.75 (point)
‎<Pitch>‎ ‎‏‏*1
cpi (نویسه ها در هر اینچ) قلم، قابل تنظیم در فواصل 0.01، را تنظیم کنید. این تنظیم تنها زمان انتخاب قلم مقیاس پذیر با نویسه در هر اینچ ثابت یا قلم بیت مپ در <Font Number> قابل تعیین است.
0.44 تا 10.00 تا 99.99 (cpi)
‎<Form Lines>‎ ‎‏
تعداد خطور چاپ شده در هر صفحه از 5 تا 128 تنظیم کنید. این تنظیم به طور خودکار طبق تنظیمات تعیین شده در <Default Paper Size> و <Orientation> تغییر می کند.
5 تا 64  تا 128 (lines)
<Character Code>
مناسب ترین کد نویسه را برای رایانه ای که داده چاپ را از آن ارسال می کنید انتخاب نمایید. تنظیم تعیین شده زمان کنترل کد نویسه با قلم تعیین شده در <Font Number> نادیده گرفته می شود.
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Custom Paper>
انتخاب کنید آیا اندازه کاغذ سفارشی تنظیم شود یا خیر. <On> را انتخاب کنید تا ابعاد کاغذ در <X dimension> و <Y dimension> تنظیم شود.
<Off>
<On>
‎<Unit of Measure>‎ ‎‏‏*1
واحد اندازه گیری را برای استفاده انتخاب کنید تا یک اندازه کاغذ سفارشی تنظیم کنید.
<Millimeter>
<Inch>
‎<X dimension>‎ ‎‏‏*1
ابعاد افقی (لبه کوتاه) کاغذ سفارشی را مشخص کنید.
77 تا 216 (mm)
‎<Y dimension>‎ ‎‏‏*1
ابعاد عمودی (لبه بلند) کاغذ سفارشی را مشخص کنید.
127 تا 355 (mm)
<Append CR to LF>
انتخاب کنید زمانی که دستگاه کد تغذیه خط (LF) را دریافت می کند برگشت کارتریج (CR) را اضافه کنید. اگر <Yes> انتخاب شود، زمانی که دستگاه کد LF را دریافت می کند موقعیت چاپ به ابتدای خط بعدی می رود. اگر <No> انتخاب شود، تنها زمان دریافت کد LF، موقعیت چاپ به خط بعدی می رود.
<Yes>
<No>
<Enlarge A4 Print Width>
انتخاب کنید عرض ناحیه قابل چاپ کاغذ اندازه A4 در جهت عمودی به اندازه Letter تغییر و افزایش یابد.
<Off>
<On>
<Halftones>
می توانید روش چاپ استفاده شده برای بازتولید سایه رنگ ها (محدوده متوسط بین نواحی روشن تر و تیره تر یک تصویر) را برای کیفیت بهینه تصویر انتخاب کنید.
<Error Diffusion>
این حالت برای چاپ داده‌هایی مناسب است که حاوی متن و خطوط نازک و خطوط منحنی داده‌های CAD و غیره است.
<Off>
<On>
این تنظیم تنها زمانی موجود است که <Resolution> روی <600 dpi> تنظیم باشد.
وقتی از <Error Diffusion> استفاده شود، پایداری بافت و تونر تثبیت‌شده ممکن است کاهش پیدا کند.
‎<Resolution/Gradation>‎ ‏*1
روش استفاده شده برای بازتولید سایه رنگ ها را انتخاب کنید، اگر <Error Diffusion> روی <Off> تنظیم باشد. این گزینه می تواند برای هر نوع تصویر در هر نوع سندی تعیین شود.
<Text>
<Resolution>
<Gradation>
<Graphics>
<Resolution>
<Gradation>
<Image>
<Resolution>
<Gradation>
<Matching Method>
روش پردازش استفاده شده برای تصحیح رنگ را مشخص کنید.
<General>
<Perceptual>
<Colorimetric>
<Vivid Photo>
<Gray Compensation>
تنظیمی پیکربندی می کند تا داده مشکی یا خاکستری اطلاعات رنگی که "R = G = B" است تنها با استفاده از تونر K (مشکی) چاپ شود. اگر <Off> انتخاب شود، داده با استفاده از تونر چهار رنگ چاپ می شود: CMYK. این گزینه می تواند برای هر نوع تصویر در هر نوع سندی تعیین شود.
<Text>
<Off>
<On>
<Graphics>
<Off>
<On>
<Image>
<Off>
<On>
‎<BarDIMM>‎ ‎‏‏*1
این تنظیم به شما کمک می کند بارکدهای پشتیبانی شده با  کیت پرینت بارکد را چاپ کنید. اگر <Enable> انتخاب شود، زمانی که دستگاه فرمان های بارکد را از رایانه میزبان دریافت می کند این بارکدها را ایجاد می کند. اگر <Disable> انتخاب شود، بارکدها ایجاد نمی شوند حتی اگر فرمان های بارکد از رایانه میزبان ارسال شوند.
<Disable>
<Enable>
برای فعال کردن منوی BarDIMM، لازم است کیت پرینت بارکد را فعال کنید. زمانی که بارکدها را چاپ نمی کنید، منوی BarDIMM را غیرفعال کنید. در غیر اینصورت، ممکن است سرعت پردازش کارهای چاپی معمولی کاهش یابد.
تنظیم پیش فرض <Disable> است. اگر کیت پرینت بارکد را فعال کنید به <Enable> تغییر می کند.
‎<FreeScape>‎ ‎‏‏*1
زمانی که رایانه از کد Escape استاندارد پشتیبانی نمی کند، AEC (کد Escape جایگزین) را که باید برای فرمان های بارکد استفاده شود مشخص کنید.
<Off>
<~>
<">
<#>
<$>
</>
<\>
<?‎>
<{>
<}>
<|>
این تنظیم تنها زمان فعال بودن <BarDIMM> موجود است.
<PS>
تنظیمات چاپ PS مانند صفحه آرایی و کیفیت چاپ را مشخص کنید.
<Job Timeout>
این تنظیم به شما کمک می کند زمان را قبل از مهلت زمانی کار مشخص کنید. اگر کار در زمان تنظیم شده تمام نشده است، کار به طور خودکار لغو می شود.
0 تا 3600 (sec.‎)
<Print PS Errors>
این تنظیم مشخص می کند زمان بروز خطا، یک صفحه خطا چاپ شود.
<Off>
<On>
<Pure Black Text>
تنظیمی پیکربندی می کند تا متن مشکی که اطلاعات رنگی آن "R = G = B = 0%،" "C = M = Y = 100%،" یا "C = M = Y = 0%/K = 100%" است تنها با تونر K (مشکی) چاپ شود. زمانی که <Off> انتخاب شود، متن بر اساس تنظیم <Output Profile> چاپ می شود.
<Off>
<On>
‎<Black Overprint>‎‏*1
روش چاپ استفاده شده برای زمانی که متن مشکی روی شکل یا پس زمینه رنگی افتاده است مشخص کنید. این گزینه زمانی که <Pure Black Text> روی <Off> تنظیم باشد نشان داده نمی شود.
‎<Off>
<On>‎
‎<RGB Source Profile>‎ ‎‏‏*2
نمایه برای RGB را طبق مانیتوری که در حال استفاده از آن هستید، انتخاب کنید.
<sRGB>
‎<Gamma 1.5>
<Gamma 1.8>
<Gamma 2.4>
<None>‎
‎<CMYK Simulation Profile>‎ ‎‏‏*2
هدف شبیه سازی را برای چاپ داده CMYK انتخاب کنید. دستگاه بر اساس شبیه سازی، داده CMYK را به یک مدل رنگ CMYK وابسته به دستگاه تبدیل می کند.
‎<JapanColor(Canon)‎>‎
‎<U.S. Web Coated v1.00(Canon)‎>‎
‎<Euro Standard v1.00(Canon)‎>‎
<None>‎
زمانی که <None> انتخاب شود، ممکن است بسته به داده، درجه بندی رنگ تیره نابرابر شود.
‎<Use Grayscale Profile>‎ ‎‏‏*2
تعیین کنید با استفاده از نمایه مقیاس خاکستری دستگاه، داده خاکستری به داده CMYK تبدیل شود.
<Off>
<On>
حتی اگر <On> انتخاب شود، داده تنها با استفاده از تونر K (مشکی) و بسته به تنظیم <Output Profile> یا <Pure Black Text> چاپ می شود.
‎<Output Profile>‎ ‎‏‏*2
نمایه مناسب برای داده چاپ را انتخاب کنید. این گزینه می تواند برای هر نوع تصویر در هر نوع سندی تعیین شود.
<Text>
‎<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>‎
<Graphics>
‎<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>‎
<Image>
‎<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>‎
تنظیم این مورد زمانی که یکی از موارد زیر انتخاب شده باشد در دسترس نیست.
<RGB Source Profile> تنظیم روی <None>
<CMYK Simulation Profile> تنظیم روی <None>
<Use Grayscale Profile> تنظیم روی <Off>
<Matching Method>
عنصر دارای اولویت را زمان تطبیق رنگ در <RGB Source Profile> انتخاب کنید.
<Perceptual>
‎<Saturation>
<Colorimetric>‎
تنظیم این مورد زمانی که <RGB Source Profile> روی <None>تنظیم است در دسترس نمی باشد.
<Halftones>
می توانید روش چاپ استفاده شده برای بازتولید سایه رنگ ها (محدوده متوسط بین نواحی روشن تر و تیره تر یک تصویر) را برای کیفیت بهینه تصویر انتخاب کنید.
<Error Diffusion>
این حالت برای چاپ داده‌هایی مناسب است که حاوی متن و خطوط نازک و خطوط منحنی داده‌های CAD و غیره است.
<Off>
<On>
این تنظیم تنها زمانی موجود است که <Resolution> روی <600 dpi> تنظیم باشد.
وقتی از <Error Diffusion> استفاده شود، پایداری بافت و تونر تثبیت‌شده ممکن است کاهش پیدا کند.
‎<Resolution/Gradation>‎ ‏*1
روش استفاده شده برای بازتولید سایه رنگ ها را انتخاب کنید، اگر <Error Diffusion> روی <Off> تنظیم باشد. این گزینه می تواند برای هر نوع تصویر در هر نوع سندی تعیین شود.
<Text>
<Resolution>
<Gradation>
<Graphics>
<Resolution>
<Gradation>
<Image>
<Resolution>
<Gradation>
‎<Brightness>‎ ‎‏‏*1
روشنایی همه تصویر را در فواصل ‏5%‎ تنظیم کنید. هر چه مقدار تنظیم کمتر باشد، تصویر یا متن روشن تر می شود. هر چه مقدار تنظیم بیشتر باشد، تصویر یا متن تیره تر می شود.
85 تا 100 تا 115 (%)
<Composite Overprint>
تعیین کنید آیا داده CMYK، با چاپ روی هم تعیین شده، به عنوان خروجی ترکیبی روی هم چاپ شوند یا خیر.
<Off>
<On>
چاپ روی هم با استفاده از رنگ های خاص مجاز نیست.
‎<Grayscale Conversion>‎ ‎‏‏*1
روش چاپ داده های رنگی به صورت سیاه و سفید را تعیین کنید.
‎<sRGB>
<NTSC>‎
<Uniform RGB>
<PS Password Settings>
می‌توانید کلمه عبوری را تعیین کنید که استفاده از فرمان کنترلی را که توسط چاپگر PS آماده‌سازی شده است، محدود می‌کند.
<SystemParamsPassword>
<StartJobPassword>
<SystemParamsPassword> کلمه عبوری است که اجازه انجام تغییرات در پارامتر سیستم را می‌دهد و <StartJobPassword> کلمه عبوری است که به عملگر startjob، ‏exitserver اجازه اجرا می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر، مشخصات زبانی PostScript را بررسی کنید.
اگر <StartJobPassword> تنظیم شده باشد اما <SystemParamsPassword> تنظیم نشود، هنگام اجرای عملگر startjob، ‏exitserver بررسی کلمه عبور انجام نمی‌شود.
<Imaging Settings>
می توانید تنظیمات چاپی را تغییر دهید که زمان چاپ فایل های تصویری (JPEG/TIFF) اعمال می شوند.
<Halftones>
می توانید روش چاپ استفاده شده برای بازتولید سایه رنگ ها (محدوده متوسط بین نواحی روشن تر و تیره تر یک تصویر) را برای کیفیت بهینه تصویر تغییر دهید.
<Gradation>
<Error Diffusion>
وقتی از <Error Diffusion> استفاده شود، پایداری بافت و تونر تثبیت‌شده ممکن است کاهش پیدا کند.
<PDF>
می توانید تنظیمات را برای فایل های PDF تغییر دهید.
<Enlarge/Reduce to Fit Paper Size>
مشخص کنید طبق محدوده چاپ کاغذ، سند اصلی بزرگ یا کوچک شود. توجه داشته باشید کوچک کردن/بزرگ کردن اندازه بر روی نسبت ابعادی سند اصلی اثری ندارد.
<Off>
<On>
<Enlarge Print Area>
مشخص کنید آیا محدوده چاپ برای اندازه کاغذ بزرگ شود.
<Off>
<On>
اگر <On> را تعیین کنید، ممکن است بسته به سند اصلی، بخش های مجاور لبه صفحه چاپ نشوند یا نتایج چاپی خارج شده تا حدی دارای لکه باشند.
<N on 1>
انتخاب کنید جند صفحه جمع و کوچک شده و آنها را روی یک صفحه چاپ کنید به صورتی که صفحه اول در بالا سمت چپ قرار بگیرد. به عنوان مثال، برای چاپ 4 صفحه بر روی یک برگ، ‎<4 on 1>‎ را انتخاب کنید.
<Off>
‎<2 on 1>‎
‎<4 on 1>‎
‎<6 on 1>‎
‎<8 on 1>‎
‎<9 on 1>‎
‎<16 on 1>‎
<Print Comments>
مشخص کنید آیا نظرات چاپ شوند یا خیر. اگر <Auto> را تعیین کنید، نظرات موجود در فایل های PDF چاپ می شوند.
<Off>
<Auto>
<Pure Black Text>
تنظیمی پیکربندی می کند تا متن مشکی که اطلاعات رنگی آن "R = G = B = 0%،" "C = M = Y = 100%،" یا "C = M = Y = 0%/K = 100%" است تنها با تونر K (مشکی) چاپ شود. زمانی که <Off> انتخاب شود، متن بر اساس تنظیم <Output Profile> چاپ می شود.
<Off>
<On>
‎<Black Overprint>‎‏*1
روش چاپ استفاده شده برای زمانی که متن مشکی روی شکل یا پس زمینه رنگی افتاده است مشخص کنید. این گزینه زمانی که <Pure Black Text> روی <Off> تنظیم باشد نشان داده نمی شود.
‎<Off>
<On>‎
‎<RGB Source Profile>‎ ‎‏‏*2
نمایه برای RGB را طبق مانیتوری که در حال استفاده از آن هستید، انتخاب کنید.
<sRGB>
‎<Gamma 1.5>
<Gamma 1.8>
<Gamma 2.4>
<None>‎
‎<CMYK Simulation Profile>‎ ‎‏‏*2
هدف شبیه سازی را برای چاپ داده CMYK انتخاب کنید. دستگاه بر اساس شبیه سازی، داده CMYK را به یک مدل رنگ CMYK وابسته به دستگاه تبدیل می کند.
‎<JapanColor(Canon)‎>‎
‎<U.S. Web Coated v1.00(Canon)‎>‎
‎<Euro Standard v1.00(Canon)‎>‎
<None>‎
زمانی که <None> انتخاب شود، ممکن است بسته به داده، درجه بندی رنگ تیره نابرابر شود.
‎<Use Grayscale Profile>‎ ‎‏‏*2
تعیین کنید با استفاده از نمایه مقیاس خاکستری دستگاه، داده خاکستری به داده CMYK تبدیل شود.
<Off>
<On>
حتی اگر <On> انتخاب شود، داده تنها با استفاده از تونر K (مشکی) و بسته به تنظیم <Output Profile> یا <Pure Black Text> چاپ می شود.
‎<Output Profile>‎ ‎‏‏*2
نمایه مناسب برای داده چاپ را انتخاب کنید. این گزینه می تواند برای هر نوع تصویر در هر نوع سندی تعیین شود.
<Text>
‎<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>‎
<Graphics>
‎<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>‎
<Image>
‎<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>‎
تنظیم این مورد زمانی که یکی از موارد زیر انتخاب شده باشد در دسترس نیست.
<RGB Source Profile> تنظیم روی <None>
<CMYK Simulation Profile> تنظیم روی <None>
<Use Grayscale Profile> تنظیم روی <Off>
<Matching Method>
عنصر دارای اولویت را زمان تطبیق رنگ در <RGB Source Profile> انتخاب کنید.
<Perceptual>
‎<Saturation>
<Colorimetric>‎
تنظیم این مورد زمانی که <RGB Source Profile> روی <None>تنظیم است در دسترس نمی باشد.
<Halftones>
می توانید روش چاپ استفاده شده برای بازتولید سایه رنگ ها (محدوده متوسط بین نواحی روشن تر و تیره تر یک تصویر) را برای کیفیت بهینه تصویر انتخاب کنید.
<Error Diffusion>
این حالت برای چاپ داده‌هایی مناسب است که حاوی متن و خطوط نازک و خطوط منحنی داده‌های CAD و غیره است.
<Off>
<On>
این تنظیم تنها زمانی موجود است که <Resolution> روی <600 dpi> تنظیم باشد.
وقتی از <Error Diffusion> استفاده شود، پایداری بافت و تونر تثبیت‌شده ممکن است کاهش پیدا کند.
‎<Resolution/Gradation>‎ ‏*1
روش استفاده شده برای بازتولید سایه رنگ ها را انتخاب کنید، اگر <Error Diffusion> روی <Off> تنظیم باشد. این گزینه می تواند برای هر نوع تصویر در هر نوع سندی تعیین شود.
<Text>
<Resolution>
<Gradation>
<Graphics>
<Resolution>
<Gradation>
<Image>
<Resolution>
<Gradation>
‎<Brightness>‎ ‎‏‏*1
روشنایی همه تصویر را در فواصل ‏5%‎ تنظیم کنید. هر چه مقدار تنظیم کمتر باشد، تصویر یا متن روشن تر می شود. هر چه مقدار تنظیم بیشتر باشد، تصویر یا متن تیره تر می شود.
85 تا 100 تا 115 (%)
<Composite Overprint>
تعیین کنید آیا داده CMYK، با چاپ روی هم تعیین شده، به عنوان خروجی ترکیبی روی هم چاپ شوند یا خیر.
<Off>
<On>
چاپ روی هم با استفاده از رنگ های خاص مجاز نیست.
‎<Grayscale Conversion>‎ ‎‏‏*1
روش چاپ داده های رنگی به صورت سیاه و سفید را تعیین کنید.
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<XPS>
می توانید تنظیمات را برای فایل های XPS تغییر دهید.
<Matching Method>
روش پردازش استفاده شده برای تصحیح رنگ را مشخص کنید.
<General>
<Perceptual>
<Colorimetric>
<Vivid Photo>
<Halftones>
می توانید روش چاپ استفاده شده برای بازتولید سایه رنگ ها (محدوده متوسط بین نواحی روشن تر و تیره تر یک تصویر) را برای کیفیت بهینه تصویر انتخاب کنید.
<Error Diffusion>
این حالت برای چاپ داده‌هایی مناسب است که حاوی متن و خطوط نازک و خطوط منحنی داده‌های CAD و غیره است.
<Off>
<On>
این تنظیم تنها زمانی موجود است که <Resolution> روی <600 dpi> تنظیم باشد.
وقتی از <Error Diffusion> استفاده شود، پایداری بافت و تونر تثبیت‌شده ممکن است کاهش پیدا کند.
‎<Resolution/Gradation>‎ ‏*1
روش استفاده شده برای بازتولید سایه رنگ ها را انتخاب کنید، اگر <Error Diffusion> روی <Off> تنظیم باشد. این گزینه می تواند برای هر نوع تصویر در هر نوع سندی تعیین شود.
<Text>
<Resolution>
<Gradation>
<Graphics>
<Resolution>
<Gradation>
<Image>
<Resolution>
<Gradation>
<Gray Compensation>
تنظیمی پیکربندی می کند تا داده مشکی یا خاکستری اطلاعات رنگی که "R = G = B" است تنها با استفاده از تونر K (مشکی) چاپ شود. اگر <Off> انتخاب شود، داده با استفاده از تونر چهار رنگ چاپ می شود: CMYK. این گزینه می تواند برای هر نوع تصویر در هر نوع سندی تعیین شود.
<Text>
<Off>
<On>
<Graphics>
<Off>
<On>
<Image>
<Off>
<On>
‎<Grayscale Conversion>‎ ‎‏‏*1
روش چاپ داده های رنگی به صورت سیاه و سفید را تعیین کنید.
<Text>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Graphics>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Image>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Paper Save>
مشخص کنید خارج شدن صفحه خالی از داده چاپ غیرفعال شود.
<Off>
<On>

‎<PDL Selection (Plug and Play)‎>‎

زبان توضیحات صفحه را انتخاب کنید تا زمانی که دستگاه با استفاده از Plug and Play (آماده به محض اتصال) به رایانه وصل می شود به عنوان چاپگری ردیابی شود که با این زبان سازگاری دارد.
‎<Network>‎‏*2
زبان توضیحات صفحه را انتخاب کنید تا زمانی که دستگاه در شبکه شناخته می شود به عنوان چاپگری ردیابی شود که با این زبان سازگاری دارد.
<UFR II>
<PCL6>
<PS>
<USB>
زبان توضیحات صفحه را انتخاب کنید تا زمانی که دستگاه با استفاده از USB به رایانه وصل می شود به عنوان چاپگری ردیابی شود که با این زبان سازگاری دارد.
<UFR II>
<PCL6>
<PS>
6X93-05J