غیرفعال کردن Remote UI (واسط کاربر از راه دور)

Remote UI (واسط کاربر از راه دور) مفید است چون تنظیمات دستگاه با استفاده از یک مرورگر وب روی رایانه قابل تعیین است. برای استفاده از Remote UI (واسط کاربر از راه دور)، دستگاه باید از طریق شبکه به رایانه وصل شود. اگر دستگاه از طریق USB به رایانه وصل شود، یا اگر لازم نباشد از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) استفاده کنید، می توانید Remote UI (واسط کاربر از راه دور) را غیرفعال کنید تا خطر کنترل از راه دور دستگاه در شبکه از طریق اشخاص ثالث مخرب کاهش یابد.
<Menu>‏  <Management Settings>‏  <License/Other>‏  <Remote UI Settings>‏  <Remote UI>‏  گزینه <Off> را در <Use Remote UI>‏  <Apply>‏  <OK> انتخاب کنید دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید
6X93-04L