غیرفعال کردن ارتباط HTTP

از HTTP برای ارتباط در شبکه استفاده می شود، مانند زمانی که از طریق Remote UI (واسط کاربر از راه دور) به دستگاه دسترسی دارید. اگر از اتصال USB استفاده می کنید یا به عبارتی از HTTP استفاده نمی کنید، می توانید HTTP را غیرفعال کنید تا نفوذ اشخاص ثالث مخرب از طریق درگاه HTTP بدون استفاده را مسدود کنید.
غیرفعال کردن HTTP موجب غیرفعال شدن برخی از قابلیت های شبکه می شود از جمله Remote UI (واسط کاربر از راه دور)، چاپ WSD و چاپ با Google Cloud Print.
<Menu>‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <TCP/IP Settings>‏  <Use HTTP>‏  <Off>‏  <Yes>‏ 
6X93-04K