محدود کردن عملکردهای USB

USB روش راحتی برای اتصال دستگاه های محیطی و ذخیره یا جابجا کردن داده هاست، با اینحال USB می تواند منبع فاش شدن اطلاعات هم باشد اگر به درستی مدیریت نشود. زمان استفاده از دستگاه های حافظه USB بسیار دقت کنید. این بخش نحوه محدود کردن اتصال از طریق درگاه USB دستگاه و نحوه ممنوع کردن استفاده از دستگاه های حافظه USB را توضیح می دهد.

محدود کردن اتصال USB با رایانه

می توانید درگاه USB اتصال رایانه در پشت دستگاه را غیرفعال کنید. اگر این درگاه غیرفعال شود، دستگاه نمی تواند با رایانه از طریق USB ارتباط برقرار کند. این تنظیم بر روی درگاه USB جلو که برای اتصال دستگاه های حافظه USB تعبیه شده تأثیری ندارد.
<Menu>‏  <Preferences>‏  <External Interface>‏  <USB Settings>‏  گزینه <Off> را در <Use as USB Device>‏  <Apply>‏  <OK> انتخاب کنید  دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید

محدود کردن عملکرد چاپ از USB

می توانید چاپ داده از دستگاه حافظه USB را غیرفعال کنید. داده های موجود در دستگاه حافظه USB چاپ نمی شوند.
<Menu>‏  <Function Settings>‏ <Access Files>‏ <Memory Media Settings>‏  گزینه <Off> را در <Use Print Function>‏  <Apply>‏  <OK> انتخاب کنید  دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید
6X93-04J