<Maintenance>

عملکردهای تمیز کردن با توضیحات لیست شده اند. تنظیمات پیش فرض با یک علامت خنجر () علامت گذاری شده اند.

‎<Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)‎>‎

زمانی که لبه یا طرف سیاه چاپ لکه‌دار شده است، مونتاژ ثابت را تمیز کنید. تمیز کردن قطعه تثبیت

<Clean Fixing Assembly>

بعد از تعویض کارتریج تونر یا اگر خطوط مشکی بر روی نتایج چاپ دیده می شوند، قطعه تثبیت را تمیز کنید. تمیز کردن قطعه تثبیت

<Clean ITB>

تسمه انتقال داخل دستگاه را تمیز کنید تا از کاهش کیفیت چاپ جلوگیری شود. تمیز کردن تسمه انتقال (ITB)‏

<Control Condensation>

زمانی که دمای محیطی که دستگاه در آن نصب است به سرعت تغییر می کند، تقطیر روی می دهد که می تواند موجب کم رنگ شدن یا پس زدن رنگ در تصاویر و متن شود. <On> را برای حذف تراکم شبنم در دستگاه انتخاب کنید. هنگام انتخاب <On>، مشخص کنید کارها محدود شود.
<Off>
<On>
<Allow Job Printing During Process>
<Do Not Allow Job Printing During Process>
زمانی که تقطیر تمیز می شود، ممکن است چاپ به درستی انجام نشود و کاغذ خالی خارج شود.
اگر روی <On>تنظیم کنید، لازم است دستگاه را روشن نگه دارید تا اثر تقطیر از بین برود.
تنظیم برای <Auto Shutdown Time> زمانی که <Control Condensation> بر روی <On> تنظیم باشد موجود نیست.
6X93-05E