<Data Management>

تنظیمات برای استفاده از تنظیمات دستگاه و مقداردهی اولیه داده ها با توضیحات لیست شده اند. تنظیمات پیش فرض با یک علامت خنجر () علامت گذاری شده اند.
ستاره ها (*)
تنظیمات علامت‌گذاری شده با ستاره (*) قابل وارد کردن یا صادر کردن نیستند.

‎<Import/Export>‎ *

می‌توانید تنظیمات مختلف دستگاه را با استفاده از دستگاه حافظه USB وارد یا صادر کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره دستگاه‌های حافظه USB و نحوه وارد کردن/جدا کردن دستگاه حافظه USB، به استفاده از دستگاه حافظه USB‏ مراجعه کنید.
‎<Import>
<Export>‎
زمانی که وارد کردن انجام می شود
دستگاه پس از پایان وارد کردن اطلاعات، راه‌اندازی مجدد می‌شود.

<Enable Prod. Ext'd Survey Prog.‎>

Product Extended Survey Program (برنامه ای برای نظرسنجی استفاده از دستگاه) را فعال یا غیرفعال کنید.
<Off>
<On>

‎<Initialize Key and Certificate>‎ *

انتخاب کنید [Key and Certificate Settings] و [CA Certificate Settings] به پیش فرض های کارخانه بازیابی شود. مقداردهی اولیه کلید و گواهی

‎<Initialize Menu>‎ *

انتخاب کنید تنظیمات لیست شده در زیر به پیش فرض های کارخانه بازیابی شود. می توانید همه تنظیمات لیست شده در زیر را به یکباره بازیابی کنید یا می توانید تنظیمات منحصر به فرد را به صورت جداگانه بازیابی نمایید. مقداردهی اولیه منو
‎<Preferences>
<Adjustment/Maintenance>
<Function Settings>
<Management Settings>
<Initialize All>‎
6X93-05Y