تنظیم تاریخ و زمان

تاریخ و زمان را برای دستگاه تنظیم کنید. تاریخ و زمان به عنوان مرجع عملکردهایی استفاده می شود که زمان را تعیین می کنند برای همین باید به طور دقیق تنظیم شوند.

تنظیم منطقه زمانی

اگر تنظیم منطقه زمانی تغییر کند، مقادیر تنظیم شده در <Current Date/Time Settings> نیز طبق آن تغییر می کنند.
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>‏ <Date/Time Settings>‏ <Time Zone> را انتخاب کنید.
3
منطقه زمانی را انتخاب کنید.
UTC چیست؟
زمان هماهنگ جهانی (UTC) یک استاندارد زمان اولیه است که طبق آن جهان ساعت ها و زمان را تنظیم می کند. بسته به کشور یا ناحیه ای که دستگاه استفاده می شود این تفاوت زمانی وجود دارد. تنظیم منطقه زمانی UTC صحیح برای ارتباطات اینترنتی لازم است.

تنظیم تاریخ و زمان فعلی

1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>‏  <Current Date/Time Settings> را انتخاب کنید.
3
تاریخ و زمان را وارد کنید.
روی قسمت ورودی ضربه بزنید و تاریخ و زمان را وارد کنید.
4
<Apply> را انتخاب کنید.
گزینه <Time Zone> را قبل از تنظیم تاریخ و زمان فعلی تنظیم کنید. اگر تنظیم <Time Zone> در فرصتی دیگر تغییر کرد، تاریخ و زمان فعلی نیز طبق آن تغییر می کنند.
فرمت نمایش تاریخ و زمان به ترتیب قابل تغییر است.
‎<Date Format>‎
<Time Format>

تنظیم ساعت تابستانی

اگر ساعت تابستانی فعال است، تاریخ شروع و پایان اعمال ساعت تابستانی را مشخص کنید.
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>‏ <Date/Time Settings>‏ <Daylight Saving Time Settings> را انتخاب کنید.
3
<Off> یا <On> در <Daylight Saving Time> را انتخاب کنید.
زمانی که <On> را انتخاب می کنید، <Start Date> و <End Date> را انتخاب کنید و برای هر مورد ماه و روز را تنظیم کنید. برای تنظیم روز، "چه روزی از کدام هفته" را مشخص کنید.
4
<Apply> را انتخاب کنید.
6X93-005