پیکربندی تنظیمات برای ارتباط با یک رایانه

هنگام راه اندازی دستگاه از رایانه از طریق شبکه، پروتکل و درگاه را مشخص کنید. قبل از پیکربندی دستگاه برای چاپ از رایانه، روش های تنظیم اصلی را انجام دهید. برای اطلاعات بیشتر، به دفترچه راهنمای درایورهای مربوطه در وب سایت دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید.
پروتکل هایی که در اینجا توضیح داده می شود قوانینی برای ارسال داده سند بین یک رایانه و دستگاه می باشد و می تواند طبق اهداف در نظر گرفته شده یا محیط شبکه انتخاب شود.
درگاه ها دروازه هایی برای عبور دادن داده ها بین دستگاه های شبکه هستند. اگر در ارتباط شبکه ای ارتباطی برقرار نشود، ممکن است علت این مشکل تنظیمات درگاه باشد.
6X93-00S