اتصال به LAN بی سیم

روترهای بی سیم (یا نقاط دستیابی)، دستگاه را از طریق امواج رادیویی به رایانه وصل می کنند. اگر روتر بی سیم شما مجهز به تنظیم محافظت شده Wi-Fi (‏WPS) باشد، پیکربندی شبکه شما خودکار و راحت است. اگر دستگاه های شبکه از پیکربندی خودکار پشتیبانی نمی کنند یا اگر می خواهید تنظیمات رمزگذاری و تأیید اعتبار را به طور دقیق مشخص کنید، لازم است به صورت دستی اتصال را انجام و تنظیم کنید. بررسی کنید که رایانه به طور صحیح به شبکه وصل باشد.
خطر فاش شدن اطلاعات
از اتصال LAN بی سیم با صلاحدید و با مسئولیت خود استفاده کنید. اگر دستگاه به شبکه نامطمئنی وصل شود، ممکن است اطلاعات شخصی شما برای شخص ثالث فاش شود چون امواج رادیویی استفاده شده در ارتباط بی سیم به محیط های مجاور و حتی پشت دیوارها می رود.
ایمنی LAN بی سیم
عملکرد LAN بی سیم این دستگاه از WEP، ‏WPA-PSK و WPA2-PSK پشتیبانی می کند. برای سازگاری امنیتی بی سیم روتر بی سیم خود، به دفترچه های راهنمای دستگاه های شبکه مراجعه کنید یا با سازنده تماس بگیرید.
دستگاه های مورد نیاز برای اتصال LAN بی سیم
دستگاه با روتر بی سیم ارائه نمی شود. در صورت لزوم روتر را تهیه کنید.

تنظیم اتصال با استفاده از WPS

زمان استفاده از WPS، دو حالت موجود است: حالت دکمه فشاری و حالت کد PIN.

حالت دکمه فشاری

علامت WPS نشان داده شده در زیر بسته بندی روتر بی سیم خود را پیدا کنید. همینطور بررسی کنید که یک دکمه WPS در دستگاه شبکه شما وجود دارد. تنظیم اتصال با استفاده از حالت دکمه فشاری WPS‏

حالت کد PIN

برخی از روترهای WPS از حالت دکمه فشاری پشتیبانی نمی کنند. اگر حالت کد PIN ‏WPS بر روی بسته بندی یا در دفترچه راهنمای دستگاه شبکه قید شده باشد، با وارد کردن کد PIN اتصال را تنظیم کنید. تنظیم اتصال با استفاده از حالت کد PIN‏ WPS‏
اگر روتر بی سیم برای استفاده از تأیید اعتبار WEP تنظیم شده است، نمی توانید با استفاده از WPS اتصال را تنظیم کنید.

تنظیم دستی اتصال

زمانی که به صورت دستی اتصال بی سیم را تنظیم می کنید، می توانید یک روتر بی سیم انتخاب کنید یا به صورت دستی اطلاعات لازم را وارد کنید. بدون در نظر گرفتن روش، بررسی کنید که اطلاعات تنظیم لازم از جمله SSID و کلید شبکه را داشته باشید. بررسی SSID و کلید شبکه

انتخاب یک روتر بی سیم

این گزینه تنظیم را در صورتی انتخاب کنید که لازم است به صورت دستی اتصال را تنظیم کنید ولی می خواهید تکمیل تنظیم به راحتی انجام شود. تنظیم اتصال از طریق انتخاب روتر بی سیم

ورود دستی اطلاعات تنظیم

اگر می خواهید تنظیمات امنیتی را به صورت دقیق تعیین کنید، مانند تنظیمات تأیید اعتبار و رمزگذاری، به صورت دستی SSID و کلید شبکه را برای تنظیم اتصال وارد کنید. تنظیم اتصال با تعیین تنظیمات دقیق
6X93-009