Rakstzīmju ievadīšana

Ja ekrānā jāievada burti vai cipari, ievadiet rakstzīmes, izmantojot skāriendispleja taustiņus taustiņus. Lai ievadītu ciparus, varat arī izmantot vadības paneļa ciparu taustiņus (Vadības panelis).
Piemērs: režīms <Burtcipari>

Rakstzīmju ievades lauks

Tiek parādītas ievadītās rakstzīmes.

Poga <Atsolis>

Ikreiz, kad nospiežat pogu, citu pēc citas varat dzēst rakstzīmes, kas atrodas kursora kreisajā pusē.
Ja rakstzīme, kuru vēlaties dzēst, neatrodas kursora kreisajā pusē, nospiediet  vai (), lai pārvietotu kursoru.
Nospiediet  uz vadības paneļa, ja vēlaties dzēst visas ievadītās rakstzīmes.

Ievades režīma poga

Nolaižamajā sarakstā izvēlieties ievades režīmu.
<Burtcipari>
Burtu un ciparu rakstzīmju ievades režīms
<Simbols>
Simbolu ievades režīms
Iespējams, nevarēsit izvēlēties ievades režīmu, jo ievadāmo rakstzīmju veids dažos ekrānos ir iepriekš noteikts.

Rakstzīmju ievades poga

Tastatūras izkārtojums ir tāds pats kā datora tastatūrai.

Poga Enter

Nospiediet to, lai sāktu rakstīt jaunā rindā.

Poga <Alt>

Nospiediet to, lai tiktu parādīti tikai ciparu taustiņi.

Poga <AltGr>

Nospiediet to, lai tiktu parādītas rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm.

Poga <Atstarpe>

Nospiediet to, lai ievadītu atstarpi.

Poga <Nobīde>

Nospiediet to, lai ievadītu lielo burtu vai simbolu.

Kursora poga

Pārvietojiet kursoru ievades laukā.
Ciparu taustiņu ikonas parādīšana
Ja tiek parādīts teksts < You can use numeric keys.>, varat ievadīt skaitliskas vērtības, izmantojot vadības paneļa ciparu taustiņus.
Piemērs: iestatījumu ekrāns <XY attiecība>
Ja tiek parādīts teksts < Enter using the numeric keys.>, ciparu ievadīšanai var izmantot tikai vadības paneļa ciparu taustiņus.
Rakstzīmju ievadīšana, izmantojot USB tastatūru
Lai ievadītu rakstzīmes, varat arī izmantot USB tastatūru, savienojot to ar USB portu (Priekšpuse). Ja ievadāt rakstzīmes, izmantojot USB tastatūru, ievērojiet tālākos norādījumus.
Sadaļā <USB iestatījumi> iestatiet opciju <Lietot AddOn draiveri USB ievades ierīcei> uz <Izsl.>. <Lietot AddOn draiveri USB ievades ierīcei>
Izmantojot USB tastatūru, varat ievadīt tikai ASCII rakstzīmes.
Uz USB tastatūras nevar lietot taustiņus, kas nav parādīti skāriendispleja tastatūras ekrānā, piemēram, Delete, End, Tab, Esc.
Rakstzīmju ievadīšanas skaņa, izmantojot USB tastatūru, tiek veidota, balstoties uz skaņas iestatījumu ekrāna iestatījumiem <Ievades signāls> un <Nederīgas ievadnes sign.>. Skaņu iestatīšana
6W25-025