Personalizētu pogu/koplietojamu pogu reģistrēšana

Varat reģistrēt personalizētas pogas savām vajadzībām vai koplietojamas pogas, ko var koplietot ar visiem lietotājiem.
Lai reģistrētu personalizētu pogu, iekārtā jāpiesakās, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību. Personiskās autentifikācijas pārvaldības iestatījumu konfigurēšana
Ja izvēlaties <Ier. pieteikš. autent. info> iestatījumam <Autentifikācijas informācija failu SŪT/pārlūkošanai>, faila adresātam paredzēta parole netiek saglabāta personalizētai pogai. <Autentifikācijas informācija failu SŪT/pārlūkošanai>
Informāciju par maksimālo personalizēto pogu un koplietojamo pogu skaitu, ko var reģistrēt, skatiet sadaļā Pārvaldības funkcijas.
Personalizētās pogas nevar pārvērst par koplietojamām pogām un otrādi. Lai to izdarītu, atkārtoti izsauciet iestatījumus un reģistrējiet vēl vienu pogu, izmantojot vienumu <Izvēlne>.
Nospiediet pogu un turiet to, lai mainītu tās nosaukumu/komentāru vai to pārvietotu/dzēstu. Tās pašas darbības (pogas nosaukuma/komentāra maiņa vai pogas pārvietošana/dzēšana) var veikt, izmantojot vienumu <Izvēlne> ekrānā <Sākums>. Ekrāna <Sākums> pielāgošana
Personalizētās pogas var koplietot vairākās ierīcēs, sinhronizējot personalizētus datus. Personalizējamu vienumu saraksts
Personalizētās pogās/koplietojamās pogās reģistrējami iestatījumi
Funkcijas un iestatījumi, kurus var reģistrēt personalizētās pogās/koplietojamās pogās, ir norādīti tālāk.
Iestatījumi, ko funkcijai <Kopēt> var reģistrēt iestatījumos <Izlases iestatījumi> Kopēšanas darbību skaita samazināšana
Iekārtas funkcijas <Fakss> iestatījumi Faksa ziņojumu sūtīšanas pamatdarbības
Iestatījumi, ko funkcijai <Skenēt un sūtīt> var reģistrēt iestatījumos <Izlases iestatījumi> Noderīgas skenēšanas funkcijas
Iestatījumi, ko funkcijai <Skenēt un saglabāt> var reģistrēt iestatījumos <Izlases iestatījumi> Skenēšanas saglabāšanai iestatīšanas ekrāns un darbības
Funkciju <Skenēt un saglabāt> un <Piekļuve saglabātajiem failiem> saglabāšanas vietas Uzglabāšanas vietas izmantošana
Funkcijas <Faksa/i-faksa iesūtne> pamatfunkciju ekrāna īsinājumpogas
Piekļuvi serverim un pieteikšanās paroli var reģistrēt personalizētām pogām/koplietojamām pogām. Tas ir ērti, jo ļauj izlaist paroles ievadīšanu, kad reģistrētā poga tiek atkārtoti izsaukta. Ja vēlaties iestatīt paroli reģistrētajā pogā saglabātajos iestatījumos, jo bieži importējat personalizētas pogas vai koplietojamas pogas iestatījumus citā iekārtā un vēlaties, lai lietotāji nevarētu uzdoties par citiem lietotājiem, tad, veicot reģistrāciju, neiekļaujiet paroli.
Reģistrēto pogu importēšana/eksportēšana
Reģistrētās personalizētās/koplietojamās pogas varat importēt un eksportēt no Remote UI (Attālais interfeiss). Visu iestatījumu importēšana/eksportēšana
imageRUNNER ADVANCE sērijas ierīču personalizētās pogas/koplietojamās pogas, kurām ir īsās izvēlnes funkcija, var importēt/eksportēt kā personalizētas pogas/koplietojamas pogas.
Piemērs: kopēšanas funkcijas reģistrēšana
1
Nospiediet <Kopēt> , lai norādītu kopēšanas iestatījumus. Ekrāns <Sākums>
2
Nospiediet   <Reģistrēt sākuma ekrānā>, kad iestatīšana ir pabeigta.
3
Apstipriniet iestatījumus un nospiediet <Tālāk>.
4
Norādiet darbību, kas tiek veikta, kad reģistrētā poga ir nospiesta, un nospiediet <Tālāk>.
Izmantojot tālāk aprakstīto iestatījumu, uzreiz pēc reģistrētās pogas nospiešanas tiek uzsākta cita darbība. Papildinformāciju sk. sadaļā Personalizētu pogu/koplietojamu pogu izpilde.
Ja izvēlaties opciju <Iesl.> iestatījumam <Rādīt apstiprinājuma ekrānu izsaukšanas laikā>, tad, nospiežot reģistrēto pogu, tiek parādīts tālāk redzamais apstiprinājuma ekrāns. Izvēlieties opciju <Izsl.>, ja nevēlaties, lai tiktu parādīts apstiprinājuma ekrāns.
Ja izvēlaties opciju <Iesl.> iestatījumam <Sākt izsaukšanas darbību (Darbība tiek sākta, nospiežot pogu.)>, kopēšana tiek sākta, kad jūs nospiežat reģistrēto pogu, nenospiežot . Izvēlieties opciju <Izsl.>, ja vēlaties kopēšanu sākt manuāli, nospiežot .
Ja izvēlaties opciju <Iesl.> gan iestatījumam <Rādīt apstiprinājuma ekrānu izsaukšanas laikā>, gan <Sākt izsaukšanas darbību (Darbība tiek sākta, nospiežot pogu.)>, kopēšana tiek sākta pēc tam, kad apstiprinājuma ekrānā izvēlaties opciju <Jā>.
5
Ievadiet pogas nosaukumu un komentāru, izvēlieties vienumu <Personīgi> vai <Koplietots> un nospiediet <OK>.
Nospiediet <Nosaukums> vai <Komentārs>, lai veiktu ievadīšanu. Pogu būs ērti izmantot, ja iestatījuma nosaukumu ievadīsiet laukā <Nosaukums> un piezīmi — laukā <Komentārs>.
Lai reģistrētu pogu tikai sev, nospiediet <Personīgi>. Lai reģistrētu pogu koplietošanai ar citiem lietotājiem, nospiediet <Koplietots>.
Ja opcija <12 vidēji mazas pogas lapā> ir iestatīta iestatījumos <Sākuma ekrāna izkārtojuma iestatījumi>, tad personalizētām pogām/koplietojamām pogām netiek parādīts <Komentārs>. Ekrāna <Sākums> pielāgošana

Personalizētu pogu/koplietojamu pogu izpilde

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā izpildīt personalizētas pogas/koplietojamas pogas. Funkcijas izpildes procedūra atšķiras atkarībā no iestatījumiem, kas tiek norādīti, reģistrējot personalizēto pogu/koplietojamo pogu, un reģistrētās funkcijas.
Adresāti, kas klienta iekārtas īsajā izvēlnē tiek reģistrēti viena pieskāriena pogās, netiek atjaunināti pat tad, ja servera iekārtas viena pieskāriena pogās adresāti tiek atjaunināti. Ja nevarat veikt sūtīšanu uz reģistrētajiem adresātiem, pārbaudiet, vai adresāts tiek atjaunināts.
1
Nospiediet pogu, kuru vēlaties izmantot.
Ikonas apzīmē tālāk norādītos funkciju veidus.
 <Kopēt>
 <Fakss>
 <Skenēt un sūtīt>
 <Skenēt un saglabāt>
 <Piekļuve saglabātajiem failiem>
 <Faksa/i-faksa iesūtne>
Jūs arī varat izpildīt pogas saturu, veicot šādu procedūru: nospiediet personalizēto pogu/koplietojamo pogu un turiet to nospiestu, nospiediet <Izsaukt>.
2
Veiciet tālāk norādīto darbību atbilstoši pogā reģistrētajam saturam.
Ja opcija <Rādīt apstiprinājuma ekrānu izsaukšanas laikā> ir iestatīta uz <Iesl.>
Ja opcija <Rādīt apstiprinājuma ekrānu izsaukšanas laikā> ir iestatīta uz <Izsl.>
Ja izvēlaties funkcijas pogu <Skenēt un saglabāt>
Ja izvēlaties funkcijas pogu <Piekļuve saglabātajiem failiem>
Ja izvēlaties funkcijas pogu <Faksa/i-faksa iesūtne>
6W25-02W