Automatinis priimtų dokumentų persiuntimas

 
Galima nustatyti, kad gauti dokumentai būtų persiųsti nurodytiems adresatams. Kaip persiuntimo adresatus galima nurodyti fakso numerius, el. pašto adresus ir bendrai kompiuteriuose naudojamus aplankus.
Automatinis visų dokumentų persiuntimas (visų dokumentų persiuntimas)
Aparatas persiunčia visus gautus dokumentus nurodytiems adresatams. Šis būdas praverčia, kai norite gauti faksogramas net tada, kai nesate biure. Taip pat galite nustatyti aparatą, kad persiųsti dokumentai būtų atspausdinami arba kad el. paštu būtų siunčiamas pranešimas apie atliktą dokumentų persiuntimą.
Automatinis persiuntimas atsižvelgiant į nurodytas sąlygas (sąlyginis persiuntimas)
Aparatas persiunčia tik tuos gautus dokumentus, kurie atitinka konkrečias sąlygas, pavyzdžiui, siuntėjo fakso numerį ir gavimo datas / laikus. Pavyzdžiui, galite nustatyti sąlygas, tokias kaip dokumentų siuntimas iš A įmonės į visus filialus ir per atostogas gautų dokumentų persiuntimas el. paštu. Kaip ir naudojant pirmiau minėtą visų dokumentų persiuntimo būdą, taip pat galite nustatyti aparatą, kad persiųsti dokumentai būtų atspausdinami arba kad el. paštu būtų siunčiamas pranešimas apie atliktą dokumentų persiuntimą.

Persiuntimo parametrų konfigūravimas

Norint naudoti automatinio persiuntimo funkciją, būtina iš anksto nurodyti persiuntimo adresatą, failo formatą ir pan.
1
Paspauskite  <Funkcijos parametrai> <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>  <Persiuntimo parametrai>.
Taip pat galite peržiūrėti ekraną <Persiuntimo parametrai> paspaudę <Adr./persiunt. parametrai>(Ekranas <Pagrindinis>) <Persiuntimo parametrai>.
2
Paspauskite <Įregistravimas>.
3
Paspauskite <Sąlygos pavadinimas> ir įveskite pavadinimą.
4
Paspauskite <Sąlygos> ir nurodykite persiuntimo sąlygas adresatams.
Dokumentas bus persiunčiamas, jei jis gaunamas iš adresato, atitinkančio čia nurodytas sąlygas.
Pavyzdys: Faksogramos persiuntimas iš 1111111111
Receive Method: <Faksas>
Fakso numeris: Išplečiamajame sąraše pasirinkite <Lygu> ir įveskite „1111111111“.
5
Paspauskite <Persiuntimo adresatas> ir nurodykite adresatą, kuriam bus persiunčiama dokumentas. Adresatų registravimas adresų knygelėje
<Personal Address List> esantis adresatas negali būti nurodytas kaip persiuntimo adresatas.
Kai parinktis <Gauti adresų knygą> nustatyta į <Įjungt.>, persiuntimo adresatus taip pat galima pasirinkti iš nuotolinės adresų knygos. Apie aparato adresų knygą
Gautus faksogramų / internetinių faksogramų failus galite laikyti konfidencialių faksogramų dėžutėje, jei nurodote ją kaip persiuntimo adresatą.
Jei konfidencialių faksogramų dėžutė pasirinkta kaip persiuntimo adresatas, toliau išvardytų parametrų naudoti negalima.
Failo pavadinimas
Priimto failo išsaugojimas / spausdinimas
Pranešimas apie baigtą persiuntimą
Failo formatas
Jei persiuntimo adresatu pasirinksite fakso numerį, nebus paisoma adresų knygoje įregistruotų subadreso ir slaptažodžio.
6
Paspauskite <Gerai>.
Šitaip užbaigsite registraciją.
7
Pasirinkite užregistruotus persiuntimo parametrus ir paspauskite <Daryt gal./negalioj.>, kad nustatytumėte persiuntimo sąlygų reikšmę <Įjungt.>.
Negalite nurodyti „WebDAV“ serverio kaip internetinės faksogramos persiuntimo adresato.
Jei kaip persiuntimo adresatą nurodysite adresatą, kuriam įjungtas parametras <Patvirtinti prieš siunčiant>, slaptažodžio įvedimo ekranas nebus rodomas. Naudojamas užregistruotas slaptažodis ir atliekamas persiuntimas. <Patvirtinim. prieš siunčiant, kai įtrauktas fakso adresat.>
Dokumentai su persiuntimo klaidomis yra tvarkomi pagal parametrus, nurodytus dalyje <Failų su persiuntimo klaidomis tvarkymas>.
Galima įrašyti iki 1 000 persiuntimo parametrų.
Pasirinkę <Persiųsti besąlygiškai> galėsite persiųsti norimam adresatui visus gautus dokumentus, kurie neatitinka nurodytų sąlygų.
Galite persiųsti keliems adresatams nurodydami adresatų grupę dalyje <Persiuntimo adresatas>.
Parametras <Persiunt. laiko nurd.> leidžia nurodyti dieną ir laiką, kada bus atliekamas persiuntimas.
Nustatę parametrą <Atlik. persnt. pranešimas> galėsite išsiųsti el. laišką, kuriuo pranešama, kad dokumento persiuntimas atliktas. Galite pasirinkti <Praneš. tik įvyk. klaid.>, kad jums nebūtų pranešama apie sėkmingą persiuntimą.
Nustatę parametro <Priimto failo išsaug./spausd.> reikšmę <Įjungt.>, galėsite saugoti ar atspausdinti gautą failą vadovaudamiesi atminties užrakinimo parametrais. Gautas failas yra saugomas, jei pasirinkta atminties užrakinimo režimo reikšmė <Įjungt.>, ir failas atspausdinamas, jei pasirinkta atminties užrakinimo režimo reikšmė <Išjungt.>.
6W24-05H