Hente/oppdatere et sertifikat fra en SCEP-server

En forespørsel om å utstede sertifikatet som kreves for nøkler generert med maskinen, kan sendes til en SCEP-server (Simple Certificate Enrollment Protocol) som behandler sertifikater. Sertifikater utstedt fra SCEP-serveren registreres automatisk til maskinen. Administrator-rettigheter kreves for å sende en forespørsel om å utstede et sertifikat.

Angi kommunikasjonsinnstillingene for SCEP-serveren

Du kan angi innstillingene for kommunikasjon med SCEP-serveren.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Settings/Registration] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Device Management] [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].
4
Klikk på [Communication Settings].
5
Still inn de påkrevde kommunikasjonsinnstillingene.
[SCEP Server URL:]
Angi URL-adressen til SCEP-serveren som skal kobles til.
[Port Number:]
Angi portnummeret som skal brukes til kommunikasjon med SCEP-serveren.
[Communication Timeout:]
Angi tidsavbruddtiden for kommunikasjon med SCEP-serveren. Tilkoblingen avbrytes hvis det ikke er noe svar fra SCEP-serveren i løpet av den angitte tiden.
6
Klikk på [Update].
Innstillingene kan ikke oppdateres når [Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request] er valgt. Be om at et sertifikat utstedes på angitt tidspunkt
Hvis du vil ha informasjon om SCEP-versjoner som støttes, kan du se Administreringsfunksjoner.

Be om at et sertifikat utstedes

Du kan manuelt be om at et sertifikat utstedes.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Settings/Registration] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Device Management]  [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].
4
Klikk på [Certificate Issuance Request].
5
Angi de påkrevde elementene for å be om at et sertifikat utstedes.
[Key Name:]
Skriv inn navnet til nøkkelen. Angi et navn som vil være enkelt å finne når det vises i en liste.
[Signature Algorithm:]
Velg hash-funksjonen som skal brukes for signaturen.
[Key Length (bit):]
Velg nøkkellengden.
[Organization:]
Skriv inn organisasjonsnavnet.
[Common Name:]
Skriv inn IP-adressen eller FQDN.
Når du utfører IPPS-utskrift i et Windows-miljø, må du sørge for at du skriver inn maskinens IP-adresse.
En DNS-server kreves for å skrive inn maskinens FQDN. Angi IP-adressen til maskinen hvis en DNS-server ikke brukes.
[Challenge Password:]
Når et passord angis på SCEP-serversiden, angi utfordringens passord inkludert i forespørselsdataene (PKCS#9) for å be om at et sertifikat utstedes.
[Key Use Location:]
Velg mottakeren der nøkkelen kommer til å bli brukt. Når [IPSec] er valgt, velger du mottakerens IPSec fra nedtrekkslisten.
Aktiver de ulike funksjonene på forhånd ved valg av noe annet enn [None]. Hvis et sertifikat blir fremskaffet med de ulike funksjonene deaktivert, blir sertifikatet tildelt som mottaker, men de ulike funksjonene blir ikke automatisk aktivert.
6
Klikk på [Send Request].
7
Klikk på [Restart].
En manuell forespørsel om å utstede et sertifikat kan ikke sendes når [Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request] er valgt. Be om at et sertifikat utstedes på angitt tidspunkt
Informasjonen angitt her er ikke lagret til maskinens lagring.

Be om at et sertifikat utstedes på angitt tidspunkt

Du kan stille inn for å automatisk be om at et sertifikat skal utstedes på et angitt tidspunkt.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Settings/Registration] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Device Management]  [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].
4
Klikk på [Settings for Certificate Issuance Auto Request].
5
Angi de påkrevde elementene for å be om at et sertifikat utstedes.
[Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request]
Velg dette for å automatisk be om at et sertifikat utstedes på et angitt tidspunkt, og angi startdato/-klokkeslettet i [Request Start Date/Time:].
[Auto Adjust Issuance Request Time]
Velg dette for å justere tidspunktet da forespørselen skal sendes. Dette reduseres belastningen på SCEP-serveren når flere flerfunksjonsskrivere sender en forespørsel samtidig. Tidspunktet justeres tilfeldig 1 til 600 sekunder fra tidspunktet angitt i [Request Start Date/Time:].
[Perform Polling When Communication Error Occurs or When Issuance Request Is Deferred]
Velg dette for å sjekke statusen til SCEP-serveren når en kommunikasjonsfeil har oppstått eller når en forespørsel om å utstede et sertifikat venter. Angi antallet avspørringstider og avspørringsintervaller.
I de følgende tilfellene utføres ikke avspørring og en feil oppstår.
Når maskinen har overskredet grensen for antall nøkler og sertifikater den kan ha
Når en feil er inkludert i de hentede responsdataene
Når en feil oppstår på SCEP-serversiden
[Send Periodic Issuance Requests]
Velg dette for å periodisk sende en automatisk forespørsel om at et sertifikat skal utstedes, og angi intervallet i [Request Interval: Every:].
Når en automatisk forespørsel om at et sertifikat skal utstedes, utføres, vises neste dato/klokkeslett en forespørsel skal utstedes i [Next Request Date/Time:].
[Automatically Restart Device After Acquiring Certificate]
Velg dette for å starte maskinen på nytt etter at sertifikatet er hentet.
Maskinen startes på nytt selv under importering/eksportering av bunker.
[Delete Old Key and Certificate]
Velg dette for å overskrive den gamle nøkkelen og sertifikatet.
Nøkkelen og sertifikatet med den samme mottakeren for bruk overskrives.
Standardnøkkelen overskrives ikke.
[Settings for Key and Certificate To Be Issued]
Skriv inn informasjonen som nøkkelen skal generere. Hvis du vil ha informasjon om innstillingene, kan du se trinn 5 av Be om at et sertifikat utstedes.
6
Klikk på [Update].

Kontrollere statusen til forespørselen om at et sertifikat utstedes

Det forespurte og utstedte sertifikatet basert på CSR-en, registreres i nøkkelen.
Start Fjernkontroll  klikk på [Settings/Registration]  [Device Management]  [Certificate Issuance Request Status].
De følgende statusene vises i [Status].
[To Be Processed]: Den neste datoen/klokkeslettet en forespørsel skal utstedes, vises i [Request Date/Time].
[Processing...]: Avspørring utføres.
[Error]: En feil, for eksempel en kommunikasjonsfeil eller øvre grense for nøkkel er overskredet, har oppstått.
[Successful]: Datoen/klokkeslettet sertifikatet ble utstedt, vises i [Request Date/Time].
Informasjonen som vises i [Details] under [Error], angis nedenfor.
[Details]
Årsak
Deferred
Ventende status ble returnert fra SCEP-serveren.
Key and Certificate Registration Limit Error
Grensen for antall nøkler og sertifikater som kan registreres i maskinen, ble nådd.
Communication Error (TOP ERROR)
Tilkobling til SCEP-serveren mislyktes / tidsavbrudd i kommunikasjonen
Communication Error (TOP ERROR <HTTP-statuskode>)
Det oppstod en HTTP-feil.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 0)
Ukjent algoritme eller algoritme som ikke støttes.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 1)
Integritetskontroll (signaturkontroll av CMS-melding) mislyktes.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 2)
Transaksjon ikke tillatt eller støttes ikke.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 3)
Attributtet signingTime fra CMS authenticatedAttributes var ikke tilstrekkelig nær systemtiden.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 4)
Intet sertifikat som stemte med de oppgitte kriteriene, kunne identifiseres.
Historikk for de siste 20 sertifikatene vises. Når antallet sertifikater overskrider 20, overskrives den eldste informasjonen.
Denne innstillingen kan importeres/eksporteres med modeller som støtter importering av bunker for denne innstillingen. Importere/eksportere innstillingsdata
Når du utfører eksportering av bunker, er denne innstillingen inkludert i [Settings/Registration Basic Information]. Importere/eksportere alle innstillinger
6W27-0AH