Špecifikácia formátu a typu papiera v mnohoúčelovom priečinku

Ak je položka <Uprednostniť nast. ovl. tlačiarne pre úlohy s MÚ prieč.> nastavená na možnosť <Zap.>, nastavenia ovládača tlačiarne sú uprednostnené. keď je viacúčelový zásobník špecifikovaný ako zdroj papier pre úlohy z ovládača tlačiarne.
Ak sa formát a typ papiera špecifikovaného v ovládači tlačiarne nezhodujú s formátom a typom vloženého papiera v mnohoúčelovom priečinku, môže dôjsť k zachyteniu papiera alebo k chybe tlače.
1
Vložte papier do mnohoúčelového priečinka. Vkladanie papiera do mnohoúčelového priečinka
Zobrazí sa obrazovka na špecifikovanie formátu a typu papiera.
2
Špecifikujte formát papiera.
Ak sa zobrazený formát papiera líši od vloženého formátu papiera, papier sa nemusí podať správne. Vložte papier znova.
Ak stlačíte tlačidlo <Obľúbený papier> a priradíte často používané formáty papiera k tlačidlám, môžete ich vyvolať jednoduchým stlačením. Uloženie často používaného formátu a typu papiera pre mnohoúčelový priečinok
Pri vkladaní papiera štandardnej veľkosti
Pri vkladaní papiera s užívateľskou veľkosťou
Vkladanie obálok
3
Pod položkou <Typ papiera> stlačte tlačidlo <Zmeniť>
4
Vyberte typ papiera a stlačte tlačidlo <OK>.
Ak sa vložený typ papiera nezobrazuje, stlačte tlačidlo <Podrobné nastav.> a vyberte ho zo zoznamu.
Ak sa typ vloženého papiera nezobrazuje v zozname na obrazovke podrobných nastavení, môžete ho uložiť v zozname typov papiera. Nastavenia správy typu papiera
Typ papiera „obálka“ nie je možné vybrať na obrazovke podrobných možností <Typ papiera>. Ak chcete vybrať typ papiera „obálka“, uložte typ papiera v možnosti <Uložiť obľúbený papier (mnohoúč. priečinok)>, potom stlačte tlačidlo <Obľúbený papier> v kroku 2  tlačidlo, ku ktorému je priradený typ papiera „obálka“  <OK>. Uloženie často používaného formátu a typu papiera pre mnohoúčelový priečinok
5
Stlačte tlačidlo <OK>.
Ak sa zobrazuje iná obrazovka než obrazovka na špecifikovanie formátu a typu papiera
Ak sa zobrazuje hlásenie s výzvou na úpravu nastavenia vodiacej lišty papiera, znova upravte nastavenie šírky vodiacej lišty papiera a stlačte tlačidlo <OK>.
6W29-02A