Zmazanie tmavých okrajov pri kopírovaní (Zmazanie rámu)

 
Pri kopírovaní originálov, ktoré sú menšie ako výstupný formát papiera, sa v skopírovanom obraze môžu zobraziť čiary orámovania originálu. Pri kopírovaní hrubých kníh sa môžu zobraziť tmavé okraje. Voľba <Zmazať rám> vám umožňuje vymazať tieto čiary okrajov a tmavé okraje. Zariadenie môžete tiež nastaviť tak, aby nekopírovalo otvory po dierovaní v origináloch.
Originály s otvormi po dierovaní umiestnite na kopírovaciu dosku. Ak ich vložíte do podávača, môže to viesť k poškodeniu.
1
Umiestnite originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Kopírovať>. Obrazovka <Domov>
3
Stlačte položku <Voľby> na obrazovke základných funkcií kopírovania. Obrazovka základných funkcií kopírovania
4
Stlačte tlačidlo <Zmazať rám>.
5
Špecifikujte typ a šírku vymazania.
Vymazanie rámov v kópiách dokumentov
1
Stlačte tlačidlo <Zmazať rám originálu> a nastavte <Veľ. originálu>.
Ak sa formát zobrazený v poli <Veľ. originálu> líši od formátu originálu, ktorý ste nastavili, stlačte tlačidlo <Zmeniť> a vyberte formát.
2
Stlačte tlačidlo <Ďalší>.
3
Zadajte šírku rámu, ktorý sa má vymazať.
Vymazanie tmavých okrajov v kópiách kníh
Môžete vymazať tmavé okraje v strede aj obrysové čiary, ktoré sa zobrazujú v prípade kopírovania protiľahlých strán v knihe.
1
Stlačte tlačidlo <Zmazať rám knihy> a potvrďte <Veľ. originálu>.
Ak sa formát zobrazený v poli <Veľ. originálu> líši od formátu knihy, ktorý ste nastavili, stlačte tlačidlo <Zmeniť> a vyberte formát.
2
Stlačte tlačidlo <Ďalší>.
3
Stlačte tlačidlo <Stred> alebo <Strany> a zadajte všetky šírky zmazania.
Vymazanie otvorov po dierovaní v kópiách dokumentov
1
Stlačte tlačidlo <Zmazať väzbu>.
2
Stlačte tlačidlo <Ďalší>.
3
Špecifikujte umiestnenie otvorov po dierovaní a zadajte šírku zmazania.
Ak chcete upraviť šírku pre každý okraj zvlášť, stlačte tlačidlo <Zmazať rám originálu> alebo <Zmazať rám knihy> a potom stlačením tlačidla <Nastaviť nezávisle> zadajte šírky zmazania.
6
Stlačte položky <OK>  <Zatvoriť>.
7
Stlačte tlačidlo .
Spustí sa kopírovanie.
6W29-03S