Vkladanie originálov

Originály umiestnite na kopírovaciu dosku alebo ich vložte do podávača. V prípade originálov, ktoré nie je možné vložiť do podávača (napríklad knihy a hrubý alebo tenký papier), vložte takéto originály na kopírovaciu dosku. Ak chcete skenovať obojstranné originály alebo pokračovať v skenovaní niekoľkých hárkov originálov, vložte ich do podávača. Informácie o vložiteľných veľkostiach a podobne nájdete v časti Dostupný papier.
Používajte originály, ktoré sú úplne suché
Pri vkladaní originálov skontrolujte, či na nich úplne zaschlo lepidlo, atrament alebo korekčná tekutina.
Ak chcete zabrániť zachyteniu papiera
Do podávača nevkladajte nasledujúce typy originálov, inak by sa mohol papier zaseknúť:
Pokrčený alebo zošúverený papier
Prieklepový papier ani papier s prieklepovou vrstvou
Zvlnený alebo stočený papier
Potiahnutý papier
Roztrhnuté originály
Originály s veľkými dierami
Viacvrstvový ani veľmi tenký papier
Originály s kancelárskymi sponkami alebo svorkami
Papier potlačený tlačiarňou s tepelným prenosom
Priehľadné fólie
Originály s pripojenými poznámkami
Originály prilepené k sebe
Originály vložené do priehľadného obalu
 
Ak chcete skenovať originály presnejšie
Originály vložené do podávača sa skenujú počas ich podávania do zariadenia. Na druhej strane originály vložené na kopírovaciu dosku zostanú počas skenovania vo fixnej polohe. Ak chcete zaistiť presnejšie výsledky skenovania, odporúčame vkladanie originálov na kopírovaciu dosku.
Ak chcete skenovať pauzovací papier alebo priesvitky
Ak chcete skenovať priesvitné originály (napríklad pauzovací papier alebo priesvitky), umiestnite ich na kopírovaciu dosku a prikryte bežným bielym papierom.
Formáty dokumentov
Zariadenie pred skenovaním automaticky deteguje formát vloženého dokumentu. Keď odosielate fax a záznamový papier v zariadení príjemcu je menší, než je formát naskenovaného dokumentu, originálny obraz sa pred odoslaním môže zmenšiť alebo rozdeliť na menšie časti.

Vkladanie originálov na kopírovaciu dosku

1
Otvorte podávač/kryt kopírovacej dosky.
Ak vložíte originál, na ktorý nemá podávač/kryt kopírovacej dosky dostatočne veľký otvor, veľkosť originálu sa nemusí správne zistiť.
2
Originál položte na kopírovaciu dosku lícom nadol.
Zarovnajte roh originálu s ľavým horným rohom kopírovacej dosky.
Pri kopírovaní obojstranného originálu vložte originál tak, aby horná a dolná časť boli správne umiestnené podľa obrázka nižšie.
3
Opatrne zatvorte podávač/kryt kopírovacej dosky.
Originál je teraz pripravený na skenovanie.
Po naskenovaní odoberte originál z kopírovacej dosky.
Keď zatvárate podávač/kryt kopírovacej dosky, dbajte na to, aby ste sa nepozerali do svetla emitovaného cez kopírovaciu dosku.
Ak je na kopírovacej doske položený hrubý originál, napríklad kniha alebo časopis, netlačte príliš na podávač/kryt kopírovacej dosky.

Vkladanie originálov do podávača

Do priečinka výstupu originálov nevkladajte žiadne predmety, v opačnom prípade hrozí riziko poškodenia originálov.
1
Nastavte vodiace lišty podľa rozmeru originálov.
2
Prelistujte sadu originálov a zarovnajte okraje.
Prelistujte sadu originálov po malých dávkach a zarovnajte okraje jemným poklepaním sady na plochý povrch.
3
Originály vložte do podávača potlačenou stranou nahor a až na doraz.
Originály sú pripravené na skenovanie.
Hraničné čiary priestoru vkladania
Skontrolujte, či stoh originálov nepresahuje čiary limitu papiera (). Ak umiestnite originály presahujúce limit, nemusia sa naskenovať alebo môžu spôsobiť zachytenie papiera.
Pri vkladaní zloženého originálu
Pred vložením originálov do podávača vždy zarovnajte akékoľvek prehyby. Ak je originál zložený, môže sa zobraziť chybové okno, pretože veľkosť originálov sa nemôže správne zistiť.
Bezpečne zarovnajte vodiace lišty podľa okrajov originálu
Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo zaseknutie papiera.
Počas skenovania originálov
Nepridávajte ani neodoberajte originály.
Po dokončení skenovania
Odstráňte naskenované originály z priečinka výstupu originálov, aby ste zabránili zachyteniu papiera.
Keď opakovane skenujete rovnaký originál
Odporúča sa, aby ste rovnaký originál opakovane neskenovali viac než päťkrát (v závislosti od kvality papiera). Originál sa môže zložiť alebo skrčiť, prípadne sa bude dať ťažko odoslať.
Rozsah skenovania farebného originálu
Keď skenujete farebný originál s nastavením nakonfigurovaným mechanizmom automatického rozpoznávania farieb, originál môže byť rozpoznaný ako čiernobiely dokument, ak obsahuje farebné časti iba v odtieňoch sivej (pozrite nasledujúci obrázok).
 
 
1-stranné originály
 
2-stranné originály
 
 
 
 
Predná strana
Zadná strana
 
 
 
Smer podávania
papiera
 
 
: 12,5 mm
: 18 mm
Ak chcete skenovať originály ako farebný dokument, nastavte zariadenie do režimu plnej farby.
Pri kopírovaní obojstranného originálu vložte originál tak, aby horná a dolná časť boli správne umiestnené podľa obrázka nižšie.
Môžete vložiť originály rôznych formátov a naskenovať ich všetky naraz.
Spoločné kopírovanie originálov rôznych formátov (Rôzne veľké originály)
Spoločné odosielanie originálov v rôznych formátoch (rôzne veľké originály)
Spoločné odosielanie, resp. ukladanie originálov v rôznych formátoch (rôzne veľké originály)
6W29-01S