Základné obrazovky na displeji dotykového panela

V tejto časti sú opísané rôzne obrazovky, ktoré sa zobrazujú na displeji dotykového panela.
Obrazovka <Domov>
Obrazovka <Domov> sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo <Domov>. Obrazovka <Domov> obsahuje zoznam funkčných tlačidiel a slúži ako vstupná brána k rôznym funkciám. Položky zobrazené na obrazovke <Domov>
Obrazovka základných funkcií pre každú funkciu
Stláčaním funkčných tlačidiel na obrazovke <Domov> zobrazíte obrazovku základných funkcií, ktorá umožňuje prístup k základným funkciám, ako sú kopírovanie, faxovanie a skenovanie. Položky zobrazenia a nastavenia na obrazovke základných funkcií sa síce líšia v závislosti od funkcií, no nastavenia môžete zmeniť podľa vašich potrieb. Prispôsobenie obrazovky základných funkcií
Príklad: Obrazovka základných funkcií kopírovania
Zobrazené položky sa líšia v závislosti od funkcií.
Obrazovka <Nastavenia/Registrácia>
Stlačením tlačidla  zobrazíte obrazovku <Nastavenia/Registrácia>. Toto tlačidlo stlačte ako prvé, ak chcete vykonať zmeny jednotlivých nastavení, napríklad nastavenia papiera, nastavenia zobrazenia a nastavenia siete. Na tejto obrazovke môžete tiež ukladať miesta určenia, napríklad e-mailové adresy a faxové čísla.

Aktuálna úroveň ponuky

Zobrazia sa názvy obrazoviek na aktuálnej úrovni a o jednu úroveň vyššie.

Zoznam položiek nastavenia

Položky nastavenia, ktoré patria do aktuálnej úrovne ponuky, sa zobrazujú v zozname.
Ak sa v nižšej úrovni nenachádza žiadna ponuka, zobrazí sa obrazovka nastavenia.
Obrazovka <Monitor stavu>
Keď stlačíte tlačidlo <Monitor stavu>, zobrazí sa obrazovka <Monitor stavu>. Na tejto obrazovke môžete skontrolovať stav tlače a stav odosielania, ako aj zostávajúce množstvo tonera a úroveň zaplnenia pamäte.

Stav a denníky kopírovania, tlače, odosielania a ukladania dokumentov

Zobrazuje sa aktuálny stav alebo denník vybratej položky. Na tejto obrazovke môžete zrušiť odosielanie faxu, kopírovanie a tlač.
Zrušenie kopírovania
Zrušenie odosielania faxov
Obrazovka základných funkcií skenovania
Zrušenie tlače
Kontrola stavu a histórie tlače

Spotrebný materiál

Môžete skontrolovať stav zariadenia, napríklad množstvo tonera alebo zostávajúceho papiera a úrovne zaplnenia pamäte.
Hardvérové špecifikácie
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov
Obrazovka chýb
V niektorých prípadoch sa pri výskyte chyby zobrazia pokyny, čo máte robiť pri chybe. Problém vyriešite na obrazovke opísaným postupom. Protiopatrenia pri jednotlivých hláseniach
Príklad: Keď sa zachytí papier
TIPY
Stlačením tlačidla  zobrazeného na obrazovke <Domov> a obrazovke základných funkcií môžete prispôsobiť obrazovku, napríklad zmeniť usporiadanie tlačidiel alebo vytvoriť klávesovú skratku. Prispôsobenie displeja dotykového panela
Môžete meniť nastavenia týkajúce sa zobrazenia obrazoviek, napríklad určiť, ktorá obrazovka sa zobrazí bezprostredne po zapnutí zariadenia, a či sa bude zobrazovať hlásenie o stave zostávajúceho papiera a tonera. <Nastavenia zobrazenia>
Môžete nastaviť obrazovku, ktorá sa zobrazí po uplynutí určitej doby nečinnosti. <Funkcia po autom. resete>
6W29-021