Kontrolovanie naskenovaných obrazov pred odoslaním (náhľad)

 
Pred odoslaním môžete skontrolovať naskenované obrazy na obrazovke náhľadu. Na obrazovke náhľadu môžete tiež mazať, premiestňovať alebo zamieňať strany.
Originál nemožno skontrolovať pred odoslaním v režime priameho odosielania alebo ručného odosielania, ani keď je nastavená možnosť <Náhľad>.
1
Umiestnite originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Fax>. Obrazovka <Domov>
3
Špecifikujte miesto určenia na obrazovke základných funkcií faxovania. Obrazovka základných funkcií faxovania
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania. Základné operácie na odosielanie faxov
5
Stlačte tlačidlo <Voľby> <Náhľad>  <Zatvoriť>.
6
Stlačte tlačidlo .
Originály sa naskenujú a zobrazí sa obrazovka náhľadu.
Skenovanie môžete zrušiť stlačením tlačidla <Zrušiť> alebo   <Áno>.
Keď sa zobrazí správa <Stlačte [Štart] na skenovanie ďalšieho originálu.>
7
Skontrolujte naskenované obrazy na obrazovke náhľadu.
Naskenovaný obraz upravte na obrazovke náhľadu podľa potreby.
Vymazanie strany
Premiestnenie strany
Zámena cieľových umiestnení strán
8
Stlačte tlačidlo <Spustiť odosielanie>.
Začne sa odosielanie.
6W29-050