Prijímanie faxov I-Fax

V prípade prijatia I-faxu

Indikátor Spracovanie/Dáta na ovládacom paneli bliká nazeleno. Po dokončení prijímania sa dokument automaticky vytlačí a indikátor zhasne.
Ak chcete zrušiť prijímanie, stlačte tlačidlo <Monitor stavu>  <Prijať>  <Stav úlohy>  vyberte dokument  <Zrušiť>.
Môžete nastaviť čas do zrušenia príjmu v prípade, keď prijímate rozdelený I-fax a následné údaje nie je možné prijať. Údaje prijaté do stanoveného času sa vytlačia. <Časový limit PR. rozdelených dát>

Výstupný papier

Prichádzajúci I-fax sa vytlačí na rovnaký formát papiera, ako je prijatý formát dokumentu. Ak nie je k dispozícii papier zodpovedajúci formátu prijatého dokumentu, dokument sa vytlačí podľa nastavenia položky <Vybrať zásuvku>. <Vybrať zásuvku>
Ručné prijímanie I-faxov
Stlačte tlačidlo <Monitor stavu>  <Prijať>  <Výpis úlohy>  <Skontrolovať PR. I-faxu>. Stlačením tlačidla <Schránka faxu/I-faxu>(Obrazovka <Domov>)  <Schránka PR. do pam.>  <Schránka PR. rozdel. dát> môžete skontrolovať stavy prijímania rozdelených I-faxov a ich veľkosti údajov.
TIPY
Pri tlači môžete šetriť papier.
Pri tlači môžete zahrnúť informácie, ako napríklad čas prijatia, do prijatých dokumentov. <Tlačiť pätu prijatej strany>
6W29-05U