Príjem faxov

V prípade prijatia faxu

Indikátor Spracovanie/Dáta na ovládacom paneli bliká nazeleno. Po dokončení prijímania sa dokument automaticky vytlačí a indikátor zhasne.
Ak chcete zrušiť prijímanie, stlačte tlačidlo <Monitor stavu>  <Prijať>  <Stav úlohy>  vyberte dokument  <Zrušiť>.

Výstupný papier

Prichádzajúci fax sa vytlačí na rovnaký formát papiera, ako je prijatý formát dokumentu. Ak nie je k dispozícii papier zodpovedajúci formátu prijatého dokumentu, dokument sa vytlačí podľa nastavenia položky <Vybrať zásuvku>. <Vybrať zásuvku>
Príjem faxových informačných služieb
Zadajte číslo služby podľa nahratej správy a potom stlačte tlačidlo <Štart PR.>.
Ak potrebujete viac informácií o danej službe, obráťte sa na spoločnosť, ktorá túto službu poskytuje.
Prijímanie s podadresou
Zariadenie podporuje používanie podadries podľa noriem ITU-T*. Informácie týkajúce sa prijatia dokumentu s podadresou nájdete v časti <Nastavenia presmerovania>.
* Označuje sektor štandardizácie telekomunikácií Medzinárodnej telekomunikačnej únie, teda skupinu, ktorá vydáva odporúčania smerujúce ku štandardizácii telekomunikácií v rámci celého sveta.
TIPY
Pri tlači môžete šetriť papier.
Pri tlači môžete zahrnúť informácie, ako napríklad čas prijatia, do prijatých dokumentov. <Tlačiť pätu prijatej strany>
Ak nastavíte zariadenie tak, aby kontrolovalo heslo pre príjem pri komunikácii s použitím podadresy, môžete zabrániť prijímaniu nevyžiadaných faxov na zariadení. <Heslo PR.>
V prípade nastavenia položky <Presm. dočasne ulož. súbor do schránky PR. do pam.> na možnosť <Áno>, prijaté dokumenty budete môcť presmerovať do úložiska zariadenia (schránka PR. do pamäte), ak ich nemožno vytlačiť z dôvodu zachytenia alebo nedostatku papiera. V tomto prípade sa položka <Zámok pamäte faxu>/<Použiť zámok pamäte I-faxu> automaticky nastaví na možnosť <Zap.> a presmerované dokumenty je možné kontrolovať z obrazovky. Presmerované dokumenty je tiež možné vytlačiť neskôr. (Ukladanie prijatých dokumentov do zariadenia (príjem do pamäte)) Na obnovenie normálnej tlače nastavte položku <Zámok pamäte faxu>/<Použiť zámok pamäte I-faxu> na možnosť <Vyp.>.
6W29-04X