Uloženie kópie odoslaného dokumentu

 
Kópiu odoslaného faxu môžete uložiť do vopred špecifikovaného miesta určenia (e-mail alebo súborový server atď.). V závislosti od miesta určenia sa uložená kópia faxu konvertuje do súboru v inom digitálnom formáte, napríklad PDF, čo prispieva k udržaniu poriadku a uľahčuje prácu s dokumentmi. Táto metóda takisto uľahčuje spravovanie denníkov, pretože v špecifikovanom mieste určenia na serveri sa automaticky vytvorí priečinok s rozdelením do kategórií podľa mena odosielateľa alebo dátumu.
Niektoré nastavenia, ako napríklad miesto ukladania, formát súboru dokumentu atď. je nutné uložiť vopred, aby bolo možné používať túto funkciu. <Archivovať VYS. dokument>
Ak nastavíte položku <Archivovať VYS. dokument> na možnosť <On>, nemôžete vykonávať priame odosielanie.
Toto nastavenie sa automaticky prepne do stavu <Vyp.> v nasledujúcich prípadoch. Podľa potreby znova špecifikujte miesto určenia alebo zmeňte nastavenie späť na stav <Zap.>.
V prípade vymazania miesta určenia z adresára.
V prípade importu adresára z položky Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení Remote UI (Vzdialené PR).
V prípade prijatia adresára zo softvéru na správu adresára. <Import/Export zo softvéru na správu adresára>
Kópia dokumentu sa uloží aj v prípade výskytu chyby odosielania.
V závislosti od typu miesta určenia môžu platiť nasledujúce obmedzenia.
E-maily: Odošle sa e-mail bez správy.
Fax/I-Fax: Odoslaný fax nemožno uložiť ako súbor v elektronickom formáte.
Miesto určenia v položke <Osob. zozn. kont.> nemožno špecifikovať ako konkrétne miesto určenia.
Špecifikovanie viacerých miest určenia vrátane miesta určenia faxu
Môžete uložiť kópiu odoslaného dokumentu odoslaním do viacerých miest určenia, ktoré obsahujú miesto určenia faxu z obrazovky základných funkcií skenovania. Na zobrazenie miest určenia faxu na obrazovke základných funkcií skenovania je potrebné nastaviť položku <Aktivovať fax vo funkcii skenovania a odosielania> na možnosť <Zap.>. <Zobraziť funkciu faxu>

Názvy priečinkov a názvy súborov

Čo sa týka rozdelenia názvov priečinkov do kategórií, na výber máte možnosti <Informácie o odos.>, <Dátum> alebo <Vyp.>. <Archivovať VYS. dokument>
Názvy súborov obsahujú dátum a čas odoslania, číslo úlohy, informáciu o odosielateľovi, informáciu o mieste určenia a informáciu o výsledku.
Príklad: 201603151005_0050_Jan_1112223333_OK.pdf
Informácie o odosielateľovi
Informácie týkajúce sa odosielateľa sa zobrazujú v nasledujúcich situáciách.
Sender Name: Keď je položka <Meno odosielateľa (TTI)> nastavená na možnosť <S nastav.>
User Name: Keď je položka <Meno odosielateľa (TTI)> nastavená na možnosť <Žiadne nastavenia> a používateľ je overený.
Názov linky: Keď je položka <Meno odosielateľa (TTI)> nastavená na možnosť <Žiadne nastavenia>, používateľ nie je overený a meno používateľa je uložené pre linku, ktorá sa použije na odoslanie faxu.
Telephone Number: Keď je položka <Meno odosielateľa (TTI)> nastavená na možnosť <Žiadne nastavenia>, používateľ nie je overený a pre linku, ktorá sa použije na odoslanie faxu, je uložené telefónne číslo používateľa, ale meno používateľa nie je uložené.
----: Keď nie sú k dispozícii žiadne z uvedených informácií.
Informácie o mieste určenia
Informácie týkajúce sa miesta určenia sa zobrazujú v nasledujúcich situáciách.
Názov jednotky v mieste určenia: Keď je k dispozícii názov jednotky v mieste určenia.
Telephone Number: Keď nie je k dispozícii názov jednotky v mieste určenia.
Názov miesta určenia prvého úspešného odosielania: Keď sa vykonáva prenos formou sekvenčného vysielania.
6W29-05A