Obmedzenie tlače z počítača

Tlač z počítača (Tlač z počítača) môžete obmedziť tak, že bude možné tlačiť len konkrétne typy dokumentov. Zariadenie tiež možno nakonfigurovať tak, že sa dokumenty nevytlačia, kým sa používateľ neoverí v zariadení (Tlač dokumentov uchovaných v zariadení (tlač úloh s núteným zadržaním)). Zariadenie možno obmedziť aj tak, aby bola možná len kódovaná zabezpečená tlač dokumentov (Bezpečnejšia tlač v šifrovanom zabezpečenom režime tlače). Tým sa dá predísť úniku informácií v dôsledku tlače bez dozoru alebo nechránených tlačových údajov. Na konfiguráciu týchto nastavení sú potrebné oprávnenia správcu alebo správcu zariadenia (DeviceAdmin).

Zákaz tlače z počítača

Používateľom môžete zakázať tlačiť dokumenty z počítača.
  <Nastavenia funkcie>  <Tlačiareň>  <Obmedziť tlačové úlohy>  <Zap.>  zvoľte výnimky z obmedzení <OK>

Konfigurácia nastavení tlače s núteným podržaním

 
Pri tlači dokumentov z počítača môžete podržať tlačové údaje v zariadení a zabrániť tak okamžitej tlači dokumentov (Tlač dokumentov uchovaných v zariadení (tlač úloh s núteným zadržaním)). Nastavenia je možné nakonfigurovať tak, že tlač nebude možná, kým sa používateľ neoverí v zariadení, čím sa zaistí lepšie zabezpečenie a zníži sa riziko, že si citlivé dokumenty prezrú alebo náhodne vezmú iné osoby. Na konfiguráciu týchto nastavení sú potrebné oprávnenia správcu.
1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte položky <Nastavenia funkcie>  <Tlač>  <Nútené podrž.>.
3
Stlačte možnosť <Zap.>, nastavte potrebné podmienky a stlačte <OK>.
Môžete nastaviť podrobné podmienky na podržanie tlačových úloh, napríklad používateľa alebo adresu IP. Ak nie sú nastavené žiadne podmienky, podržia sa všetky tlačové úlohy okrem úloh od neidentifikovaných používateľov. Ak nie sú nastavené žiadne podmienky a prijme sa tlačová úloha od neidentifikovaného používateľa, zruší sa bez podržania.
Nastavenia podmienok na podržanie dokumentov
Konfigurácia podrobných nastavení tlače s núteným podržaním
Môžete nakonfigurovať podrobné nastavenia pre dokumenty podržané na tlač, napríklad ako dlho majú ostať uložené a ako sa majú zobrazovať. <Tlač>

Povolenie len na kódovanú zabezpečenú tlač

Zariadenie je možné nakonfigurovať tak, aby bola z počítača povolená len kódovaná zabezpečená tlač dokumentov, čím možno predísť úniku informácií v dôsledku nechránených tlačových údajov. Pri tomto nastavení nie je možné tlačiť dokumenty pomocou bežných tlačových operácií. Používatelia musia pri kódovanej zabezpečenej tlači dokumentov zadať do zariadenia heslo. Bezpečnejšia tlač v šifrovanom zabezpečenom režime tlače
  <Nastavenia funkcie>  <Tlač>  <Povoliť len kódované úlohy tlače>  <Zap.>  <OK>      <Použ zmeny nast.>  <Áno>
6W29-09Y