Aktualizácia firmvéru (distribúcia)

 
Ak má zariadenie prístup na internet, najnovší firmvér pre zariadenie si môžete stiahnuť z distribučného servera spoločnosti Canon. Môže to byť flexibilnejšie a praktickejšie ako druhý spôsob aktualizácie (Aktualizácia firmvéru), lebo je k dispozícii možnosť manuálnej aj automatickej aktualizácie a firmvér si môžete stiahnuť v čase, keď vám to vyhovuje, alebo ihneď po sprístupnení najnovšej verzie. Na vykonávanie týchto operácií sú potrebné oprávnenia správcu.
Príprava na aktualizáciu firmvéru
Zálohujte údaje a nastavenia zariadenia pre prípad, ak by aktualizácia firmvéru neprebehla správne.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Vykonajte test komunikácie.
Vyskúšajte, či máte prostredníctvom siete prístup na distribučný server.
1
Kliknite na [Display Logs/Communication Test].
2
Kliknite na [Communication Test]  [Yes].
Zobrazia sa výsledky testu komunikácie.
Ak sa zobrazí hlásenie [Could not connect to distribution server. Check the distribution server and network.], skontrolujte, či je kábel LAN zapojený a či sú nastavenia siete správne nakonfigurované. Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou
5
Kliknite na položku [Distributed Update]  [Confirm New Firmware].
6
Nakonfigurujte potrebné nastavenia.
[Current Version]/[Applicable Firmware]
Tu si môžete skontrolovať aktuálnu a novú verziu firmvéru.
[Release Note]
Tu sa zobrazujú dôležité informácie. Pozorne si ich prečítajte a presvedčte sa, či im rozumiete.
[Distribution Schedule]
Ak si chcete stiahnuť firmvér ihneď, vyberte možnosť [Distribute now]. Ak chcete automaticky sťahovať firmvér v stanovenom dátume a čase, vyberte možnosť [Distribuovať v určený dátum a čas] a do polí [Year]/[Month]/[Date]/[Time] zadajte dátum a čas. Čas môžete nastaviť až týždeň dopredu.
[Timing to Apply]
Ak chcete po dokončení sťahovania firmvér ihneď automaticky použiť, vyberte možnosť [Apply immediately after distribution]. Ak chcete automaticky použiť firmvér v stanovenom dátume a čase, vyberte možnosť [Apply at specified date and time] a do polí [Year]/[Month]/[Date]/[Time] zadajte dátum a čas. Môžete vybrať aj možnosť [Apply manually] a použiť firmvér manuálne.
[Updated Module Only]
Ak chcete vykonať rozdielovú aktualizáciu (stiahnuť len rozdiel medzi aktuálnou a novou verziou firmvéru), vyberte možnosť [On]. Ak si chcete stiahnuť celý firmvér, vyberte možnosť [Off]. Pozor, niektoré verzie firmvéru nepodporujú rozdielovú aktualizáciu.
[E-Mail Address]
Zadajte svoju e-mailovú adresu. Distribučný server pošle stav aktualizácie na e-mailovú adresu, ktorú sem zadáte.
[Comments]
Zadajte popis alebo poznámku, ktoré chcete pridať do e-mailu. Ak spravujete viacero zariadení, zadajte názov zariadenia, aby ste vedeli prijatý stav aktualizácie ľahko identifikovať.
7
Kliknite na položku [Execute]  [OK].
Ak sa zobrazí obrazovka s licenčnou zmluvou, prečítajte si ju a kliknite na možnosť [I Agree].
Ak ste v predchádzajúcom kroku vybrali možnosť [Apply immediately after distribution] alebo [Apply at specified date and time], zariadenie sa po použití firmvéru automaticky reštartuje. Ak ste vybrali možnosť [Apply manually], stiahnutý firmvér je potrebné použiť manuálne. Použitie stiahnutého firmvéru
Opätovnou zmenou nastavení distribuovanej aktualizácie sa môže stiahnutý firmvér odstrániť alebo sa zrušia naplánované nastavenia.
Zrušenie plánu distribúcie
Na obrazovke zobrazenej v kroku 5 kliknite na možnosť [Delete Scheduled Distribution]  [Yes].
TIPY
Automatické vyhľadávanie nového firmvéru (plánovaná aktualizácia)
Ak ste v kroku 5 klikli na možnosť [Scheduled Update Settings]  [Edit], môžete zariadenie nastaviť tak, že bude na distribučnom serveri pravidelne kontrolovať, či nie je k dispozícii nový firmvér. Ak sa sprístupní nový firmvér, stiahne sa a firmvér v zariadení sa aktualizuje.

Použitie stiahnutého firmvéru

1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Kliknite na položky [Distributed Update]  [Apply Firmware]  [OK].
Ihneď po použití firmvéru sa zariadenie automaticky reštartuje.
Odstránenie firmvéru
Kliknite na [Delete Firmware]  [OK].
Konfigurácia nastavení cez ovládací panel
Nastavenia distribuovanej aktualizácie môžete otvoriť a nakonfigurovať aj stlačením položiek   <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>  <Registrovať/Aktualizovať softvér>  <Update Firmware>. <Licencia/Iné>
6W29-0AX