Registrácia miest určenia cez Remote UI (Vzdialené PR)

Prostredníctvom Remote UI (Vzdialené PR) je možné do adresára registrovať miesta určenia. Takisto je možné si pozrieť zaregistrované podrobnosti a upravovať adresár.
Pokyny, ako zdieľať zoznam kontaktov, nájdete v časti Zdieľanie zoznamu kontaktov s konkrétnymi používateľmi.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Address Book]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Zaregistrujte miesto určenia.
Bližšie informácie o zoznamoch adries nájdete v časti Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom zozname.
1
Kliknite na zoznam kontaktov, do ktorého chcete zaregistrovať miesto určenia ([Personal Address List], zoznamy kontaktov používateľskej skupiny, [Address List 01] až [Address List 10] alebo [Address List for Administrators]).
[Personal Address List] je vyhradený len pre prihláseného používateľa a je k dispozícii, len ak je aktivovaná správa osobného overovania.
[Address List for Administrators] je dostupný len pre správcov, ktorí sa prihlásia s oprávneniami správcu alebo správcu zariadenia (DeviceAdmin).
Ak sa zobrazí stránka na zadanie kódu PIN, zadajte kód PIN a kliknite na tlačidlo [OK].
Ak chcete zdieľať miesto určenia so zaregistrovanou skupinou používateľov, vyberte zaregistrovaný zoznam kontaktov používateľskej skupiny.
Zoznamy kontaktov používateľských skupín je možné spravovať aj tak, že len používateľom s oprávneniami správcu sa povolí registrovať/upravovať miesta určenia prostredníctvom PR. (<Nastaviť miesto určenia>  <Použiť zoznam kontaktov užív. skup.>)
2
Kliknite na [Register New Destination...].
3
Vyberte typ miesta určenia a kliknite na [Set].
4
Nakonfigurujte potrebné údaje a kliknite na [OK].
Zobrazené položky sa líšia v závislosti od typu miesta určenia. Bližšie informácie o údajoch, ktoré možno zaregistrovať, nájdete v časti Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom zozname.
Registrácia skupinového miesta určenia
Registrácia názvu pre zoznam kontaktov
Kliknite na položku [Register Address List Name...] alebo [Register/Change Address List Name...], zadajte názov a kliknite na [OK].
Názov adresára používateľskej skupiny môžete nastaviť aj tak, aby sa zmenil, ak sa zmení názov danej skupiny používateľov. Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ako používateľ s oprávneniami správcu [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] a začiarknite políčko [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name]. Možnosť [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] je k dispozícii, len keď je aktivovaná správa osobného overovania.
Kontrola a úprava podrobností o miestach určenia
Podrobnosti o mieste určenia si môžete pozrieť kliknutím na ikonu [Type] alebo na názov miesta určenia. Ak chcete miesto určenia upraviť, kliknite na možnosť [Edit], zmeňte zaregistrované podrobnosti a kliknite na [OK].
Registrácia do zoznamu kontaktov používateľskej skupiny
Registrácia do tlačidiel rýchlej voľby
6W29-0A8