Obmedzenie používania adresára

 
Úniku citlivých alebo osobných údajov z adresára môžete predísť nastavením kódu PIN alebo tým, že nastavíte, aby sa niektoré miesta určenia v adresári nezobrazovali. Adresár môžete aj skryť. Na konfiguráciu týchto nastavení sú potrebné oprávnenia správcu.

Nastavenie kódu PIN pre telefónny zoznam

Telefónny zoznam môže byť nastavený tak, aby užívatelia museli zadať kód PIN, aby mohli do telefónneho zoznamu pridať nové záznamy alebo upravovať existujúce záznamy. Tým sa môže znížiť riziko neoprávnených úprav adresára. Ale pozor, aj ak má adresár nastavený kód PIN, používateľ, ktorý sa prihlási s oprávneniami správcu, môže pridávať a upravovať záznamy bez zadávania kódu PIN.
1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte položky <Nastaviť miesto určenia>  <Kód PIN tel. zoznamu>  <Nastaviť>.
3
Nastavte kód PIN na úpravu telefónneho zoznamu.
Zadajte kód PIN a stlačte tlačidlo <Potvrdiť>. Pre potvrdenie zadajte kód PIN znova a stlačte tlačidlo <OK>.
Nemôžete nastaviť kód PIN pozostávajúci iba z núl, napríklad „00“ alebo „0000000“.
Ak chcete deaktivovať kód PIN, vymažte ho stlačením ikony (nechajte textové pole prázdne) a stlačte <OK>.
4
Stlačte tlačidlo <OK>.
Okrem nastavenia kódu PIN pre telefónny zoznam môžete vykonaním nasledujúcich operácií ďalej vylepšiť zabezpečenie:
Obmedzenie pridania nových miest určenia Obmedzenie dostupných cieľových umiestnení
Deaktivácia funkcie faxovania z počítača Obmedzenie odosielania faxu z počítača

Obmedzenie prístupu k miestam určenia zaregistrovaným v adresári

V adresári môžete nastaviť prístupové číslo týkajúce sa dôležitých podnikových kontaktov a iných cieľových miest, ktoré nechcete sprístupniť všetkým používateľom. Miesta určenia so zaregistrovaným prístupovým číslom sa zobrazujú len používateľom, ktoré zadajú správne prístupové číslo. Funkciu registrácie prístupového čísla aktivujete nižšie uvedeným postupom.
Ak je aktivovaná funkcia registrácie prístupových čísel, používatelia nemôžu zadať miesto určenia pomocou možnosti <Predošlé nastavenia>.
  <Nastaviť miesto určenia>  <Spravovať prístupové čísla tel. zoznamu>  <Zap.>  <OK>
Po konfigurácii tohto nastavenia zaregistrujte prístupové čísla do adresára.
Pre prístupové číslo môžete zadať až sedem znakov. Ak zadáte menej než sedem číslic, zariadenie uloží prístupové číslo s nulami na začiatku.
Príklad: Ak je vložené <321>, uloží sa <0000321>.
Nemôžete uložiť prístupové číslo zložené zo samých núl, napr. <0000000>.
Ak zadáte číslo, ktoré začína nulami, napríklad <02> alebo <002>, nuly sa ignorujú a číslo sa zaregistruje ako <0000002>, teda tak isto, ako keby ste zadali jednoducho <2>.

Skrytie adresára

Nastavte, či chcete skryť adresár a tlačidlá na jeden dotyk. Môžete nakonfigurovať osobitné nastavenia pre fax, ako aj skenovanie a odosielanie.
Skrytie adresára a tlačidiel na jeden dotyk
  <Nastavenia funkcie> <Odoslať> <Nastavenia faxu> <Obmedziť používanie adresára> <Zap.> <OK>
Skrytie adresára a tlačidiel na jeden dotyk skenovania a odosielania
  <Nastavenia funkcie> <Odoslať> <Bežné nastavenia> <Obmedziť používanie adresára> <Zap.> <OK>
6W29-09U