Používanie osobného overovania na správu tlače/faxovania/diaľkového skenovania cez počítač

Správu osobného overovania možno používať aj na správu overovania pri tlači, faxovaní a diaľkovom skenovaní (Používanie počítača na skenovanie (vzdialené skenovanie) (Windows)) cez počítač. Tým sa zaistí lepšie zabezpečenie, keďže zariadenie neprijme operácie, pri ktorých nie je identifikovaný používateľ.
  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Správa overovania>  <Zakázať úlohu zo vzdial. zariad. bez oprávnenia užív.>  <Zap.>  <OK>      <Použ zmeny nast.>  <Áno>
6W29-090