Skenovanie originálov prostredníctvom WSD (skenovanie WSD)

Táto časť opisuje, ako skenovať originály z počítača pomocou WSD.
Dostupný formát skenovania je A4 (LTR). Upozorňujeme, že aj keď použijete originál väčší ako A4 (LTR), naskenuje sa iba plocha zodpovedajúca formátu A4 (LTR).
Z ovládacieho panela
1
Umiestnite originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Skenovanie WSD>. Obrazovka <Domov>
3
Stlačte tlačidlo <Povoliť diaľkové sken.>.
Ste pripravení na skenovanie z počítača.
Z počítača
4
Kliknite na položku [Štart] [All Programs]  [Windows Faxovanie a skenovanie].
5
Kliknite na [Skenovať].
6
Kliknite na [Nové skenovanie].
Keď sa zobrazí dialógové okno [Výber zariadenia], vyberte stroj a kliknite na [OK].
7
Z rozbaľovacieho zoznamu [Zdroj] vyberte umiestnenie originálu.
V prípade umiestnenia originálu na kopírovaciu dosku vyberte možnosť [Stolný skener]. V prípade vloženia do podávača vyberte možnosť [Podávač (skenovať jednostranne)].
8
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
Výber typu originálu z rozbaľovacieho zoznamu [Profil] vám umožní upraviť nastavenia s cieľom dosiahnuť optimálnu kvalitu obrazu. V prípade originálov pozostávajúcich hlavne z textu vyberte možnosť [Dokument]. V prípade originálov pozostávajúcich iba z fotografií vyberte možnosť [Fotografia (predvolené)].
Z rozbaľovacieho zoznamu [Typ súboru] výber formátu súboru pre uložený obraz naskenovaného originálu.
Ak chcete skontrolovať výsledný efekt špecifikovaných nastavení na naskenovaný obraz, kliknite na tlačidlo [Náhľad].
9
Kliknite na [Skenovať].
Spustí sa skenovanie originálu.
Po ukončení skenovania sa naskenovaný dokument zobrazí v zozname súborov na obrazovke [Windows Faxovanie a skenovanie] a uloží sa do priečinka [Naskenované dokumenty] v priečinku [Dokumenty].
Uloženie často používaných nastavení skenovania
Ak vždy skenujete s rovnakými nastaveniami, podľa postupov nižšie ich uložte. Pri skenovaní ich môžete poľahky a pohodlne vyvolať.
Vyberte možnosť [Pridať profil] z rozbaľovacieho zoznamu [Profil].  Špecifikujte nastavenia skenovania, ktoré chcete uložiť.  Zadajte názov do textového poľa [Názov profilu].  Kliknite na tlačidlo [Uložiť profil].
Posielanie dokumentov do počítača prostredníctvom WSD
Naskenovaný dokument môžete taktiež poslať do počítača cez sieť podporujúcu WSD. V takom prípade stlačte tlačidlo <Skenovanie WSD>  vyberte počítač, do ktorého chcete odoslať dokument  <Aktivovať>. V počítači sa otvorí obrazovka [Windows Faxovanie a skenovanie] a priečinok a zobrazí sa naskenovaný dokument.
Zobrazí sa maximálne 40 cieľových počítačov.
6W29-07C