Práca so súbormi a priečinkami v pamäťových médiách

Zo zariadenia môžete na pamäťovom médiu vytvárať priečinky a mazať uložené súbory. Pomocou zariadenia môžete napríklad uložiť súbor vytvorený v počítači na pamäťové médium a vymazať ho po tlači.
1
Stlačte tlačidlo <Prejsť k ulož. súborom>. Obrazovka <Domov>
2
Stlačte tlačidlo <Pamäťové médium>.
3
Vyberte požadované pamäťové médium.
<Hore>
Stlačením prejdete z aktuálnej úrovne do vyššej.
<Skontrolovať inf. o médiu>
Umožňuje skontrolovať sériové číslo a voľný priestor pamäťového média.
Stlačením odoberiete pamäťové médium. Na bezpečné odobratie pamäťového média stlačte toto tlačidlo. Pokyny týkajúce sa odobratia nájdete v časti Odobratie pamäťového média.
4
Vykonajte potrebné úkony na súboroch a priečinkoch.
Uložené súbory a priečinky
Zobrazuje informácie o vybratí súborov alebo priečinkov, ikony označujúce typ súboru alebo priečinok, názvy, veľkosti súborov, ako aj dátumy a časy uloženia.
Stlačením tlačidla <Názov> alebo <Dátum/čas> zoradíte zoznam súborov a priečinkov podľa názvu alebo dátumu, resp. času vzostupne () alebo zostupne ().
Ak sa prihlasujete so správou osobného overovania, zachová sa naposledy použitá podmienka zoradenia. Zoznam položiek, ktoré možno prispôsobiť
Pri vyberaní súborov sa zobrazia očíslované ikony pre každý súbor v poradí, v ktorom boli vybraté. Ak tlačíte viac súborov naraz, vytlačia sa v danom poradí.
Počet vybratých súborov
Zobrazí počet súborov v danom výbere.
<Tlač>
Vytlačí súbory. Tlač súborov na pamäťovom médiu
<Priečink. operácie>
Stlačte v nasledujúcich prípadoch.
Pri kontrole časti <Detaily> priečinka, ktorý existuje na zobrazenej úrovni
Pri vykonávaní úkonu <Vytvoriť priečinok> na zobrazenej úrovni
Pri vykonávaní úkonu <Zmazať> s priečinkom, ktorý existuje na zobrazenej úrovni
V časti <Detaily> možno skontrolovať nasledovné položky. Môžete takisto stlačiť tlačidlo <Premenovať priečinok> a premenovať priečinok.
Názov priečinka
Miesto
Aktualizované
<Zobraziť obraz>
Zobrazí obraz s náhľadom súboru. Tlačiť môžete aj po skontrolovaní obrazu s náhľadom a vymazaní nepotrebných strán.
<Zrušiť výber>
Zruší výber všetkých súborov vybratých v poli .
<Editovať súbor>
Stlačením zobrazíte ponuku pridávania súborov alebo zobrazenia podrobných informácií, vymazania alebo premenovania vybratého súboru.
Stlačením položky <Detaily> môžete zobraziť nasledovné položky. Môžete takisto stlačiť tlačidlo <Zmeniť názov súboru> a premenovať súbor.
Názov súboru
Miesto
Typ súboru
Veľkosť
Aktualizované

Tlačidlo prepnutia zobrazenia

Stlačením tlačidla <Hore> prejdete z aktuálnej úrovne do vyššej. Obsah zobrazenej obrazovky aktualizujete stlačením tlačidla .
Zmena názvu súboru
Zobrazenie obrazu s náhľadom súboru
Kontrola podrobných informácií o súbore
Vymazanie súboru
Skenovanie a ukladanie dokumentov
Vytvorenie priečinka
Zmena názvu priečinku
Kontrola podrobných informácií o priečinku
6W29-07S